Spausdinti šį puslapį

Rinkimų kampanijoje skundais nesišvaistoma

Kiek dau­giau kaip sa­vai­tė li­ko iki Sei­mo rin­ki­mų. Iki sek­ma­die­nio vi­si rin­kė­jai jau tu­rė­tų gau­ti in­for­ma­ci­nius lei­di­nu­kus apie kan­di­da­tus. Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­ja kol kas ga­vo vie­nin­te­lį skun­dą apie ga­li­mą pa­žei­di­mą.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ukmergiškiams dalijama ir informacija, ir rinkėjo kortelės.

Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Hu­ber­tas Ži­žys šio­se pa­rei­go­se dir­ba jau penk­tus rin­ki­mus. Pir­mi­nin­kas ma­no, kad šių Sei­mo rin­ki­mų ei­gą pa­ly­gin­ti su pra­ei­tais prieš ket­ve­rius me­tus vy­ku­siais rin­ki­mais bus ga­li­ma tik jiems pa­si­bai­gus. Vis dėlto kai ku­rias Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo nau­jo­ves ga­li­ma iš­skir­ti jau da­bar.

Pa­ly­gin­ti su anks­tes­niai­siais šie rin­ki­mai nu­ma­to­mi la­biau kom­piu­te­ri­zuo­ti. Pir­miau­sia kom­piu­te­ri­nė­mis sis­te­mo­mis bus per­duo­da­mi re­zul­ta­tai iš rin­ki­mų apy­lin­kių į apy­gar­das.

Iki šiol šie duo­me­nys į apy­gar­das bū­da­vo pri­sta­to­mi po­pie­ri­niu va­rian­tu – at­ve­ža­mi į apy­gar­das. Tik tuo­met šios, su­su­ma­vu­sios duo­me­nis, Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai siųs­da­vo kom­piu­te­riu.

Bū­da­vo ne­re­ti at­ve­jai, kuo­met iš kai ku­rių rin­ki­mų apy­lin­kių vė­luo­da­vo in­for­ma­ci­ja apie su­skai­čiuo­tus bal­sus. Dėl to keis­da­vo­si ir ben­dri re­zul­ta­tai.

Dėl kom­piu­te­ri­nių tech­no­lo­gi­jų įdie­gi­mo plėt­ros po­li­ti­nių par­ti­jų rei­tin­ga­vi­mo ir bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus su­ži­no­si­me spar­čiau.

Bal­sa­vi­mo do­ku­men­tai – pro­to­ko­lai – ir da­bar bus ve­ža­mi į apy­gar­das, ta­čiau tuo me­tu bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai jas jau bus pa­sie­kę kom­piu­te­ri­nė­mis sis­te­mo­mis ir skai­čiuo­ja­mi.

 

Pri­reiks net bur­tų?

 

Ki­ta nau­jo­vė – rin­ki­mų duo­me­nims iš apy­lin­kių pa­sie­kus apy­gar­das, šio­se bus per­skai­čiuo­ja­ma da­lis rei­tin­ga­vi­mo bal­sų. Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­me nu­ma­ty­tas mo­de­lis, kaip tai bus at­lie­ka­ma.

Tai, anot H. Ži­žio, yra kon­tro­li­nis per­skai­čia­vi­mas. Rin­ki­mų nak­tį ga­vus re­zul­ta­tus, pa­ti sis­te­ma at­rinks tris są­ra­šus. Tuo­met iš tų tri­jų tie­siog bur­tų ke­liu ko­mi­si­jos na­riai iš­trauks vie­ną. Ta­čiau jį per­skai­čiuo­ti ko­mi­si­jai lei­džia­ma ne anks­čiau kaip 12 va­lan­dą die­nos.

 

Gaus šią sa­vai­tę

 

Prieš rin­ki­mus, kaip jau įpras­ta, rin­kė­jai tu­rė­tų gau­ti du lei­di­nu­kus, ku­riuo­se yra pa­teik­ta in­for­ma­ci­jos apie kan­di­da­tus, spaus­di­na­mos jų nuo­trau­kos, pa­aiš­kin­ta apie rin­kė­jų kor­te­les. Vie­tos skir­ta kan­di­da­tų ir par­ti­jų pro­gra­moms, są­ra­šams bei nu­ro­dy­tos rin­ki­mų apy­lin­kių vie­tos.

Uk­mer­gė­je šie­met yra pa­si­kei­ti­mų. Kei­čia­si Pi­vo­ni­jos 13 rin­ki­mų apy­lin­kės vie­ta. Anks­čiau bal­sa­vi­mas vyk­da­vo „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nių kla­sių kor­pu­se. Da­bar vyks gre­ti­ma­me pa­sta­te – Vai­kų glo­bos na­muo­se – Vil­niaus gat­vė­je 87.

Vie­nas lei­di­nys pa­reng­tas Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jos. Ja­me – in­for­ma­ci­ja apie vien­man­da­ti­nin­kus. Ki­tą iš­lei­do Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja. Čia pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je ke­lia­mus kan­di­da­tus bei re­fe­ren­du­mo dėl ato­mi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos biu­le­te­nio pa­vyz­dys.

Lei­di­niai šią sa­vai­tę jau pla­ti­na­mi kar­tu su rin­kė­jo kor­te­lė­mis.

„Jei apy­lin­kės ko­mi­si­jos na­rys ran­da rin­kė­ją na­muo­se, jam įtei­kia var­di­nę rin­kė­jo kor­te­lę ir lei­di­nius. Jei­gu rin­kė­jo ne­ran­da, į paš­to dė­žu­te įde­da ne­var­di­nį kvie­ti­mą bal­suo­ti ir in­for­ma­ci­nius lei­di­nius“, – pa­aiš­ki­no ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.

Vi­sa ši pro­ce­dū­ra tu­ri bū­ti baig­ta iki šeš­ta­die­nio va­ka­ro.

H. Ži­žys ma­no, kad in­for­ma­ci­jos apie Sei­mo rin­ki­mus pa­kan­ka. Ta­čiau apie tuo pa­čiu me­tu ren­gia­mą re­fe­ren­du­mą ma­žo­ka ir spau­do­je, ir te­le­vi­zi­jo­je.

 

Ga­vo vie­ną skun­dą

 

Vi­są rin­ki­mų ei­gą sa­vi­val­dy­bė­je ko­or­di­nuo­ja Uk­mer­gės apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ja. Jo­je dar­buo­ja­si 9 na­riai. Jau įvy­ko 8 po­sė­džiai, ku­riuo­se bu­vo spren­džia­mi or­ga­ni­za­ci­niai klau­si­mai.

Pa­sak H. Ži­žio, šiuo me­tu ko­mi­si­jos dar­bo gru­pė, ga­vu­si skun­dą, at­lie­ka ty­ri­mą dėl ga­li­mo pa­pir­ki­mo fak­to. Skel­bi­me apie ren­gi­nį „Die­na be au­to­mo­bi­lio“ kaip kon­cer­to rė­mė­jas nu­ro­dy­tas vie­nos po­li­ti­nės par­ti­jos kan­di­da­tas į Sei­mą.

Nors mies­tas mir­ga nuo po­li­ti­nės re­kla­mos pla­ka­tų, uk­mer­giš­kiai pa­ste­bi, kad kai ku­rie iš jų pui­kuo­ja­si pa­gal Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mą ne­tin­ka­mo­se vie­to­se. Ta­čiau H. Ži­žys tvir­ti­na, kad dau­giau skun­dų ar pa­ste­bė­ji­mų apie pa­žei­di­mus ne­gau­ta.

 

Bal­suos ir na­muo­se

 

Iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas vyks pas­ku­ti­nę sa­vai­tę prieš rin­ki­mus – spa­lio 10 ir 11 die­no­mis nuo 8 iki 20 va­lan­dos sa­vi­val­dy­bė­je.

Spe­cia­lūs paš­tai, ku­riuo­se rin­kė­jai ga­lės bal­suo­ti, įreng­ti Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je, Ja­siu­liš­kių pen­sio­na­te, Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre. Pa­gal gra­fi­ką li­go­ni­nė­je bus bal­suo­ja­ma spa­lio 10 ir 12 die­no­mis nuo 10 iki 14 va­lan­dos, Ja­siu­liš­kių pen­sio­na­te – spa­lio 10 die­ną nuo 9 iki 13 va­lan­dos, Ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre – spa­lio 11 die­ną nuo 9 iki 12 va­lan­dos.

Na­muo­se, taip pat, kaip ir pra­ei­tuo­se rin­ki­muo­se, ga­li bal­suo­ti 70 me­tų su­lau­kę as­me­nys bei li­go­niai. Bal­sa­vi­mas vyks­ta pa­gal apy­lin­kių rin­ki­mų ko­mi­si­jų pa­tvir­tin­tus gra­fi­kus. Spa­lio 12 ir 13 die­no­mis gra­fi­kai bus skel­bia­mi prie bal­sa­vi­mo būs­ti­nių.

 

„Taip“ ar­ba „ne“

 

H. Ži­žys sa­ko, kad nu­ma­ty­ti, ka­da pa­aiš­kės rin­ki­mų iš­anks­ti­niai re­zul­ta­tai, ne­ga­li­ma: „Tu­ri pa­aiš­kė­ti sek­ma­die­nio va­ka­re, ta­čiau va­lan­dos ne­nu­ma­ty­tos. Nie­kas ne­ga­li pa­sa­ky­ti, ka­da pas­ku­ti­nės apy­lin­kės at­siųs bal­sa­vi­mo duo­me­nis.“

Pir­mi­nin­kas pa­aiš­ki­no, kad ofi­cia­lūs I tu­ro rin­ki­mų re­zul­ta­tai bus pa­skelb­ti Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos iki spa­lio 21 die­nos.

II tu­ro ofi­cia­lius re­zul­ta­tus ko­mi­si­ja pa­skelb­ti tu­rė­tų iki lap­kri­čio 4 die­nos.

Kar­tu su rin­ki­mų į Sei­mą re­zul­ta­tais su­ži­no­si­me ir gy­ven­to­jų nuo­mo­nę apie ato­mi­nės elek­tri­nės sta­ty­bą Vi­sa­gi­ne. Re­fe­ren­du­me gy­ven­to­jams bus pa­teik­tas tei­gi­nys: „Pri­ta­riu nau­jos ato­mi­nės elek­tri­nės sta­ty­bai Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je“, o žmo­nės tu­rės pa­si­rink­ti vie­ną iš dvie­jų at­sa­ky­mų: „taip“ ar­ba „ne“.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)