Sek­ma­die­nį tau­ta vėl kvie­čia­ma prie bal­sa­dė­žių. Ta­čiau ant­ra­sis Sei­mo rin­ki­mų tu­ras Uk­mer­gė­je ne­bus in­tri­guo­jan­tis. Prie­žas­tis pa­pras­ta – abu jo da­ly­viai – ir Ju­lius Ve­sel­ka, ir Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė jau už­si­tik­ri­nę vie­tas Sei­me. Pa­gal sa­vo par­ti­jų są­ra­šus jie pa­čia­me vir­šu­je – ant­ro­je vie­to­je.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Prog­no­zuo­ja­ma, kad ant­ras rin­ki­mų tu­ras ne­pa­si­žy­mės di­de­liu ak­ty­vu­mu. Vis dėlto tik po jo pa­aiš­kės re­a­lus mū­sų iš­rink­tos val­džios vei­das.

Lau­kiant ga­lu­ti­nių rin­ki­mų re­zul­ta­tų įdo­mu pa­ana­li­zuo­ti, kur ir kaip bal­sa­vo uk­mer­giš­kiai bei kaip pa­si­kei­tė mū­sų po­li­ti­nis sko­nis per ket­ve­rius me­tus, nuo 2008 me­tais vy­ku­sių Sei­mo rin­ki­mų.

 

Ne­įti­ko kai­mie­čiams

 

Tarp še­šių po­pu­lia­riau­sių vien­man­da­tė­se ko­vo­ju­sių kan­di­da­tų – iš­skir­ti­nis – Min­dau­go Kluo­nio rin­ki­mi­nis de­biu­tas.

M. Kluo­nio re­zul­ta­tai pui­kiai iliust­ruo­ja, koks skir­tin­gas kai­mo ir mies­to rin­kė­jų pa­si­rin­ki­mas. Kai ku­rio­se mies­to apy­lin­kė­se jam pa­vy­ko net nu­rung­ti kan­di­da­tus – ve­te­ra­nus. An­tai Li­nų apy­lin­kė­je už jį bal­sa­vo 15,7 proc. rin­kė­jų – tai dau­giau nei už J. Ve­sel­ką. Pui­kūs šio kan­di­da­to re­zul­ta­tai ir Dau­kan­to, Pi­vo­ni­jos apy­lin­kė­se.

Tuo tar­pu kai­muo­se M. Kluo­nis rin­kė­jų sko­niui ne­įti­ko. Kai­mų apy­lin­kė­se už jį bal­sa­vo vos po ke­lis rin­kė­jus, o, pa­vyz­džiui, Ba­le­liuo­se, Kul­niš­kiuo­se – nė vie­no.

 

Ne­pa­ti­ko mies­tie­čiams

 

Kad kai­mo žmo­nių pri­ori­te­tai ki­to­kie, ro­do ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tės Da­nu­tės Už­ku­rė­ly­tės re­zul­ta­tai.

Prie­šin­gai nei M. Kluo­nis, ji ne­su­do­mi­no mies­tie­čių.

Tuo tar­pu gim­ta­ja­me Že­mait­kie­my­je kan­di­da­tė su­lau­kė di­de­lio pa­lai­ky­mo. Uk­mer­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vy­riau­sia­jai ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jai ins­pek­to­rei čia bal­sus ati­da­vė dau­giau nei 33 pro­cen­tai rin­kė­jų.

Pa­ti kan­di­da­tė šiuo­se rin­ki­muo­se tarp Uk­mer­gės vien­man­da­ti­nin­kų iš­si­sky­rė di­džiau­siu šuo­liu sa­vo par­ti­jos są­ra­še. Iš 128 vie­tos ji pa­ki­lo į 28.

Tuo tar­pu pa­čių „vals­tie­čių“ po­pu­lia­ru­mas per ket­ve­rius me­tus Uk­mer­gė­je smuk­te­lė­jo nuo 6 iki 5,3 pro­cen­tų.

 

Po­pu­lia­ru­mas smu­ko

 

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų de­le­guo­tos Ja­ni­nos Ga­liaus­kie­nės rin­ki­mų ke­ly­je pra­ra­jos tarp mies­to ir kai­mo nė­ra. La­biau­siai šią me­di­kę pa­lai­kė Še­šuo­lių žmo­nės – ati­da­vė 17 pro­cen­tų bal­sų.

Užtat kan­di­da­tei yra apie ką pa­gal­vo­ti ly­gi­nant anks­tes­nių rin­ki­mų į Sei­mą re­zul­ta­tus. Šie­met už kon­ser­va­to­rę bal­sa­vo 12 proc. uk­mer­giš­kių. Tai – be­veik dvi­gu­bai ma­žiau nei per Sei­mo rin­ki­mus 2008 me­tais, kuo­met ji su­lau­kė dau­giau nei 20 proc. pa­lai­ky­mo.

 

Ne vis­kas pra­ras­ta

 

Tre­čias pa­gal po­pu­lia­ru­mą so­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Du­dė­nas šiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se pa­si­ro­dė pui­kiai ir, ti­kė­ti­na, po ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro ga­li užimti Sei­mo na­rio kė­dę.

Uk­mer­giš­kių nu­my­lė­ti­nis J. Ve­sel­ka šiuo­se rin­ki­muo­se so­cial­de­mok­ra­tą ap­len­kė vos 140 bal­sų. Ak­ty­viau­siai už A. Du­dė­ną bal­sa­vo Ba­le­liuo­se. Čia jis su­rin­ko dau­giau nei 30 proc. bal­sų. 24 proc. rin­kė­jų sa­vo bal­sus už jį ati­da­vė Kau­no apy­lin­kė­je, 25 proc. – Vi­diš­kių, Dai­na­vos, dau­giau nei 26 proc. – Pa­bais­ko, Kul­niš­kių. Ta­čiau vos 7 proc. rin­kė­jų už Du­dė­ną bal­sa­vo Krikš­tė­nuo­se.

 

Po­pu­lia­ru­mas su­men­ko

 

Ant­ras pa­gal po­pu­lia­ru­mą tarp Uk­mer­gės rin­kė­jų Ju­lius Ve­sel­ka per ket­ve­rius ka­den­ci­jos Sei­me me­tus pra­ra­do tūks­tan­ti­nę pa­lai­ky­to­jų mi­nią. Prieš ket­ve­rius me­tus už jį bal­sa­vo 5532, o da­bar – 3568 rin­kė­jai.

Su­rin­kęs 20 proc. rin­kė­jų pa­lai­ky­mo J. Ve­sel­ka kau­sis ant­ro­jo tu­ro dvi­ko­vo­je. Ta­čiau, kaip ir L. Grau­ži­nie­nė, dėl vie­tos Sei­me jis jau ga­ran­tuo­tas. Ją už­tik­ri­no an­tra vie­ta par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas są­ra­še. J. Ve­sel­ka Sei­me su ket­ve­rių me­tų per­trau­ka dar­buo­ja­si nuo 1992-ųjų, kuo­met bu­vo iš­rink­tas Aly­taus apy­gar­do­je. Uk­mer­giš­kiai sa­vo at­sto­vu Sei­me jį rinks jau ket­vir­tai ka­den­ci­jai.

J. Ve­sel­ką pa­lai­ko kai­mo žmo­nės. O užvis la­biau­siai kraš­tie­čiai – sie­si­kie­čiai. Už jį ba­sus ati­da­vė 41 proc. Sie­si­kų rin­kė­jų. Pa­lan­kūs jam ir Lai­čių, Ly­duo­kių, Del­tu­vos žmo­nės. Ta­čiau vos 15 pro­cen­tų bal­sų kan­di­da­tas su­rin­ko Pa­bais­ke, Vi­diš­kiuo­se ir vos 12 – Ba­le­liuo­se. La­biau­siai J. Ve­sel­ka ne­pa­ten­kin­ti Li­nų apy­lin­kės gy­ven­to­jai. Šio­je apy­lin­kė­je juo pa­si­ti­ki 15 proc. rin­kė­jų.

 

Pel­nė pa­si­ti­kė­ji­mą

 

Po­pu­lia­riau­sia tarp vien­man­da­ti­nin­kų šie­met – Sei­mo na­rė dar­bie­tė  L. Grau­ži­nie­nė. Jos po­pu­lia­ru­mas per ket­ve­rius dar­bo Sei­me me­tus pa­dvi­gu­bė­jo. Per pra­ėju­sius Sei­mo rin­ki­mus už L. Grau­ži­nie­nę bal­sa­vo vos 10 proc. Uk­mer­gės rin­kė­jų. Į Sei­mą kan­di­da­tė pa­te­ko ne kaip vien­man­da­ti­nin­kė, o per Dar­bo par­ti­jos są­ra­šą.

Šiuo­se rin­ki­muo­se už L. Grau­ži­nie­nę bal­sus ati­da­vė 23 proc. rin­kė­jų. Ak­ty­viau­si jos, kaip ir A. Du­dė­no, ša­li­nin­kai gy­ve­na Ba­le­liuo­se. Čia kan­di­da­tę pa­lai­kė 38 proc. žmo­nių. Vep­riuo­se už ją bal­sus ati­da­vė dau­giau nei 32 proc., Krikš­tė­nų ir Li­nų apy­lin­kė­se – 30 proc. rin­kė­jų. Ma­žiau­siai pa­lai­ky­mo su­lau­kė Sie­si­kuo­se ir Ly­duo­kiuo­se.

Rin­ki­mai pa­ro­dė, kad ak­ty­viau­siai sa­vo pi­lie­ti­nę pa­rei­gą at­lie­ka pa­ši­liš­kiai. Čia į rin­ki­mus at­ėjo be­veik 60 proc. tei­sę rink­ti val­džią tu­rin­čių žmo­nių. Ak­ty­vūs bu­vo ir Klai­pė­dos apy­lin­kės rin­kė­jai. Kai­muo­se ak­ty­viau­si – Ba­le­lių gy­ven­to­jai. Jų at­ėjo 56 proc. Pa­sy­viau­si Del­tu­vos ir Ant­akal­nio apy­lin­kių rin­kė­jai. Jų rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 39 pro­cen­tai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų