Spausdinti šį puslapį

Rinkimų byla tęsia maratoną

Sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se iš­rink­ta ra­jo­no ta­ry­ba jau įpu­sė­jo sa­vo ka­den­ci­ją, o su šiais rin­ki­mais su­si­ju­sios bau­džia­mo­sios by­los ga­lo dar ne­ma­ty­ti. Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me ji „gliau­do­ma“ jau dve­jus me­tus. Pra­ei­tą sa­vai­tę pa­skelb­tas po­sė­dis taip pat ati­dė­tas, į teis­mą ne­at­vy­kus dviem kal­ti­na­mie­siems.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me ra­dus gyv­si­dab­rio, bau­džia­mo­sios by­los nag­ri­nė­ja­mos Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­tal­po­se. Čia vy­ko ir rin­ki­mų by­los po­sė­dis.

Pro­ku­ro­ras Ša­rū­nas Ši­mo­nis pa­da­rė pa­sta­bą, kad sa­lė nė­ra tin­ka­mai pri­tai­ky­ta ves­ti teis­mo po­sė­džius – jo­je nė­ra bū­ti­nos at­ri­bu­ti­kos – vals­ty­bi­nės vė­lia­vos. Ta­čiau dėl to po­sė­dis ne­nu­trū­ko.

Bau­džia­mo­ji by­la dėl truk­dy­mo as­me­nims pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų ar re­fe­ren­du­mo tei­se iš­kel­ta po už­per­nai va­sa­rį vy­ku­sių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų.

Jo­je kal­ti­na­mi UAB „Uks­ta­me­ta“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Mar­ty­šius, nie­kur ne­dir­ban­tis, 3 kar­tus teis­tas Sau­lius Ra­čic­kas ir 6 kar­tus teis­tas Vir­gi­ni­jus Sek­mo­kas.

V. Mar­ty­šius kal­ti­na­mas tuo, kad tu­rė­da­mas tiks­lą pa­pirk­ti kuo dau­giau as­me­nų, sie­kė, kad šie bal­suo­tų už Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos są­ra­šo Nr. 16 kan­di­da­tus. Bu­vo nu­ro­do­ma rei­tin­guo­ti kan­di­da­tus ei­lės tvar­ka: 4, 6, 24, 26, 20.

Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos są­ra­še 4 nu­me­riu sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se kan­di­da­ta­vo Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius, 6 – Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis, 24 – Jo­vi­ta Gleiz­nie­nė, 26 – Vi­lius Mor­kū­nas, 20 – Jo­nas Vy­čas.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­go­je tei­gia­ma, kad ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams V. Mar­ty­šius S. Ra­čic­kui ir V. Sek­mo­kui da­vė po ke­lis šim­tus li­tų, ži­no­da­mas, kad jie­du gau­tus pi­ni­gus su­mo­kės ar­ba ki­taip pa­pirks žmo­nes, ku­rie rin­ki­muo­se bal­suos už są­ra­šą Nr. 16.

Nag­ri­nė­jant šią by­lą, jau įvy­ko 11 po­sė­džių. Į re­tą jų at­vy­ko vi­si trys kal­ti­na­mie­ji – po­sė­džiuo­se jie da­ly­vau­ja pa­si­keis­da­mi.

Me­di­kų pa­žy­mas apie li­gą teis­mui bu­vo pri­sta­tęs nu­si­kal­ti­mo or­ga­ni­za­vi­mu kal­ti­na­mas V. Mar­ty­šius. Dėl jo ne­da­ly­va­vi­mo by­los nag­ri­nė­ji­me skelb­tos per­trau­kos.

Ki­tą­syk ne­pa­si­ro­dė S. Ra­čic­kas. Mat jo bu­te vy­ku­sių iš­ger­tu­vių me­tu pa­dū­rus žmo­gų, jis ku­riam lai­kui bu­vo po­li­ci­jos su­lai­ky­tas.

Teis­mui dar kar­tą su­si­rin­kus, by­lo­je vėl pa­skelb­ta per­trau­ka, nes tuo me­tu V. Sek­mo­kas bu­vo įka­lin­tas Ry­go­je.

Pra­ei­tą sa­vai­tę vy­ku­sia­me po­sė­dy­je teis­mo sa­lė­je vėl su­si­rin­ko ne vi­si „per­so­na­žai“. Kal­ti­na­mų­jų suo­le sė­dė­jo tik V. Mar­ty­šius. Ne­at­vy­ko V. Sek­mo­kas ir S. Ra­čic­kas.

Lai­ki­nai Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ke pa­skir­ta Edi­ta Za­rem­bie­nė pri­mi­nė, kad jau pra­ei­ta­me po­sė­dy­je bu­vo pra­neš­ta, jog S. Ra­čic­kas gy­do­mas li­go­ni­nė­je, o gy­dy­mas truks iki vi­dur­va­sa­rio.

Nors tai bū­tų pa­tei­si­na­ma prie­žas­tis ne­da­ly­vau­ti teis­me, kal­ti­na­ma­sis iš li­go­ni­nės tik­riau­siai yra iš­lei­džia­mas, nes yra ma­čiu­sių­jų jį vaikš­tant mies­te. Pro­ku­ro­ro įsi­ti­ki­ni­mu, dėl kal­ti­na­mo­jo ne­at­vy­ki­mo ver­tė­tų im­tis griež­tes­nių prie­mo­nių.

Ki­tas kal­ti­na­ma­sis V. Sek­mo­kas iki va­sa­rio 4 die­nos ka­lė­jo Lat­vi­jo­je. Prieš pat šį po­sė­dį gau­tas pra­ne­ši­mas, jog nuo va­sa­rio 6 die­nos jis die­nas lei­džia jau Lie­tu­vo­je – Jo­niš­kio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to areš­ti­nė­je.

Teis­mo pir­mi­nin­kė E. Za­rem­bie­nė pa­siū­lė dėl dvie­jų kal­ti­na­mų­jų ne­da­ly­va­vi­mo pa­da­ry­ti per­trau­ką. Mat vi­sų tri­jų pa­ro­dy­mai yra skir­tin­gi.

Nu­tar­ta, kad by­los nag­ri­nė­ji­mo po­sė­dis tu­ri bū­ti su­šauk­tas iki ge­gu­žės mė­ne­sio.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)