Rinkimų byla su politikos ir narkotikų prieskoniu

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me pra­dė­ta nag­ri­nė­ti va­di­na­mo­ji rin­ki­mų by­la. Prieš teis­mą sto­jo trys kal­ti­na­mie­ji, įta­ria­mi rin­ki­mų bal­sų pir­ki­mu. Ka­dan­gi ne­pa­vy­ko ap­klaus­ti vi­sų liu­dy­to­jų, po­sė­dis bus tę­sia­mas po mė­ne­sio.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Autorės nuotr. Kal­ti­na­mie­ji V. Sek­mo­kas, S. Ra­čic­kas ir V. Mar­ty­šius.

Bau­džia­mo­ji by­la dėl truk­dy­mo pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų ar re­fe­ren­du­mo tei­se bu­vo pra­dė­ta po va­sa­rio 27 die­ną vy­ku­sių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų.

Šio­je by­lo­je kal­ti­na­mie­ji: 49 me­tų UAB „Uks­ta­me­ta“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Mar­ty­šius, 40 me­tų nie­kur ne­dir­ban­tis, anks­čiau tris kar­tus teis­tas Sau­lius Ra­čic­kas ir 6 kar­tus teis­tas 41 me­tų Vir­gi­ni­jus Sek­mo­kas.

V. Mar­ty­šius kal­ti­na­mas tuo, kad vei­kiant gru­pė­je su ki­tais dviem kal­ti­na­mai­siais, tu­rė­da­mas tiks­lą pa­pirk­ti kuo dau­giau as­me­nų, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę, sie­kė, kad pa­pirk­ti žmo­nės bal­suo­tų už Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos są­ra­šo Nr. 16 kan­di­da­tus. Bu­vo nu­ro­do­ma, kaip rei­tin­guo­ti kan­di­da­tus. Ei­lės tvar­ka tu­rė­jo bū­ti to­kia: 4, 6, 24, 26, 20.

(Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos są­ra­še 4 nu­me­riu sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se kan­di­da­ta­vo Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius, 6 – Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis, 24 – Jo­vi­ta Gleiz­nie­nė, 26 – Vi­lius Mor­kū­nas, 20 – Jo­nas Vy­čas.)

Re­mian­tis su­rink­ta me­džia­ga, ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams V. Ma­rty­šius  S. Ra­čic­kui da­vė 100 li­tų, o V. Sek­mo­kui – 500 li­tų, ži­no­da­mas, kad jie­du gau­tus pi­ni­gus su­mo­kės ar­ba ki­taip pa­pirks žmo­nes, ku­rie rin­ki­muo­se bal­suos už są­ra­šą Nr. 16. To­kiu bū­du įta­ria­ma­sis truk­dė as­me­nims re­a­li­zuo­ti sa­vo tei­sę rink­ti at­sto­vus į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę.

V. Sek­mo­kas ir R. Ra­čic­kas kal­ti­na­mi tuo, kad ži­no­da­mi vi­są anks­čiau mi­nė­tą rin­ki­mų už­sa­ky­mą iš V. Mar­ty­šiaus ga­vę mi­nė­tuo­sius pi­ni­gus ieš­ko­ję as­me­nų, ku­rie su­tik­tų bal­suo­ti už at­ly­gį, o bal­suo­tų taip, kaip nu­ro­dy­ta. Mi­nė­tie­ji as­me­nys bal­suo­jant pa­pir­ko ke­lio­li­ka uk­mer­giš­kių. Su­mo­kė­jo jiems nuo 5 iki 10 li­tų ar­ba at­sis­kai­tė al­ko­ho­liu bei ci­ga­re­tė­mis.

Į teis­mą at­vy­ko da­lis liu­dy­to­jų, ku­rie pa­tvir­ti­no, kad jų bu­vo pra­šo­ma bal­suo­ti už at­ly­gį, bal­sa­vi­mo biu­le­te­ny­je nu­ro­dant rei­ka­lau­ja­mą są­ra­šą Nr. 16, o rei­tin­guo­jant lan­ge­liuo­se įra­šant skai­čius 4, 6, 26, 24, 20.

Ta­čiau ne vi­sus liu­dy­to­jus pa­vy­ko ras­ti. Kai ku­rie iš jų ar­ba ne­at­vy­ko, ar­ba šau­ki­mų į teis­mą jiems įteik­ti ne­pa­vy­ko. Be to, ke­li at­si­sa­kė iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu duo­tų sa­vo pa­ro­dy­mų ir kal­bė­jo prie­šin­gai – jo­kių pi­ni­gų už jo­kius bal­sa­vi­mus ne­ėmę.

Sa­vo pa­ro­dy­mus teis­mui pa­tei­kė ir kra­tas įta­ria­mų­jų na­muo­se at­li­kę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

V. Mar­ty­šiaus ad­vo­ka­tė Re­gi­na Šal­ti­nie­nė pa­gei­da­vo, kad į po­sė­dį bū­tų pa­kvies­ti ir Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Hu­ber­tas Ži­žys bei Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je už rin­ki­mus at­sa­kin­ga šios ko­mi­si­jos na­rė Kris­ti­na Ba­raus­kie­nė. Esą jei bū­tų ati­tin­ka­mai įfor­min­ti bal­sų pir­ki­mai, gal bū­tų nai­ki­na­mi rin­ki­mų re­zul­ta­tai. Į pa­gei­da­vi­mus ne­bu­vo at­si­žvelg­ta, nes liu­di­ji­mai šios by­los ei­gai įta­kos ne­pa­da­ry­tų.

Pro­ku­ro­ras Ša­rū­nas Ši­mo­nis vy­lė­si, kad pa­aiš­kė­jus, jog bu­vo pa­da­ry­ta ža­la rin­ki­mams, po šios by­los žo­dį tars ir Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja.

Ad­vo­ka­tė R. Šal­ti­nie­nė iš­kė­lė ir ki­tą klau­si­mą: pra­šė iš­si­aiš­kin­ti, kur din­go kra­tos me­tu pas vie­ną kal­ti­na­mų­jų ras­ti ke­li, kaip įta­ria­ma, nar­ko­ti­kų pa­ke­liai.

V. Sek­mo­kas ir S. Ra­čic­kas sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no iš da­lies, V. Mar­ty­šius kal­tę nei­gė. Ta­čiau sa­vo žo­dį kal­ti­na­mie­ji nu­ta­rė tar­ti tuo­met, kai bus ap­klaus­ti vi­si liu­dy­to­jai.

Tai tu­rė­tų įvyk­ti ki­ta­me po­sė­dy­je, ku­ris nu­ma­ty­tas lap­kri­čio 30 die­ną.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų