Rinkėjams artėja apsisprendimo metas

Ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams, po­li­ti­nės par­ti­jos tvir­ti­na sa­vo kan­di­da­tų į ra­jo­no ta­ry­bą są­ra­šus. Svar­bus mo­men­tas lau­kia ir rin­kė­jų – ap­si­spręs­ti, kam ati­duo­ti sa­vo bal­sus.

Par­ti­jų ly­de­riams, ve­dan­tiems ben­dra­min­čius į rin­ki­mus, už­da­vė­me tą pa­tį klau­si­mą: ką ge­ro jų ko­man­da ža­da nu­veik­ti, kad uk­mer­giš­kiai tu­rė­tų ap­si­spręs­ti bal­suo­ti už jų par­ti­jos at­sto­vus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kas užims vietas savivaldybės posėdžių salėje, spręs rinkėjai.

Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­ga. Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas:

„Mū­sų iš­skir­ti­nu­mas – esa­me nei per jau­ni, nei per se­ni. Ir am­žiaus, ir pa­tir­ties at­žvil­giu. Par­ti­jos su­dė­ty­je – įvai­rių spe­cia­ly­bių, dir­ban­tys gal­va na­riai. Ži­nan­tys, kaip ska­tin­ti ver­slo plėt­rą, pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jas, efek­ty­viai pa­nau­do­ti biu­dže­to lė­šas. Mū­sų pro­gra­ma krei­pia į eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mą, li­be­ra­lias re­for­mas ver­sle. Ra­gin­si­me ne at­im­ti, bet su­da­ry­ti ga­li­my­bes už­si­dirb­ti. Ne­si­drai­ko­me re­vo­liu­ci­niais šū­kiais, ne­da­ro­me spek­tak­lių, ant ka­mi­nų ne­ka­bi­na­me vė­lia­vų.“

Kan­di­da­tų są­ra­še:

1. Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas,

2. Ro­mas Pi­vo­ras,

3. Juo­zas Dau­nys,

4. Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius,

5. Ri­man­tas Jan­kū­nas.

 

Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja. Ka­zys Gry­baus­kas:

„Ma­no aki­mis žiū­rint, mū­sų pro­gra­ma pa­kan­ka­mai am­bi­cin­ga. Rin­kė­jai tu­rė­tų prieš ei­da­mi bal­suo­ti su ja su­si­pa­žin­ti. Nors tu­ri­me ir to­kių, ku­rie už mus bal­suo­ja ne­žiū­rė­da­mi, ko­kia pro­gra­ma.

Tarp mū­sų – ne­ma­žai jau­nų, per­spek­ty­vių žmo­nių. Jei žmo­nės pa­ti­kės, už mus bal­suos. Iki rin­ki­mų ga­li­me vi­si daug ža­dė­ti, sa­vo par­ti­jos idė­jas skleis­ti. Ma­nau, kad svar­biau­sia po rin­ki­mų su­ei­ti į krū­vą ir kar­tu dirb­ti. Mes nu­si­tei­kę ne vie­ni sa­vo gal­vo­mis va­do­vau­tis, bet lin­kę į kon­struk­ty­vų ben­dra­dar­bia­vi­mą su ki­tų par­ti­jų at­sto­vais.“

Kan­di­da­tų są­ra­še:

1. Ka­zys Gry­baus­kas,

2. Arū­nas Du­dė­nas,

3. Klav­di­ja  Ste­pa­no­va,

4. Sta­sys Jac­kū­nas,

5. Arū­nas Ja­sai­tis,

6. Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas.

 

Vals­tie­čių liau­di­nin­kų są­jun­ga. Al­gir­das Ko­pūs­tas:

„Rin­kė­jai už mū­sų kan­di­da­tus tu­rė­tų bal­suo­ti dėl to, kad re­a­liai mąs­to­me ir re­a­liai ma­to­me. Da­ro­me tai, ką ži­no­me, kad pa­jėg­si­me pa­da­ry­ti. Vi­suo­se sa­vo spren­di­muo­se pir­miau­sia ma­to­me žmo­gų.

Šią ka­den­ci­ją ge­ro­kai su­ju­di­no­me Uk­mer­gę. Tai, kad ji ge­ro­kai pa­si­kei­tė, tik­riau­siai dau­gu­ma pri­pa­žin­tų. Ir to­liau steng­si­mės, kad ji keis­tų­si, kad bū­tų pa­to­giau ir gra­žiau gy­ven­ti. Ne­si­el­gia­me taip, kad tik par­ti­jai bū­tų pa­to­giau. Vi­si mū­sų spren­di­mai ne­bu­vo rin­ki­mi­niai triu­kai – tą min­tį vė­liau at­ka­sė ki­ti.“

Kan­di­da­tų są­ra­še:

1. Al­gir­das Ko­pūs­tas,

2. Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė,

3. Zo­fi­ja Be­lic­kie­nė,

4. Vla­dis­lo­vas Spruo­gis,

5. Va­len­ti­nas Ge­nys,

6. Da­nu­tė Už­ku­rė­ly­tė,

7. Rim­vy­das Ci­vil­ka.

 

Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Rei­mon­tas De­ve­nis:

„Vien mū­sų par­ti­jos pa­va­di­ni­mas pa­sa­ko, ko­dėl tu­rė­tu­mė­te bal­suo­ti už mus. Ar ne­pa­si­gen­da­te šian­dien ir tvar­kos, ir tei­sin­gu­mo? Ant­ras da­ly­kas – pa­žiū­rė­kit, ko­kie žmo­nės mū­sų par­ti­jos są­ra­še. Juos pa­si­rin­kau pa­do­rius ir pa­žan­gius, kad ga­lė­tu­me skleis­ti sa­vo idė­jas. Pir­ma­ja­me pen­ke­tu­ke – trys mo­ky­to­jai. Jei ne­bū­tų gar­bin­gi žmo­nės, ne­dirb­tų švie­ti­mo sis­te­mo­je. Ki­ti du taip pat uk­mer­giš­kiams ge­rai ži­no­mi as­me­nys.

Nors tarp mū­sų ne­ma­žai pe­da­go­gų, ne­si­ruo­šia­me mo­ky­ti ki­tų. Grei­čiau pa­si­ren­gę pa­tys iš­klau­sy­ti ir iš jū­sų pa­si­mo­ky­ti.“

Kan­di­da­tų są­ra­še:

1. Rei­mon­tas De­ve­nis,

2. Ni­jo­lė Ka­se­lie­nė,

3. Ri­man­tas Le­nar­ta­vi­čius,

4. Min­dau­gas Ta­mo­šiū­nas,

5. Vy­gan­tas Ka­se­lis.

 

Dar­bo par­ti­ja. Ro­lan­das Ja­nic­kas:

„Ka­dan­gi mū­sų par­ti­ja Uk­mer­gė­je jau sep­ty­ne­ri me­tai, įga­vo­me ne­ma­žą pa­tir­tį. Mū­sų są­ra­šas – ne pa­vie­niai žmo­nės, bet tvir­ta ko­man­da. Mū­sų šū­kis – „Už dar­bą – žmo­gui“. Tai reiš­kia, kad dirb­da­mi ta­ry­bo­je siek­si­me, kad vi­si spren­di­mai bū­tų žmo­nių ge­ro­vei.

Val­džios pa­bū­na ir kei­čia­si, o nau­din­gi ra­jo­nui dar­bai tu­ri bū­ti tę­sia­mi. Mes ne­siū­ly­si­me vis­ką nu­brauk­ti, ką da­rė ki­ti, ir pra­dė­ti iš nau­jo. Sta­bi­lu­mas ir tęs­ti­nu­mas – pa­grin­di­niai da­ly­kai. Prak­ti­ka ro­do, kad dau­giau­sia vi­suo­me­nės prieš­ta­ra­vi­mų su­lau­kia tie spren­di­mai, ku­rie ne­bu­vo tin­ka­mai pa­vie­šin­ti. Steng­si­mės, kad bū­tų iš­nau­do­ti vi­si in­stru­men­tai vie­nu ar ki­tu klau­si­mu nu­švies­ti vi­suo­me­nę. Tam šiais lai­kais yra vi­sos ga­li­my­bės – ben­druo­me­nės, se­niū­nai, se­niū­nai­čiai. Pri­imant spren­di­mus ieš­ko­si­me są­ly­čio taš­kų, ben­dra­dar­biau­si­me su ki­to­mis par­ti­jo­mis.“

Kan­di­da­tų są­ra­še:

1. Ro­lan­das Ja­nic­kas,

2. Ka­zys Ce­se­vi­čius,

3. Vy­tau­tas Ras­taus­kas,

4. An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė,

5. Li­lia Ni­na Za­kar­kie­nė.

 

Nau­jo­ji są­jun­ga (so­cial­li­be­ra­lai). Sta­sys Ba­raus­kas:

„Šian­dien par­ti­jos la­bai ma­žai ben­drau­ja su žmo­nė­mis. Į liau­dį krei­pia­si tik ta­da, kai pa­tiems rei­kia pa­ra­mos. Pa­vyz­džiui, pri­si­mi­nė, kai rei­kė­jo prie ka­ti­li­nių bu­dė­ti. Mes ma­no­me, kad ta­ry­ba – vyk­do­ma­sis or­ga­nas ir jos na­riai ne­tu­ri ati­tol­ti nuo gy­ven­to­jų. Vie­šu­mas – pir­mo­je vie­to­je.

Vi­sų par­ti­jų tiks­las tu­rė­tų bū­ti vie­no­das – spręs­ti šios die­nos ra­jo­no pro­ble­mas. Nuo­la­ti­nės rie­te­nos bei pur­vo drabs­ty­mas stab­do dar­bą, yra ne­nau­din­gi nei uk­mer­giš­kiams, nei pa­čioms par­ti­joms. At­ėję į val­džią, bū­si­me lin­kę vie­ny­tis.

Po­li­ti­ko­je – pa­na­šiai, kaip ir ver­sle: rei­kia suk­ti gal­vą, kaip pa­čiam ge­riau dirb­ti, o ne ieš­ko­ti opo­nen­tų klai­dų. Kal­bė­ti su pa­pras­tais žmo­nėm rei­kia pa­pras­tai, o ne vy­nio­ti pa­ža­dų į va­tą.“

Kan­di­da­tų są­ra­še:

1. Sta­sys Ba­raus­kas,

2. Ri­mas Pa­liu­lis,

3. Gin­ta­ras Ple­vo­kas,

4. Vai­da Mi­ke­ly­tė,

5. Ar­vy­das Pė­ši­na.

 

Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai. Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė:

„Lai­ko­me sa­ve stip­riau­sia po­li­ti­ne jė­ga. Ma­no­me, kad ki­tos par­ti­jos, ga­lin­čios taip nuo­sek­liai ir pa­grįs­tai pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už Lie­tu­vos vals­ty­bę, nė­ra. Ti­ki­me, kad Lie­tu­vą per 10-15 me­tų ga­li­ma pa­vers­ti stip­ria eu­ro­pie­tiš­ka vals­ty­be.

Bal­suo­ti už mus tu­rė­tų to­dėl, kad mū­sų sky­riaus na­riai vie­tos rei­ka­lus iš­ma­no ne­pri­ekaiš­tin­gai, sten­gia­si įgy­ven­din­ti žmo­nių no­rus, dir­ba są­ži­nin­gai. Ko­rup­ci­ja, vie­šų ir pri­va­čių in­te­re­sų pai­nio­ji­mas – tie ob­jek­tai, prieš ku­riuos nu­si­tei­kę ka­rin­gai. Ko­vo­si­me dėl sa­vi­val­dos ad­mi­nist­ra­vi­mo vie­šu­mo ir skaid­ru­mo.

Mū­sų kan­di­da­tai nė­ra są­ra­ši­niai ar po­pie­ri­niai – vi­sa mū­sų ko­man­da ak­ty­viai da­ly­vau­ja ra­jo­no gy­ve­ni­me, jau­čia at­sa­ko­my­bę už ap­lin­ką, ku­rio­je gy­ve­na­me.“

Kan­di­da­tų są­ra­še:

1. Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė,

2. An­drius Ka­les­ni­kas,

3. Val­das Mi­ka­la­jū­nas,

4. Bi­ru­tė Ži­lė­nie­nė,

5. Vla­das Ko­vars­kas.

 

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis. Li­na Su­kac­kie­nė:

„Mū­sų są­jū­džio na­rių są­ra­še nė­ra nė vie­no „il­ga­sė­džio“. Taip mes va­di­na­me už­si­sė­dė­ju­sius val­džio­je. Tai vi­sai nau­ji žmo­nės po­li­ti­ko­je – nė­ra per­ėju­sių iš ki­tų par­ti­jų, laks­tan­čių.

Mū­sų na­riai iš­pa­žįs­tan­tys ver­ty­bes, kom­pe­ten­tin­gi, vi­suo­me­niš­ki. Vi­si tu­ri sa­vo po­žiū­rį į da­bar­ti­nės val­džios pa­sie­ki­mus ir kri­ti­nius spren­di­mus jų at­žvil­giu.

Prieš su­si­bur­da­mi iš­nag­ri­nė­jo­me vi­sų da­bar­ti­nių par­ti­jų pro­gra­mas, ką nu­vei­kė. Tu­ri­me sa­vo nuo­mo­nę apie veik­lą, įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mą. Mū­sų šū­kis: „Ne kri­ti­ka yra pro­gre­sas, bet ge­ri dar­bai“. Ti­ki­mės, kad uk­mer­giš­kiai bus mums pa­lan­kūs.“

Šie kan­di­da­tai – pir­mų­jų są­ra­še, ta­čiau ei­lės tvar­ka dar ga­li keis­tis:

Li­na Su­kac­kie­nė,

Dai­va Krikš­ta­po­nie­nė,

Pau­lius Še­me­ta,

Egi­di­jus Du­dė­nas,

Ma­rius Droch­ne­ris,

Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė.

 

Lie­tu­vos liau­dies par­ti­ja. Ra­sa Ka­zė­nie­nė:

„Pir­mo­jo kan­di­da­tų pen­ke­tu­ko dar ne­tu­ri­me. Ly­de­rių dar ne­su­dė­lio­jom – pra­dė­jo­me ne nuo jų. Mums, ką tik įsi­kū­ru­siems, šio­je vie­to­je sun­kiau nei ki­tiems. Mū­sų są­ra­še ne­bus nei ver­sli­nin­kų, nei ūki­nin­kų, nei di­rek­to­rių. Dau­giau vi­suo­me­ni­nin­kai, stu­den­tai. Aš pen­ke­tu­ke tik­rai bū­siu, bet ne pir­mu nu­me­riu.

Bal­suo­ti už mus tu­rė­tų gal to­dėl, kad mes nuo pat pra­džių ne­no­ri­me pri­si­me­luo­ti. Są­ra­še ne­bus tų, ku­riems aiš­ku, kad tik­rai neis į ta­ry­bą, ne­iš­keis į man­da­tą sa­vo pos­to.

Mes nu­si­tei­kę ne tęs­ti vi­sus pra­dė­tus dar­bus, bet per­žiū­rė­ti, ar iš vi­so juos ver­ta dirb­ti. Ga­liu pa­sa­ky­ti pa­vyz­dį: gra­ži mū­sų cen­tri­nė alė­ja, bet tvis­ka iki iš­nak­tų, ener­gi­jos ne­tau­po­me. Gal ver­tė­tų pa­gal­vo­ti apie sau­lės ba­te­ri­jas. Ne­su nei po­li­ti­kė, nei eko­no­mis­tė, bet, pra­dė­ju­si do­mė­tis, su­pra­tau, kas da­ro­si.“

 

Lie­tu­vos krikš­čio­nių par­ti­ja. Al­do­na Mi­liu­vie­nė:

„Mū­sų par­ti­ja la­bai jau­na – nė me­tu­kų ne­tu­ri­me. Uk­mer­gės sky­rius įsi­kū­rė spa­lio mė­ne­sį. Tu­ri­me nau­jų idė­jų, nors tiks­las gal ir ki­tų pa­na­šus – puo­se­lė­ti tau­tos dva­si­nes ir mo­ra­li­nes ver­ty­bes, kul­tū­ros tra­di­ci­jas. Svar­biau­sia mums – žmo­nių rei­ka­lai. Mū­sų na­riai ir pa­tys yra są­ži­nin­gi, pa­pras­ti, ne­ma­žai ūki­nin­kų, ge­rai ži­nan­čių kai­mo gy­ven­to­jų pro­ble­mas.

Ne­tu­ri­me po­pu­lis­ti­nių pa­ža­dų. Mū­sų po­žiū­ris – ūkiš­kas, re­a­lus. Kal­nų vers­ti ne­si­ruo­šia­me, ste­buk­lų ne­ža­da­me. Siek­si­me iš­sau­go­ti kai­miš­kas mo­kyk­las, kai­me plė­to­ti svei­ka­tos įstai­gų ir pa­slau­gų tin­klą, di­din­ti ben­druo­me­nių įta­ką ta­ry­bos spren­di­mams.“

Kan­di­da­tų są­ra­še:

1. Al­do­na Mi­liu­vie­nė,

2. Ra­mū­nas Ska­pas,

3. Vil­man­tas Ver­bic­kas,

4. Sta­sė Bar­kaus­kie­nė,

5. Al­gir­das Ta­mu­lis.

 

Ne­pri­klau­so­ma kan­di­da­tė Re­gi­na Kau­pie­nė:

„Nie­ka­da ne­at­si­sa­kau pa­dė­ti ir pa­aiš­kin­ti, jei ma­nęs pa­pra­šo. Vi­sa­da gal­vo­jau, kad tu­rė­tų bū­ti vie­nas už vi­sus, vi­si už vie­ną. Taip nu­ti­ko ir mū­sų par­ti­jos sky­riu­je. Vie­ną die­ną su­ži­no­jom, kad vi­sas kan­di­da­tų są­ra­šas – vi­sai nau­ji, par­ti­jos su­dė­ty­je iki šiol nė ne­bu­vę žmo­nės. Nega­na to, pir­mi­nin­ką ne iš­si­rin­ko­me, bet pa­sta­tė kaip ko­lū­kio pir­mi­nin­ką ar „Ma­xi­mos“ di­rek­to­rių. Iš sky­riaus pa­si­trau­kė­me vi­si na­riai.

Ne­ga­liu jų ir uk­mer­giš­kių ap­vil­ti, pa­li­ku­si ne­baig­tus dar­bus, ne­įgy­ven­din­tas idė­jas. To­dėl kan­di­da­tuo­ju kaip ne­pri­klau­so­mas kan­di­da­tas. Jei ne­ži­no­čiau, kad tu­riu stip­rų už­nu­ga­rį – bu­vu­sius sky­riaus na­rius, bū­tų per drą­su kel­ti kan­di­da­tū­rą. Bu­vę sky­riaus na­riai įkū­rė­me ne­vy­riau­sy­bi­nę or­ga­ni­za­ci­ją.

Dvi ka­den­ci­jas dirb­da­ma ta­ry­bo­je va­do­va­vau­si pa­do­ru­mo prin­ci­pu. Ne­ma­nau, kad ta­ry­ba – tur­gus, kur bū­tų ga­li­ma de­rė­tis dėl pos­tų ar ieš­ko­ti ki­to­kios nau­dos sau.“

 

Ne­pri­klau­so­mas kan­di­da­tas Vy­das Pa­knys:

„Tu­riu ke­le­tą ar­gu­men­tų, ko­dėl bal­są ga­lė­tų ati­duo­ti už ma­ne. Pir­miau­sia, ne­su sais­to­mas jo­kių par­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų. Tad spren­di­mus pri­im­siu va­do­vau­da­ma­sis sa­vo są­ži­ne. An­tra, lai­kau sa­ve tech­nok­ra­tu: ma­nau, kad dar­bas ta­ry­bo­je dau­giau su­si­jęs su že­miš­kais, ūki­niais ra­jo­no rei­ka­lais, o ne po­li­ti­ka­vi­mu.

Dar­bo yra ir ko­mu­na­li­nia­me, ir ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je. Ši­lu­mos ūkio klau­si­mas pa­ki­bęs ore, ta­čiau kol vyks­ta teis­mai, ap­leis­ti jo ne­ga­li­ma. Jei ne­sprę­si­me da­bar, nu­si­kels to­li į at­ei­tį. Rei­kė­tų ir no­va­to­riš­ku­mo, nau­jo vė­jo ta­ry­bos dar­be. Nors tik­rai ne­ma­nau, kad vie­nas ga­lė­čiau ką nors pa­keis­ti, įgy­ven­din­ti gran­dio­zi­nius pla­nus. Ta­čiau ti­kiuo­si, kad tu­riu pa­kan­ka­mai ži­nių, kaip ga­lė­čiau bū­ti nau­din­gas. Be to, sten­giuo­si vis­ką da­ry­ti pro­fe­sio­na­liai.“

Ju­lius Ka­zė­nas, ne­se­niai pa­si­skel­bęs, kad da­ly­vaus sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se kaip ne­pri­klau­so­mas kan­di­da­tas, ap­si­gal­vo­jo. Jis ne­už­si­re­gist­ra­vo kaip šios po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vis. Ar da­ly­vaus rin­ki­muo­se po ko­kios nors par­ti­jos vė­lia­va, dar ne­at­sklei­dė:

„Sa­vo kan­di­da­tū­ros nu­spren­džiau ne­kel­ti. Prie­žas­tis? O jūs pa­žiū­rė­kit, kaip su­kur­tas rin­ki­mų įsta­ty­mas. Ir pa­vie­niai kan­di­da­tai, ir par­ti­jos tu­ri su­si­mo­kė­ti vie­no­do dy­džio rin­ki­mų už­sta­tą. Du tūks­tan­čius li­tų pen­kias­de­šim­čiai par­tie­čių su­si­mo­kė­ti su­si­me­tus iš­ei­na po pen­kias­de­šimt li­tų, o in­di­vi­du­a­liai ei­nant į rin­ki­mus – vie­nam vi­sa su­ma. Tai kur čia lo­gi­ka?

Per­ša­si min­tis, kad toks įsta­ty­mas – tik tam, kad už­kirs­tų ke­lią in­di­vi­du­a­liai da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, kad kan­di­da­tai šlie­tų­si prie par­ti­jų. Žmo­gų, ku­ris no­ri kaž­ką pa­da­ry­ti sa­vo mies­tui, jei jis ne­par­ti­nis, per prie­var­tą į par­ti­ją va­ro.“

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kada koronavirusas atkeliaus ir į Lietuvą?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų