Rinkimai stebina pasyvumu

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ar­tė­jant ša­lies pre­zi­den­to rin­ki­mams gy­ven­to­jams po na­mus bai­gia­mos iš­ne­šio­ti rin­kė­jo kor­te­lės. Ta­čiau pa­ste­bi­ma, kad ši rin­ki­mi­nė kam­pa­ni­ja pa­si­žy­mi ne­re­gė­tu van­gu­mu. Kan­di­da­tai re­kla­muo­ja­si itin pa­sy­viai.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jai Nr. 53 va­do­vau­jan­tis Hu­ber­tas Ži­žys pa­sa­ko­jo, kad rin­ki­mų kor­te­lės tu­ri bū­ti baig­tos iš­ne­šio­ti iki šio šeš­ta­die­nio. Šį dar­bą mū­sų ra­jo­ne at­lie­ka 39 rin­ki­mų apy­lin­kių ko­mi­si­jų na­riai.

 

Ko­mi­si­jų šie­met Uk­mer­gė­je – sep­ty­nio­mis dau­giau nei per pra­ėju­sius rin­ki­mus. Tuo­met jų skai­čius bu­vo su­ma­žin­tas, o šie­met ra­jo­no va­do­vams pa­gei­dau­jant – vėl at­sta­ty­tos.

Rin­kė­jai gau­na kor­te­les, skir­tas abe­jiems rin­ki­mams – pre­zi­den­to ir Eu­ro­pos Par­la­men­to. Ta­čiau pri­me­na­ma, kad rin­kė­jo kor­te­lė nė­ra pri­va­lo­ma. Į rin­ki­mus ga­li­ma drą­siai ei­ti tu­rint tik as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą.

Re­gist­rų cen­tro duo­me­ni­mis, šiuo­se rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti Uk­mer­gės ra­jo­ne tei­sę tu­ri 33 880 gy­ven­to­jų. Per­nai ko­vą vy­ku­siuo­se rin­ki­muo­se to­kią tei­sę tu­rė­jo 34 417 rin­kė­jų. Pa­sak H. Ži­žio, šis skai­čius vi­sa­da tru­pu­tį ko­re­guo­ja­si – at­si­ran­da at­vy­ku­sių ir dar ne­pri­si­re­gist­ra­vu­sių ar iš­vy­ku­sių žmo­nių.

Rin­kė­jų spar­čiai ma­žė­ja ir vi­so­je Lie­tu­vo­je. Šie­met į rin­ki­mus ga­lė­tų ei­ti 2,54 mln. žmo­nių. Prieš pen­ke­rius me­tus šis skai­čius sie­kė 2,67 mln.

Tie, ku­rie įpra­tę prieš rin­ki­mus pa­var­ty­ti dy­kai da­li­na­mus lei­di­nius su kan­di­da­tų pa­var­dė­mis ir pa­ža­dais, šie­met to pa­da­ry­ti ne­ga­lės. Lei­di­nu­ko apie kan­di­da­tus į pre­zi­den­to pos­tą at­si­sa­ky­ta. Rin­kė­jams ke­ti­na­ma da­lin­ti tik lei­di­nį su kan­di­da­tų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą pa­var­dė­mis.

Ša­lies va­do­vo pos­to sie­kia sep­ty­ni kan­di­da­tai: 60 me­tų so­cial­de­mok­ra­tas, eu­ro­par­la­men­ta­ras, eko­no­mi­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis Zig­man­tas Bal­čy­tis, 58 me­tų da­bar­ti­nė ša­lies va­do­vė, eko­no­mis­tė pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą, Da­lia Gry­baus­kai­tė, 50-me­tį šie­met švę­sian­tis ar­che­o­lo­gas ne­par­ti­nis Nag­lis Pu­tei­kis, 60-me­tis tei­si­nin­kas Dar­bo par­ti­jos na­rys Ar­tū­ras Pau­laus­kas, 59 me­tų Ig­na­li­nos me­ras, Vals­tie­čių ža­lių­jų par­ti­jos at­sto­vas in­ži­nie­riaus me­cha­ni­ko iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis Bro­nis Ro­pė, 49 me­tų len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vas, pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą taip pat – in­ži­nie­rius me­cha­ni­kas, Val­de­ma­ras To­ma­šev­skis. Jau­niau­sias kan­di­da­tas – 46 me­tų Vil­niaus me­ras, žur­na­lis­ti­kos moks­lus bai­gęs Ar­tū­ras Zuo­kas.

Vi­si kan­di­da­tai, iš­sky­rus V. To­ma­šev­skį, pa­gal tau­ty­bę – lie­tu­viai, vi­si, iš­sky­rus D. Gry­baus­kai­tę, – ve­dę ir tu­rin­tys vai­kų, vi­si, iš­sky­rus B. Ro­pę, gy­ve­na did­mies­čiuo­se...

Į Eu­ro­pos Par­la­men­tą ban­dys pa­tek­ti 216 kan­di­da­tų. Tik 11 iš jų bus lem­tas eu­ro­par­la­men­ta­ro pos­tas.

Daug kar­tų rin­ki­mų dar­be da­ly­vau­jan­tis H. Ži­žys pa­ste­bi, kad šių­me­tė rin­ki­mi­nė kam­pa­ni­ja kaip nie­kad van­gi. Nors dėl to, kas užims ša­lies va­do­vo pos­tą, tu­rė­si­me ap­si­spręs­ti jau ki­tą sek­ma­die­nį, tai liu­di­jan­čių re­kla­mi­nių pla­ka­tų mies­te be­veik ne­ma­ty­ti. Sa­ve to­kiu bū­du Uk­mer­gė­je pri­sta­to vos ke­li kan­di­da­tai.

Re­kla­mi­niams pla­ka­tams vie­tos yra nu­ma­ty­tos, bet kol kas jos apy­tuš­tės.

Iš­anks­ti­niai ša­lies pre­zi­den­to rin­ki­mai pra­si­dės ki­tos sa­vai­tės vi­du­ry­je – ge­gu­žės 7– 8 die­no­mis. Iš anks­to na­muo­se bus su­teik­ta ga­li­my­bė bal­suo­ti ge­gu­žės 9 ir 10 die­no­mis.  

Ofi­cia­li rin­ki­mų da­ta – ge­gu­žės 11-oji – sek­ma­die­nis. Rin­ki­mai į Eu­ro­pos Par­la­men­tą vyks ge­gu­žės 25-ąją, jie ga­li su­tap­ti su ant­ruo­ju pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­ru.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų