Rinkliavos dovanoms priimtinos ne visiems

Ka­lė­di­nės do­va­nos kai ka­da tam­pa dar­že­li­nu­kų tė­vų gin­čų prie­žas­ti­mi. Ne vi­siems tė­vams pri­im­ti­nos rin­klia­vos ren­gia­moms šven­tėms, tuo la­biau, jei dar­že­lį lan­ko ke­lios at­ža­los. Ta­čiau skun­dai dėl to daž­niau­siai reiš­kia­mi pa­šnibž­do­mis, o prieš­ta­rau­ti ini­cia­to­riams ne­drįs­ta­ma.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 


 

Šven­ti­nėms dar­že­lių va­ka­ro­nėms ren­gia­si ir vai­kai, ir tė­vai. Kar­tu ga­mi­na žais­liu­kus, puo­šia dar­že­lius. Gru­pė­se vyks­ta ma­žų­jų pa­si­ro­dy­mai, o Ka­lė­dų Se­ne­lis ap­da­li­ja juos tė­vų pa­rū­pin­to­mis do­va­no­mis.

Anot vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio „Žio­ge­lis“ di­rek­to­rės Bi­ru­tės Ju­ce­vi­čie­nės, ka­lė­di­nių do­va­nė­lių tra­di­ci­jos – pa­čių tė­ve­lių rei­ka­las. „Per su­si­rin­ki­mus ak­cen­tuo­jam, kad ne­bū­tų jo­kių rin­klia­vų. Yra tė­vų ko­mi­te­tas – jie ir su­si­ren­ka pi­ni­gus do­va­noms. Auk­lė­to­jos prie to ne­pri­si­de­da“, – sa­ko di­rek­to­rė.

Jos tei­gi­mu, vai­kams per­ka­mos sim­bo­li­nės do­va­nė­lės: „Pra­šom, kad ne­iš­lai­dau­tų, nes dau­ge­liui da­bar tik­rai sun­kūs lai­kai. Kiek gir­dė­jau, ren­ka gal po 10 li­tų.“ Tė­vų taip pat pra­šo­ma ne­per­ver­tin­ti ga­li­my­bių. Mat di­rek­to­rė pri­si­me­na, jog se­niau kai ku­rios do­va­nos vos tilp­da­vo pro du­ris.

Pa­šne­ko­vė pa­si­džiau­gė, jog šie­met Ka­lė­dos dar­že­ly­je kiek ki­to­kios: „Pa­si­puo­šėm eko­lo­giš­kai. Ne­pjo­vėm jo­kių eg­lių, ša­kų, o ri­šom eg­lu­tes iš ber­žo ša­kų. Žais­liu­kai pa­ga­min­ti iš po­pie­riaus, šiau­dų.“

Lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Nykš­tu­kas“ kiek­vie­na gru­pė ka­lė­di­nes šven­tes mi­ni at­ski­rai. Tė­vams ro­do­mi mu­zi­ki­niai spek­tak­liai, kon­cer­tė­liai, vai­kus ap­lan­ko Ka­lė­dų Se­ne­lis, ku­rio sam­dy­ti ne­pri­rei­kia. Ge­riau­sia, pa­sak įstai­gos va­do­vės An­ge­lės Liau­sie­nės, kai juo tam­pa pa­čios auk­lė­to­jos: „Jos ži­no kiek­vie­no var­de­lius ir no­rus, pa­si­tei­rau­ja apie tė­ve­lius. To­kiu Se­ne­liu vai­kai tik­rai ti­ki ir pri­ža­da ge­rai val­gy­ti, mie­go­ti, skai­ty­ti kny­gas.“

Tė­vams siū­lo­ma pa­tiems pa­ruoš­ti do­va­nas. „Jie ge­riau­siai ži­no, ko vai­kai lau­kia, kas tin­ka, – ma­no pe­da­go­gė. – O ar do­va­na di­des­nė, ar ma­žes­nė – nė­ra jo­kio skir­tu­mo: vai­kai juk ne­at­ren­ka nei kai­nų, nei ver­tės. Kaip tik bū­da­vo ne­pa­ten­kin­ti, kai vi­si gau­da­vo vie­no­das.“

Mo­kyk­los-dar­že­lio „Var­pe­lis“ di­rek­to­rė Jo­a­na La­per­di­nie­nė pa­sa­ko­jo, jog šie­met auk­lė­ti­niai eg­lę puošia ir Ka­lė­dų šven­tę rengia lau­ke. „Jo­kios prie­var­tos dėl do­va­nų ar rin­klia­vų nė­ra – tė­vai vis­ką da­ro sa­vo no­ru. Jų vai­kai – jų ir do­va­nos. Tik pra­šiau, kad ne­bū­tų jo­kių do­va­nų dar­buo­to­jams“, – sa­kė ji.

Va­do­vė įsi­ti­ki­nu­si, jog do­va­na vai­kui tu­ri bū­ti šven­ti­nė – ne ko­kie nors, pa­vyz­džiui, mo­kyk­li­niai reik­me­nys. Pri­si­me­na vie­no vai­ko nuo­sta­bą, kai ga­vo flo­mas­te­rius. „Jis ta­da ma­nęs pa­klau­sė, ko­dėl Ka­lė­dų Se­ne­lis toks kvai­las... Vai­kai juk lau­kia ste­buk­lo“, – šypsosi ji.

Tuo me­tu sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lė Ste­po­na­vi­čie­nė ma­no, kad rin­klia­vos tu­ri bū­ti iš­gy­ven­din­tos. Nors šie­met sky­riu­je skun­dų dar ne­su­lau­kė, ne­pa­ten­kin­tų ma­mų prie­kaiš­tų sako gir­dė­jusi. „Tai – tė­ve­lių ini­cia­ty­va. Kaž­kas su­gal­vo­ja ir ban­do kal­bin­ti ki­tus. Tie, ku­rie gal ir ne­pa­ten­kin­ti, ne­drįs­ta pa­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nės, bet vė­liau skun­džia­si“, – pa­sa­ko­jo ve­dė­ja.

Anot jos, šios tra­di­ci­jos ne­rei­kia, nes na­muo­se vai­kai ir taip su­lau­kia do­va­nų: „Iš­lai­dų ruo­šian­tis šven­tėms kiek­vie­nam ir taip daug. Ge­riau jau tuo­met už tuos pi­ni­gė­lius eks­kur­si­ją pa­da­ry­tų, kad vai­kai pa­ma­ty­tų ką nors įdo­maus.“

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų