Spausdinti šį puslapį

Rinkimai stebina pasyvumu

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ar­tė­jant ša­lies pre­zi­den­to rin­ki­mams gy­ven­to­jams po na­mus bai­gia­mos iš­ne­šio­ti rin­kė­jo kor­te­lės. Ta­čiau pa­ste­bi­ma, kad ši rin­ki­mi­nė kam­pa­ni­ja pa­si­žy­mi ne­re­gė­tu van­gu­mu. Kan­di­da­tai re­kla­muo­ja­si itin pa­sy­viai.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jai Nr. 53 va­do­vau­jan­tis Hu­ber­tas Ži­žys pa­sa­ko­jo, kad rin­ki­mų kor­te­lės tu­ri bū­ti baig­tos iš­ne­šio­ti iki šio šeš­ta­die­nio. Šį dar­bą mū­sų ra­jo­ne at­lie­ka 39 rin­ki­mų apy­lin­kių ko­mi­si­jų na­riai.

 

Ko­mi­si­jų šie­met Uk­mer­gė­je – sep­ty­nio­mis dau­giau nei per pra­ėju­sius rin­ki­mus. Tuo­met jų skai­čius bu­vo su­ma­žin­tas, o šie­met ra­jo­no va­do­vams pa­gei­dau­jant – vėl at­sta­ty­tos.

Rin­kė­jai gau­na kor­te­les, skir­tas abe­jiems rin­ki­mams – pre­zi­den­to ir Eu­ro­pos Par­la­men­to. Ta­čiau pri­me­na­ma, kad rin­kė­jo kor­te­lė nė­ra pri­va­lo­ma. Į rin­ki­mus ga­li­ma drą­siai ei­ti tu­rint tik as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą.

Re­gist­rų cen­tro duo­me­ni­mis, šiuo­se rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti Uk­mer­gės ra­jo­ne tei­sę tu­ri 33 880 gy­ven­to­jų. Per­nai ko­vą vy­ku­siuo­se rin­ki­muo­se to­kią tei­sę tu­rė­jo 34 417 rin­kė­jų. Pa­sak H. Ži­žio, šis skai­čius vi­sa­da tru­pu­tį ko­re­guo­ja­si – at­si­ran­da at­vy­ku­sių ir dar ne­pri­si­re­gist­ra­vu­sių ar iš­vy­ku­sių žmo­nių.

Rin­kė­jų spar­čiai ma­žė­ja ir vi­so­je Lie­tu­vo­je. Šie­met į rin­ki­mus ga­lė­tų ei­ti 2,54 mln. žmo­nių. Prieš pen­ke­rius me­tus šis skai­čius sie­kė 2,67 mln.

Tie, ku­rie įpra­tę prieš rin­ki­mus pa­var­ty­ti dy­kai da­li­na­mus lei­di­nius su kan­di­da­tų pa­var­dė­mis ir pa­ža­dais, šie­met to pa­da­ry­ti ne­ga­lės. Lei­di­nu­ko apie kan­di­da­tus į pre­zi­den­to pos­tą at­si­sa­ky­ta. Rin­kė­jams ke­ti­na­ma da­lin­ti tik lei­di­nį su kan­di­da­tų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą pa­var­dė­mis.

Ša­lies va­do­vo pos­to sie­kia sep­ty­ni kan­di­da­tai: 60 me­tų so­cial­de­mok­ra­tas, eu­ro­par­la­men­ta­ras, eko­no­mi­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis Zig­man­tas Bal­čy­tis, 58 me­tų da­bar­ti­nė ša­lies va­do­vė, eko­no­mis­tė pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą, Da­lia Gry­baus­kai­tė, 50-me­tį šie­met švę­sian­tis ar­che­o­lo­gas ne­par­ti­nis Nag­lis Pu­tei­kis, 60-me­tis tei­si­nin­kas Dar­bo par­ti­jos na­rys Ar­tū­ras Pau­laus­kas, 59 me­tų Ig­na­li­nos me­ras, Vals­tie­čių ža­lių­jų par­ti­jos at­sto­vas in­ži­nie­riaus me­cha­ni­ko iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis Bro­nis Ro­pė, 49 me­tų len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vas, pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą taip pat – in­ži­nie­rius me­cha­ni­kas, Val­de­ma­ras To­ma­šev­skis. Jau­niau­sias kan­di­da­tas – 46 me­tų Vil­niaus me­ras, žur­na­lis­ti­kos moks­lus bai­gęs Ar­tū­ras Zuo­kas.

Vi­si kan­di­da­tai, iš­sky­rus V. To­ma­šev­skį, pa­gal tau­ty­bę – lie­tu­viai, vi­si, iš­sky­rus D. Gry­baus­kai­tę, – ve­dę ir tu­rin­tys vai­kų, vi­si, iš­sky­rus B. Ro­pę, gy­ve­na did­mies­čiuo­se...

Į Eu­ro­pos Par­la­men­tą ban­dys pa­tek­ti 216 kan­di­da­tų. Tik 11 iš jų bus lem­tas eu­ro­par­la­men­ta­ro pos­tas.

Daug kar­tų rin­ki­mų dar­be da­ly­vau­jan­tis H. Ži­žys pa­ste­bi, kad šių­me­tė rin­ki­mi­nė kam­pa­ni­ja kaip nie­kad van­gi. Nors dėl to, kas užims ša­lies va­do­vo pos­tą, tu­rė­si­me ap­si­spręs­ti jau ki­tą sek­ma­die­nį, tai liu­di­jan­čių re­kla­mi­nių pla­ka­tų mies­te be­veik ne­ma­ty­ti. Sa­ve to­kiu bū­du Uk­mer­gė­je pri­sta­to vos ke­li kan­di­da­tai.

Re­kla­mi­niams pla­ka­tams vie­tos yra nu­ma­ty­tos, bet kol kas jos apy­tuš­tės.

Iš­anks­ti­niai ša­lies pre­zi­den­to rin­ki­mai pra­si­dės ki­tos sa­vai­tės vi­du­ry­je – ge­gu­žės 7– 8 die­no­mis. Iš anks­to na­muo­se bus su­teik­ta ga­li­my­bė bal­suo­ti ge­gu­žės 9 ir 10 die­no­mis.  

Ofi­cia­li rin­ki­mų da­ta – ge­gu­žės 11-oji – sek­ma­die­nis. Rin­ki­mai į Eu­ro­pos Par­la­men­tą vyks ge­gu­žės 25-ąją, jie ga­li su­tap­ti su ant­ruo­ju pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­ru.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)