Rinkimų byloje – sunkesni kaltinimai

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me nag­ri­nė­ja­mo­je rin­ki­mų by­lo­je – vėl per­trau­ka. Šį­kart po­sė­dis bu­vo ati­dė­tas, nes pro­ku­ro­ras pa­tei­kė sun­kes­nius kal­ti­ni­mus Vy­tau­tui Mar­ty­šiui. Jam pri­ski­ria­mas or­ga­ni­za­to­riaus vaid­muo.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Bau­džia­mo­ji by­la dėl truk­dy­mo as­me­nims pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų ar re­fe­ren­du­mo tei­se nag­ri­nė­ja­ma jau dau­giau kaip me­tus – ji bu­vo pra­dė­ta po per­nai va­sa­rio 27 die­ną vy­ku­sių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų.

Šio­je by­lo­je kal­ti­na­mi 49 me­tų UAB „Uks­ta­me­ta“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Mar­ty­šius, 40 me­tų nie­kur ne­dir­ban­tis, anks­čiau tris kar­tus teis­tas Sau­lius Ra­čic­kas ir 6 kar­tus teis­tas 41 me­tų Vir­gi­ni­jus Sek­mo­kas.

V. Mar­ty­šius kal­ti­na­mas tuo, kad tu­rė­da­mas tiks­lą pa­pirk­ti kuo dau­giau as­me­nų, sie­kė, kad šie bal­suo­tų už Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos są­ra­šo Nr. 16 kan­di­da­tus. Bu­vo nu­ro­do­ma rei­tin­guo­ti kan­di­da­tus ei­lės tvar­ka: 4, 6, 24, 26, 20.

Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos są­ra­še 4 nu­me­riu sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se kan­di­da­ta­vo Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius, 6 – Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis, 24 – Jo­vi­ta Gleiz­nie­nė, 26 – Vi­lius Mor­kū­nas, 20 – Jo­nas Vy­čas.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­go­je tei­gia­ma, kad per­nai ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams V. Mar­ty­šius  S. Ra­čic­kui da­vė 100 li­tų, o V. Sek­mo­kui – 500 li­tų, ži­no­da­mas, kad jie­du gau­tus pi­ni­gus su­mo­kės ar­ba ki­taip pa­pirks žmo­nes, ku­rie rin­ki­muo­se bal­suos už są­ra­šą Nr. 16.

Į pra­ei­tą sa­vai­tę vy­ku­sį teis­mo po­sė­dį V. Sek­mo­kas bu­vo pri­sta­ty­tas iš Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to areš­ti­nės. Jam pa­skir­tas ad­mi­nist­ra­ci­nis areš­tas už smul­kią va­gys­tę.

Pra­si­dė­jus by­los nag­ri­nė­ji­mui, pro­ku­ro­ras Ša­rū­nas Ši­mo­nis krei­pė­si į teis­mą su pra­šy­mu pa­tiks­lin­ti kal­ti­ni­mą V. Mar­ty­šiui. Jis kal­ti­na­mas pa­da­rius nu­si­kal­ti­mą, nu­ma­ty­tą LR Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 24 str. 4 d. ir 172 str.

Ja­me sa­ko­ma, kad „or­ga­ni­za­to­rius yra as­muo, su­bū­ręs or­ga­ni­zuo­tą gru­pę ar nu­si­kals­ta­mą su­si­vie­ni­ji­mą, jiems va­do­va­vęs ar ko­or­di­na­vęs jų na­rių veik­lą ar­ba pa­ren­gęs nu­si­kals­ta­mą vei­ką ar jai va­do­va­vęs“.

Iki šiol V. Mar­ty­šius, S. Račic­kas, V. Sek­mo­kas bu­vo trak­tuo­ja­mi kaip ben­dri­nin­kai. Pa­kei­tus kal­ti­ni­mus, V. Mar­ty­šiui pri­ski­ria­mas or­ga­ni­za­to­riaus vaid­muo. Ki­ti šio­je by­lo­je kal­ti­na­mi as­me­nys – jo nu­ro­dy­mus įgy­ven­din­ti ban­dę ar įgy­ven­di­nę vyk­dy­to­jai.

Nors iš es­mės kal­ti­ni­mas ne­si­kei­čia, ši ap­lin­ky­bė yra sun­ki­nan­ti. Ne­at­me­ta­ma, kad tai ga­li tu­rė­ti reikš­mės teis­mui pri­imant nuosp­ren­dį.

Pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 172 straips­nį tas pats as­muo kal­ti­na­mas truk­dy­mu pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų tei­se.

Taip pat by­los nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­se pa­aiš­kė­jo, kad V. Mar­ty­šiaus abiem ben­dri­nin­kams duo­ta su­ma ma­žes­nė, nei nu­sta­ty­ta iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu – jiems bu­vo per­duo­ta po 200 li­tų.

Pats kal­ti­na­ma­sis V. Mar­ty­šius ka­te­go­riš­kai nei­gia pa­da­ręs šiuos nu­si­kal­ti­mus.

S. Ra­čic­kas kal­tę pri­pa­žįs­ta iš da­lies.

V. Sek­mo­kas sa­vo kal­tę pri­pa­žįs­ta, ta­čiau ti­ki­na pi­ni­gus ėmęs ne iš V. Mar­ty­šiaus, o iš kaž­ko­kio ne­pa­žįs­ta­mo Vyc­kos.

Iš­klau­sius pro­ku­ro­ro nau­jai pa­teik­tus kal­ti­ni­mus, V. Mar­ty­šiaus ad­vo­ka­tė Re­gi­na Šal­ti­nie­nė pa­pra­šė ati­dė­ti teis­mo po­sė­dį, mo­ty­vuo­da­ma tuo, kad rei­kia lai­ko su­si­pa­žin­ti su šia me­džia­ga. Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pro­ce­sas nu­ma­to ga­li­my­bę pa­tei­kus nau­ją kal­ti­ni­mą teis­mo po­sė­dį ati­dė­ti.

Jau pa­skir­ta ki­to teis­mo po­sė­džio da­ta. Jis vyks ba­lan­džio 25 die­ną.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų