Spausdinti šį puslapį

Rinkimų byla su politikos ir narkotikų prieskoniu

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me pra­dė­ta nag­ri­nė­ti va­di­na­mo­ji rin­ki­mų by­la. Prieš teis­mą sto­jo trys kal­ti­na­mie­ji, įta­ria­mi rin­ki­mų bal­sų pir­ki­mu. Ka­dan­gi ne­pa­vy­ko ap­klaus­ti vi­sų liu­dy­to­jų, po­sė­dis bus tę­sia­mas po mė­ne­sio.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Autorės nuotr. Kal­ti­na­mie­ji V. Sek­mo­kas, S. Ra­čic­kas ir V. Mar­ty­šius.

Bau­džia­mo­ji by­la dėl truk­dy­mo pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų ar re­fe­ren­du­mo tei­se bu­vo pra­dė­ta po va­sa­rio 27 die­ną vy­ku­sių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų.

Šio­je by­lo­je kal­ti­na­mie­ji: 49 me­tų UAB „Uks­ta­me­ta“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Mar­ty­šius, 40 me­tų nie­kur ne­dir­ban­tis, anks­čiau tris kar­tus teis­tas Sau­lius Ra­čic­kas ir 6 kar­tus teis­tas 41 me­tų Vir­gi­ni­jus Sek­mo­kas.

V. Mar­ty­šius kal­ti­na­mas tuo, kad vei­kiant gru­pė­je su ki­tais dviem kal­ti­na­mai­siais, tu­rė­da­mas tiks­lą pa­pirk­ti kuo dau­giau as­me­nų, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę, sie­kė, kad pa­pirk­ti žmo­nės bal­suo­tų už Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos są­ra­šo Nr. 16 kan­di­da­tus. Bu­vo nu­ro­do­ma, kaip rei­tin­guo­ti kan­di­da­tus. Ei­lės tvar­ka tu­rė­jo bū­ti to­kia: 4, 6, 24, 26, 20.

(Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos są­ra­še 4 nu­me­riu sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se kan­di­da­ta­vo Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius, 6 – Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis, 24 – Jo­vi­ta Gleiz­nie­nė, 26 – Vi­lius Mor­kū­nas, 20 – Jo­nas Vy­čas.)

Re­mian­tis su­rink­ta me­džia­ga, ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams V. Ma­rty­šius  S. Ra­čic­kui da­vė 100 li­tų, o V. Sek­mo­kui – 500 li­tų, ži­no­da­mas, kad jie­du gau­tus pi­ni­gus su­mo­kės ar­ba ki­taip pa­pirks žmo­nes, ku­rie rin­ki­muo­se bal­suos už są­ra­šą Nr. 16. To­kiu bū­du įta­ria­ma­sis truk­dė as­me­nims re­a­li­zuo­ti sa­vo tei­sę rink­ti at­sto­vus į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę.

V. Sek­mo­kas ir R. Ra­čic­kas kal­ti­na­mi tuo, kad ži­no­da­mi vi­są anks­čiau mi­nė­tą rin­ki­mų už­sa­ky­mą iš V. Mar­ty­šiaus ga­vę mi­nė­tuo­sius pi­ni­gus ieš­ko­ję as­me­nų, ku­rie su­tik­tų bal­suo­ti už at­ly­gį, o bal­suo­tų taip, kaip nu­ro­dy­ta. Mi­nė­tie­ji as­me­nys bal­suo­jant pa­pir­ko ke­lio­li­ka uk­mer­giš­kių. Su­mo­kė­jo jiems nuo 5 iki 10 li­tų ar­ba at­sis­kai­tė al­ko­ho­liu bei ci­ga­re­tė­mis.

Į teis­mą at­vy­ko da­lis liu­dy­to­jų, ku­rie pa­tvir­ti­no, kad jų bu­vo pra­šo­ma bal­suo­ti už at­ly­gį, bal­sa­vi­mo biu­le­te­ny­je nu­ro­dant rei­ka­lau­ja­mą są­ra­šą Nr. 16, o rei­tin­guo­jant lan­ge­liuo­se įra­šant skai­čius 4, 6, 26, 24, 20.

Ta­čiau ne vi­sus liu­dy­to­jus pa­vy­ko ras­ti. Kai ku­rie iš jų ar­ba ne­at­vy­ko, ar­ba šau­ki­mų į teis­mą jiems įteik­ti ne­pa­vy­ko. Be to, ke­li at­si­sa­kė iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu duo­tų sa­vo pa­ro­dy­mų ir kal­bė­jo prie­šin­gai – jo­kių pi­ni­gų už jo­kius bal­sa­vi­mus ne­ėmę.

Sa­vo pa­ro­dy­mus teis­mui pa­tei­kė ir kra­tas įta­ria­mų­jų na­muo­se at­li­kę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

V. Mar­ty­šiaus ad­vo­ka­tė Re­gi­na Šal­ti­nie­nė pa­gei­da­vo, kad į po­sė­dį bū­tų pa­kvies­ti ir Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Hu­ber­tas Ži­žys bei Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je už rin­ki­mus at­sa­kin­ga šios ko­mi­si­jos na­rė Kris­ti­na Ba­raus­kie­nė. Esą jei bū­tų ati­tin­ka­mai įfor­min­ti bal­sų pir­ki­mai, gal bū­tų nai­ki­na­mi rin­ki­mų re­zul­ta­tai. Į pa­gei­da­vi­mus ne­bu­vo at­si­žvelg­ta, nes liu­di­ji­mai šios by­los ei­gai įta­kos ne­pa­da­ry­tų.

Pro­ku­ro­ras Ša­rū­nas Ši­mo­nis vy­lė­si, kad pa­aiš­kė­jus, jog bu­vo pa­da­ry­ta ža­la rin­ki­mams, po šios by­los žo­dį tars ir Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja.

Ad­vo­ka­tė R. Šal­ti­nie­nė iš­kė­lė ir ki­tą klau­si­mą: pra­šė iš­si­aiš­kin­ti, kur din­go kra­tos me­tu pas vie­ną kal­ti­na­mų­jų ras­ti ke­li, kaip įta­ria­ma, nar­ko­ti­kų pa­ke­liai.

V. Sek­mo­kas ir S. Ra­čic­kas sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no iš da­lies, V. Mar­ty­šius kal­tę nei­gė. Ta­čiau sa­vo žo­dį kal­ti­na­mie­ji nu­ta­rė tar­ti tuo­met, kai bus ap­klaus­ti vi­si liu­dy­to­jai.

Tai tu­rė­tų įvyk­ti ki­ta­me po­sė­dy­je, ku­ris nu­ma­ty­tas lap­kri­čio 30 die­ną.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)