Spausdinti šį puslapį

Rinkimų karuselė

Sek­ma­die­nį tau­ta vėl kvie­čia­ma prie bal­sa­dė­žių. Ta­čiau ant­ra­sis Sei­mo rin­ki­mų tu­ras Uk­mer­gė­je ne­bus in­tri­guo­jan­tis. Prie­žas­tis pa­pras­ta – abu jo da­ly­viai – ir Ju­lius Ve­sel­ka, ir Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė jau už­si­tik­ri­nę vie­tas Sei­me. Pa­gal sa­vo par­ti­jų są­ra­šus jie pa­čia­me vir­šu­je – ant­ro­je vie­to­je.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Prog­no­zuo­ja­ma, kad ant­ras rin­ki­mų tu­ras ne­pa­si­žy­mės di­de­liu ak­ty­vu­mu. Vis dėlto tik po jo pa­aiš­kės re­a­lus mū­sų iš­rink­tos val­džios vei­das.

Lau­kiant ga­lu­ti­nių rin­ki­mų re­zul­ta­tų įdo­mu pa­ana­li­zuo­ti, kur ir kaip bal­sa­vo uk­mer­giš­kiai bei kaip pa­si­kei­tė mū­sų po­li­ti­nis sko­nis per ket­ve­rius me­tus, nuo 2008 me­tais vy­ku­sių Sei­mo rin­ki­mų.

 

Ne­įti­ko kai­mie­čiams

 

Tarp še­šių po­pu­lia­riau­sių vien­man­da­tė­se ko­vo­ju­sių kan­di­da­tų – iš­skir­ti­nis – Min­dau­go Kluo­nio rin­ki­mi­nis de­biu­tas.

M. Kluo­nio re­zul­ta­tai pui­kiai iliust­ruo­ja, koks skir­tin­gas kai­mo ir mies­to rin­kė­jų pa­si­rin­ki­mas. Kai ku­rio­se mies­to apy­lin­kė­se jam pa­vy­ko net nu­rung­ti kan­di­da­tus – ve­te­ra­nus. An­tai Li­nų apy­lin­kė­je už jį bal­sa­vo 15,7 proc. rin­kė­jų – tai dau­giau nei už J. Ve­sel­ką. Pui­kūs šio kan­di­da­to re­zul­ta­tai ir Dau­kan­to, Pi­vo­ni­jos apy­lin­kė­se.

Tuo tar­pu kai­muo­se M. Kluo­nis rin­kė­jų sko­niui ne­įti­ko. Kai­mų apy­lin­kė­se už jį bal­sa­vo vos po ke­lis rin­kė­jus, o, pa­vyz­džiui, Ba­le­liuo­se, Kul­niš­kiuo­se – nė vie­no.

 

Ne­pa­ti­ko mies­tie­čiams

 

Kad kai­mo žmo­nių pri­ori­te­tai ki­to­kie, ro­do ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tės Da­nu­tės Už­ku­rė­ly­tės re­zul­ta­tai.

Prie­šin­gai nei M. Kluo­nis, ji ne­su­do­mi­no mies­tie­čių.

Tuo tar­pu gim­ta­ja­me Že­mait­kie­my­je kan­di­da­tė su­lau­kė di­de­lio pa­lai­ky­mo. Uk­mer­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vy­riau­sia­jai ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jai ins­pek­to­rei čia bal­sus ati­da­vė dau­giau nei 33 pro­cen­tai rin­kė­jų.

Pa­ti kan­di­da­tė šiuo­se rin­ki­muo­se tarp Uk­mer­gės vien­man­da­ti­nin­kų iš­si­sky­rė di­džiau­siu šuo­liu sa­vo par­ti­jos są­ra­še. Iš 128 vie­tos ji pa­ki­lo į 28.

Tuo tar­pu pa­čių „vals­tie­čių“ po­pu­lia­ru­mas per ket­ve­rius me­tus Uk­mer­gė­je smuk­te­lė­jo nuo 6 iki 5,3 pro­cen­tų.

 

Po­pu­lia­ru­mas smu­ko

 

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų de­le­guo­tos Ja­ni­nos Ga­liaus­kie­nės rin­ki­mų ke­ly­je pra­ra­jos tarp mies­to ir kai­mo nė­ra. La­biau­siai šią me­di­kę pa­lai­kė Še­šuo­lių žmo­nės – ati­da­vė 17 pro­cen­tų bal­sų.

Užtat kan­di­da­tei yra apie ką pa­gal­vo­ti ly­gi­nant anks­tes­nių rin­ki­mų į Sei­mą re­zul­ta­tus. Šie­met už kon­ser­va­to­rę bal­sa­vo 12 proc. uk­mer­giš­kių. Tai – be­veik dvi­gu­bai ma­žiau nei per Sei­mo rin­ki­mus 2008 me­tais, kuo­met ji su­lau­kė dau­giau nei 20 proc. pa­lai­ky­mo.

 

Ne vis­kas pra­ras­ta

 

Tre­čias pa­gal po­pu­lia­ru­mą so­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Du­dė­nas šiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se pa­si­ro­dė pui­kiai ir, ti­kė­ti­na, po ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro ga­li užimti Sei­mo na­rio kė­dę.

Uk­mer­giš­kių nu­my­lė­ti­nis J. Ve­sel­ka šiuo­se rin­ki­muo­se so­cial­de­mok­ra­tą ap­len­kė vos 140 bal­sų. Ak­ty­viau­siai už A. Du­dė­ną bal­sa­vo Ba­le­liuo­se. Čia jis su­rin­ko dau­giau nei 30 proc. bal­sų. 24 proc. rin­kė­jų sa­vo bal­sus už jį ati­da­vė Kau­no apy­lin­kė­je, 25 proc. – Vi­diš­kių, Dai­na­vos, dau­giau nei 26 proc. – Pa­bais­ko, Kul­niš­kių. Ta­čiau vos 7 proc. rin­kė­jų už Du­dė­ną bal­sa­vo Krikš­tė­nuo­se.

 

Po­pu­lia­ru­mas su­men­ko

 

Ant­ras pa­gal po­pu­lia­ru­mą tarp Uk­mer­gės rin­kė­jų Ju­lius Ve­sel­ka per ket­ve­rius ka­den­ci­jos Sei­me me­tus pra­ra­do tūks­tan­ti­nę pa­lai­ky­to­jų mi­nią. Prieš ket­ve­rius me­tus už jį bal­sa­vo 5532, o da­bar – 3568 rin­kė­jai.

Su­rin­kęs 20 proc. rin­kė­jų pa­lai­ky­mo J. Ve­sel­ka kau­sis ant­ro­jo tu­ro dvi­ko­vo­je. Ta­čiau, kaip ir L. Grau­ži­nie­nė, dėl vie­tos Sei­me jis jau ga­ran­tuo­tas. Ją už­tik­ri­no an­tra vie­ta par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas są­ra­še. J. Ve­sel­ka Sei­me su ket­ve­rių me­tų per­trau­ka dar­buo­ja­si nuo 1992-ųjų, kuo­met bu­vo iš­rink­tas Aly­taus apy­gar­do­je. Uk­mer­giš­kiai sa­vo at­sto­vu Sei­me jį rinks jau ket­vir­tai ka­den­ci­jai.

J. Ve­sel­ką pa­lai­ko kai­mo žmo­nės. O užvis la­biau­siai kraš­tie­čiai – sie­si­kie­čiai. Už jį ba­sus ati­da­vė 41 proc. Sie­si­kų rin­kė­jų. Pa­lan­kūs jam ir Lai­čių, Ly­duo­kių, Del­tu­vos žmo­nės. Ta­čiau vos 15 pro­cen­tų bal­sų kan­di­da­tas su­rin­ko Pa­bais­ke, Vi­diš­kiuo­se ir vos 12 – Ba­le­liuo­se. La­biau­siai J. Ve­sel­ka ne­pa­ten­kin­ti Li­nų apy­lin­kės gy­ven­to­jai. Šio­je apy­lin­kė­je juo pa­si­ti­ki 15 proc. rin­kė­jų.

 

Pel­nė pa­si­ti­kė­ji­mą

 

Po­pu­lia­riau­sia tarp vien­man­da­ti­nin­kų šie­met – Sei­mo na­rė dar­bie­tė  L. Grau­ži­nie­nė. Jos po­pu­lia­ru­mas per ket­ve­rius dar­bo Sei­me me­tus pa­dvi­gu­bė­jo. Per pra­ėju­sius Sei­mo rin­ki­mus už L. Grau­ži­nie­nę bal­sa­vo vos 10 proc. Uk­mer­gės rin­kė­jų. Į Sei­mą kan­di­da­tė pa­te­ko ne kaip vien­man­da­ti­nin­kė, o per Dar­bo par­ti­jos są­ra­šą.

Šiuo­se rin­ki­muo­se už L. Grau­ži­nie­nę bal­sus ati­da­vė 23 proc. rin­kė­jų. Ak­ty­viau­si jos, kaip ir A. Du­dė­no, ša­li­nin­kai gy­ve­na Ba­le­liuo­se. Čia kan­di­da­tę pa­lai­kė 38 proc. žmo­nių. Vep­riuo­se už ją bal­sus ati­da­vė dau­giau nei 32 proc., Krikš­tė­nų ir Li­nų apy­lin­kė­se – 30 proc. rin­kė­jų. Ma­žiau­siai pa­lai­ky­mo su­lau­kė Sie­si­kuo­se ir Ly­duo­kiuo­se.

Rin­ki­mai pa­ro­dė, kad ak­ty­viau­siai sa­vo pi­lie­ti­nę pa­rei­gą at­lie­ka pa­ši­liš­kiai. Čia į rin­ki­mus at­ėjo be­veik 60 proc. tei­sę rink­ti val­džią tu­rin­čių žmo­nių. Ak­ty­vūs bu­vo ir Klai­pė­dos apy­lin­kės rin­kė­jai. Kai­muo­se ak­ty­viau­si – Ba­le­lių gy­ven­to­jai. Jų at­ėjo 56 proc. Pa­sy­viau­si Del­tu­vos ir Ant­akal­nio apy­lin­kių rin­kė­jai. Jų rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 39 pro­cen­tai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)