Spausdinti šį puslapį

Rinkimų byloje – sunkesni kaltinimai

Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me nag­ri­nė­ja­mo­je rin­ki­mų by­lo­je – vėl per­trau­ka. Šį­kart po­sė­dis bu­vo ati­dė­tas, nes pro­ku­ro­ras pa­tei­kė sun­kes­nius kal­ti­ni­mus Vy­tau­tui Mar­ty­šiui. Jam pri­ski­ria­mas or­ga­ni­za­to­riaus vaid­muo.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Bau­džia­mo­ji by­la dėl truk­dy­mo as­me­nims pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų ar re­fe­ren­du­mo tei­se nag­ri­nė­ja­ma jau dau­giau kaip me­tus – ji bu­vo pra­dė­ta po per­nai va­sa­rio 27 die­ną vy­ku­sių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų.

Šio­je by­lo­je kal­ti­na­mi 49 me­tų UAB „Uks­ta­me­ta“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Mar­ty­šius, 40 me­tų nie­kur ne­dir­ban­tis, anks­čiau tris kar­tus teis­tas Sau­lius Ra­čic­kas ir 6 kar­tus teis­tas 41 me­tų Vir­gi­ni­jus Sek­mo­kas.

V. Mar­ty­šius kal­ti­na­mas tuo, kad tu­rė­da­mas tiks­lą pa­pirk­ti kuo dau­giau as­me­nų, sie­kė, kad šie bal­suo­tų už Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos są­ra­šo Nr. 16 kan­di­da­tus. Bu­vo nu­ro­do­ma rei­tin­guo­ti kan­di­da­tus ei­lės tvar­ka: 4, 6, 24, 26, 20.

Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos są­ra­še 4 nu­me­riu sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se kan­di­da­ta­vo Juo­zas Ar­ma­na­vi­čius, 6 – Si­gi­tas Ma­siu­lio­nis, 24 – Jo­vi­ta Gleiz­nie­nė, 26 – Vi­lius Mor­kū­nas, 20 – Jo­nas Vy­čas.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­go­je tei­gia­ma, kad per­nai ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams V. Mar­ty­šius  S. Ra­čic­kui da­vė 100 li­tų, o V. Sek­mo­kui – 500 li­tų, ži­no­da­mas, kad jie­du gau­tus pi­ni­gus su­mo­kės ar­ba ki­taip pa­pirks žmo­nes, ku­rie rin­ki­muo­se bal­suos už są­ra­šą Nr. 16.

Į pra­ei­tą sa­vai­tę vy­ku­sį teis­mo po­sė­dį V. Sek­mo­kas bu­vo pri­sta­ty­tas iš Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to areš­ti­nės. Jam pa­skir­tas ad­mi­nist­ra­ci­nis areš­tas už smul­kią va­gys­tę.

Pra­si­dė­jus by­los nag­ri­nė­ji­mui, pro­ku­ro­ras Ša­rū­nas Ši­mo­nis krei­pė­si į teis­mą su pra­šy­mu pa­tiks­lin­ti kal­ti­ni­mą V. Mar­ty­šiui. Jis kal­ti­na­mas pa­da­rius nu­si­kal­ti­mą, nu­ma­ty­tą LR Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 24 str. 4 d. ir 172 str.

Ja­me sa­ko­ma, kad „or­ga­ni­za­to­rius yra as­muo, su­bū­ręs or­ga­ni­zuo­tą gru­pę ar nu­si­kals­ta­mą su­si­vie­ni­ji­mą, jiems va­do­va­vęs ar ko­or­di­na­vęs jų na­rių veik­lą ar­ba pa­ren­gęs nu­si­kals­ta­mą vei­ką ar jai va­do­va­vęs“.

Iki šiol V. Mar­ty­šius, S. Račic­kas, V. Sek­mo­kas bu­vo trak­tuo­ja­mi kaip ben­dri­nin­kai. Pa­kei­tus kal­ti­ni­mus, V. Mar­ty­šiui pri­ski­ria­mas or­ga­ni­za­to­riaus vaid­muo. Ki­ti šio­je by­lo­je kal­ti­na­mi as­me­nys – jo nu­ro­dy­mus įgy­ven­din­ti ban­dę ar įgy­ven­di­nę vyk­dy­to­jai.

Nors iš es­mės kal­ti­ni­mas ne­si­kei­čia, ši ap­lin­ky­bė yra sun­ki­nan­ti. Ne­at­me­ta­ma, kad tai ga­li tu­rė­ti reikš­mės teis­mui pri­imant nuosp­ren­dį.

Pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 172 straips­nį tas pats as­muo kal­ti­na­mas truk­dy­mu pa­si­nau­do­ti rin­ki­mų tei­se.

Taip pat by­los nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­se pa­aiš­kė­jo, kad V. Mar­ty­šiaus abiem ben­dri­nin­kams duo­ta su­ma ma­žes­nė, nei nu­sta­ty­ta iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu – jiems bu­vo per­duo­ta po 200 li­tų.

Pats kal­ti­na­ma­sis V. Mar­ty­šius ka­te­go­riš­kai nei­gia pa­da­ręs šiuos nu­si­kal­ti­mus.

S. Ra­čic­kas kal­tę pri­pa­žįs­ta iš da­lies.

V. Sek­mo­kas sa­vo kal­tę pri­pa­žįs­ta, ta­čiau ti­ki­na pi­ni­gus ėmęs ne iš V. Mar­ty­šiaus, o iš kaž­ko­kio ne­pa­žįs­ta­mo Vyc­kos.

Iš­klau­sius pro­ku­ro­ro nau­jai pa­teik­tus kal­ti­ni­mus, V. Mar­ty­šiaus ad­vo­ka­tė Re­gi­na Šal­ti­nie­nė pa­pra­šė ati­dė­ti teis­mo po­sė­dį, mo­ty­vuo­da­ma tuo, kad rei­kia lai­ko su­si­pa­žin­ti su šia me­džia­ga. Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pro­ce­sas nu­ma­to ga­li­my­bę pa­tei­kus nau­ją kal­ti­ni­mą teis­mo po­sė­dį ati­dė­ti.

Jau pa­skir­ta ki­to teis­mo po­sė­džio da­ta. Jis vyks ba­lan­džio 25 die­ną.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)