Rinkimų kampanijoje skundais nesišvaistoma

Kiek dau­giau kaip sa­vai­tė li­ko iki Sei­mo rin­ki­mų. Iki sek­ma­die­nio vi­si rin­kė­jai jau tu­rė­tų gau­ti in­for­ma­ci­nius lei­di­nu­kus apie kan­di­da­tus. Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­ja kol kas ga­vo vie­nin­te­lį skun­dą apie ga­li­mą pa­žei­di­mą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergiškiams dalijama ir informacija, ir rinkėjo kortelės.

Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Hu­ber­tas Ži­žys šio­se pa­rei­go­se dir­ba jau penk­tus rin­ki­mus. Pir­mi­nin­kas ma­no, kad šių Sei­mo rin­ki­mų ei­gą pa­ly­gin­ti su pra­ei­tais prieš ket­ve­rius me­tus vy­ku­siais rin­ki­mais bus ga­li­ma tik jiems pa­si­bai­gus. Vis dėlto kai ku­rias Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo nau­jo­ves ga­li­ma iš­skir­ti jau da­bar.

Pa­ly­gin­ti su anks­tes­niai­siais šie rin­ki­mai nu­ma­to­mi la­biau kom­piu­te­ri­zuo­ti. Pir­miau­sia kom­piu­te­ri­nė­mis sis­te­mo­mis bus per­duo­da­mi re­zul­ta­tai iš rin­ki­mų apy­lin­kių į apy­gar­das.

Iki šiol šie duo­me­nys į apy­gar­das bū­da­vo pri­sta­to­mi po­pie­ri­niu va­rian­tu – at­ve­ža­mi į apy­gar­das. Tik tuo­met šios, su­su­ma­vu­sios duo­me­nis, Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai siųs­da­vo kom­piu­te­riu.

Bū­da­vo ne­re­ti at­ve­jai, kuo­met iš kai ku­rių rin­ki­mų apy­lin­kių vė­luo­da­vo in­for­ma­ci­ja apie su­skai­čiuo­tus bal­sus. Dėl to keis­da­vo­si ir ben­dri re­zul­ta­tai.

Dėl kom­piu­te­ri­nių tech­no­lo­gi­jų įdie­gi­mo plėt­ros po­li­ti­nių par­ti­jų rei­tin­ga­vi­mo ir bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus su­ži­no­si­me spar­čiau.

Bal­sa­vi­mo do­ku­men­tai – pro­to­ko­lai – ir da­bar bus ve­ža­mi į apy­gar­das, ta­čiau tuo me­tu bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai jas jau bus pa­sie­kę kom­piu­te­ri­nė­mis sis­te­mo­mis ir skai­čiuo­ja­mi.

 

Pri­reiks net bur­tų?

 

Ki­ta nau­jo­vė – rin­ki­mų duo­me­nims iš apy­lin­kių pa­sie­kus apy­gar­das, šio­se bus per­skai­čiuo­ja­ma da­lis rei­tin­ga­vi­mo bal­sų. Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­me nu­ma­ty­tas mo­de­lis, kaip tai bus at­lie­ka­ma.

Tai, anot H. Ži­žio, yra kon­tro­li­nis per­skai­čia­vi­mas. Rin­ki­mų nak­tį ga­vus re­zul­ta­tus, pa­ti sis­te­ma at­rinks tris są­ra­šus. Tuo­met iš tų tri­jų tie­siog bur­tų ke­liu ko­mi­si­jos na­riai iš­trauks vie­ną. Ta­čiau jį per­skai­čiuo­ti ko­mi­si­jai lei­džia­ma ne anks­čiau kaip 12 va­lan­dą die­nos.

 

Gaus šią sa­vai­tę

 

Prieš rin­ki­mus, kaip jau įpras­ta, rin­kė­jai tu­rė­tų gau­ti du lei­di­nu­kus, ku­riuo­se yra pa­teik­ta in­for­ma­ci­jos apie kan­di­da­tus, spaus­di­na­mos jų nuo­trau­kos, pa­aiš­kin­ta apie rin­kė­jų kor­te­les. Vie­tos skir­ta kan­di­da­tų ir par­ti­jų pro­gra­moms, są­ra­šams bei nu­ro­dy­tos rin­ki­mų apy­lin­kių vie­tos.

Uk­mer­gė­je šie­met yra pa­si­kei­ti­mų. Kei­čia­si Pi­vo­ni­jos 13 rin­ki­mų apy­lin­kės vie­ta. Anks­čiau bal­sa­vi­mas vyk­da­vo „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nių kla­sių kor­pu­se. Da­bar vyks gre­ti­ma­me pa­sta­te – Vai­kų glo­bos na­muo­se – Vil­niaus gat­vė­je 87.

Vie­nas lei­di­nys pa­reng­tas Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jos. Ja­me – in­for­ma­ci­ja apie vien­man­da­ti­nin­kus. Ki­tą iš­lei­do Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja. Čia pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je ke­lia­mus kan­di­da­tus bei re­fe­ren­du­mo dėl ato­mi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos biu­le­te­nio pa­vyz­dys.

Lei­di­niai šią sa­vai­tę jau pla­ti­na­mi kar­tu su rin­kė­jo kor­te­lė­mis.

„Jei apy­lin­kės ko­mi­si­jos na­rys ran­da rin­kė­ją na­muo­se, jam įtei­kia var­di­nę rin­kė­jo kor­te­lę ir lei­di­nius. Jei­gu rin­kė­jo ne­ran­da, į paš­to dė­žu­te įde­da ne­var­di­nį kvie­ti­mą bal­suo­ti ir in­for­ma­ci­nius lei­di­nius“, – pa­aiš­ki­no ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.

Vi­sa ši pro­ce­dū­ra tu­ri bū­ti baig­ta iki šeš­ta­die­nio va­ka­ro.

H. Ži­žys ma­no, kad in­for­ma­ci­jos apie Sei­mo rin­ki­mus pa­kan­ka. Ta­čiau apie tuo pa­čiu me­tu ren­gia­mą re­fe­ren­du­mą ma­žo­ka ir spau­do­je, ir te­le­vi­zi­jo­je.

 

Ga­vo vie­ną skun­dą

 

Vi­są rin­ki­mų ei­gą sa­vi­val­dy­bė­je ko­or­di­nuo­ja Uk­mer­gės apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ja. Jo­je dar­buo­ja­si 9 na­riai. Jau įvy­ko 8 po­sė­džiai, ku­riuo­se bu­vo spren­džia­mi or­ga­ni­za­ci­niai klau­si­mai.

Pa­sak H. Ži­žio, šiuo me­tu ko­mi­si­jos dar­bo gru­pė, ga­vu­si skun­dą, at­lie­ka ty­ri­mą dėl ga­li­mo pa­pir­ki­mo fak­to. Skel­bi­me apie ren­gi­nį „Die­na be au­to­mo­bi­lio“ kaip kon­cer­to rė­mė­jas nu­ro­dy­tas vie­nos po­li­ti­nės par­ti­jos kan­di­da­tas į Sei­mą.

Nors mies­tas mir­ga nuo po­li­ti­nės re­kla­mos pla­ka­tų, uk­mer­giš­kiai pa­ste­bi, kad kai ku­rie iš jų pui­kuo­ja­si pa­gal Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mą ne­tin­ka­mo­se vie­to­se. Ta­čiau H. Ži­žys tvir­ti­na, kad dau­giau skun­dų ar pa­ste­bė­ji­mų apie pa­žei­di­mus ne­gau­ta.

 

Bal­suos ir na­muo­se

 

Iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas vyks pas­ku­ti­nę sa­vai­tę prieš rin­ki­mus – spa­lio 10 ir 11 die­no­mis nuo 8 iki 20 va­lan­dos sa­vi­val­dy­bė­je.

Spe­cia­lūs paš­tai, ku­riuo­se rin­kė­jai ga­lės bal­suo­ti, įreng­ti Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je, Ja­siu­liš­kių pen­sio­na­te, Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre. Pa­gal gra­fi­ką li­go­ni­nė­je bus bal­suo­ja­ma spa­lio 10 ir 12 die­no­mis nuo 10 iki 14 va­lan­dos, Ja­siu­liš­kių pen­sio­na­te – spa­lio 10 die­ną nuo 9 iki 13 va­lan­dos, Ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre – spa­lio 11 die­ną nuo 9 iki 12 va­lan­dos.

Na­muo­se, taip pat, kaip ir pra­ei­tuo­se rin­ki­muo­se, ga­li bal­suo­ti 70 me­tų su­lau­kę as­me­nys bei li­go­niai. Bal­sa­vi­mas vyks­ta pa­gal apy­lin­kių rin­ki­mų ko­mi­si­jų pa­tvir­tin­tus gra­fi­kus. Spa­lio 12 ir 13 die­no­mis gra­fi­kai bus skel­bia­mi prie bal­sa­vi­mo būs­ti­nių.

 

„Taip“ ar­ba „ne“

 

H. Ži­žys sa­ko, kad nu­ma­ty­ti, ka­da pa­aiš­kės rin­ki­mų iš­anks­ti­niai re­zul­ta­tai, ne­ga­li­ma: „Tu­ri pa­aiš­kė­ti sek­ma­die­nio va­ka­re, ta­čiau va­lan­dos ne­nu­ma­ty­tos. Nie­kas ne­ga­li pa­sa­ky­ti, ka­da pas­ku­ti­nės apy­lin­kės at­siųs bal­sa­vi­mo duo­me­nis.“

Pir­mi­nin­kas pa­aiš­ki­no, kad ofi­cia­lūs I tu­ro rin­ki­mų re­zul­ta­tai bus pa­skelb­ti Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos iki spa­lio 21 die­nos.

II tu­ro ofi­cia­lius re­zul­ta­tus ko­mi­si­ja pa­skelb­ti tu­rė­tų iki lap­kri­čio 4 die­nos.

Kar­tu su rin­ki­mų į Sei­mą re­zul­ta­tais su­ži­no­si­me ir gy­ven­to­jų nuo­mo­nę apie ato­mi­nės elek­tri­nės sta­ty­bą Vi­sa­gi­ne. Re­fe­ren­du­me gy­ven­to­jams bus pa­teik­tas tei­gi­nys: „Pri­ta­riu nau­jos ato­mi­nės elek­tri­nės sta­ty­bai Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je“, o žmo­nės tu­rės pa­si­rink­ti vie­ną iš dvie­jų at­sa­ky­mų: „taip“ ar­ba „ne“.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų