Rin­ki­mai pra­si­dė­jo, bet re­zul­ta­tų ne­ma­ty­ti

Šiuo me­tu be­veik vi­so­se ra­jo­no se­niū­ni­jo­se or­ga­ni­zuo­ja­mi se­niū­nai­čių rin­ki­mai. Ta­čiau vi­suo­me­ni­nės se­niū­nai­čio pa­rei­gos žmo­nėms su­si­do­mė­ji­mo ne­su­kė­lė.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas vi­siš­kai nu­si­vy­lęs se­niū­nai­čių rin­ki­mais. Su­skirs­čius mies­to se­niū­ni­ją į ke­lio­li­ka se­niū­nai­ti­jų jo­se šiuo me­tu or­ga­ni­zuo­ja­mi se­niū­nai­čių rin­ki­mai. Jie jau vy­ko dvie­jo­se se­niū­nai­ti­jo­se.

Į V. Ku­dir­kos ir S. Dau­kan­to gat­vių se­niū­nai­čių rin­ki­mus at­ėjo vos trys žmo­nės, į Duks­ty­nos se­niū­nai­ti­jos – sep­ty­ni. Su­lau­kus to­kio da­ly­vių „ant­plū­džio“ rin­ki­mai lai­ky­ti ne­įvy­ku­siais.

S. Jac­kū­nas ne­si­ti­ki, kad ak­ty­ves­ni bus ir ki­tų mies­to se­niū­nai­ti­jų rin­ki­mai. „Vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais dirb­ti nie­kas ne­no­ri“, - pa­ste­bi. Ka­dai­se dir­bęs Pi­vo­ni­jos se­niū­nu jis pats pir­ma­sis ra­jo­ne ėmė­si ini­cia­ty­vos sa­vo pa­gal­bi­nin­kais skir­ti vi­suo­me­ni­nin­kus – se­niū­nai­čius. Įkur­tos se­niū­nai­ti­jos vė­liau ta­po ben­druo­me­nių bran­duo­liais. S. Jac­kū­no įsi­ti­ki­ni­mu, ne vie­ne­rius me­tus gy­vuo­jan­čių kai­mo ben­druo­me­nių ir da­bar ku­ria­mų se­niū­nai­ti­jų veik­la dub­liuo­sis, tad ins­ti­tu­ci­jos, ku­rių stei­gi­mui da­bar ski­ria­ma daug ener­gi­jos ir lai­ko, – vi­siš­kai ne­rei­ka­lin­gos.

Rin­ki­mai ne­įvy­ko

Pir­mo­ji kai­miš­ka Uk­mer­gės ra­jo­no se­niū­ni­ja, pa­ban­džiu­si iš­si­rink­ti sa­vo se­niū­nai­čius, bu­vo Vi­diš­kiai. Pa­gal te­ri­to­ri­ją jie su­skirs­ty­ti į pen­kias se­niū­nai­ti­jas. Ne­se­niai čia ban­dy­ta rink­ti Šven­tu­pės ir Re­čio­nių se­niū­nai­čius, ta­čiau rin­ki­mai ne­pa­vy­ko. Šven­tu­pė­je ne­bu­vo pa­siū­ly­ti kan­di­da­tai, Re­čio­ny­se kan­di­da­tų bū­ta, ta­čiau į rin­ki­mus ne­su­si­rin­ko rei­kia­mas žmo­nių skai­čius.

Pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką se­niū­nai­ti­jo­se, ku­rio­se gy­ve­na dau­giau nei 500 gy­ven­to­jų, į rin­ki­mus tu­ri at­ei­ti ne ma­žiau kaip 200 rin­kė­jų.

Rin­ki­mai vyks ir pa­vė­si­nė­se

Spa­lio mė­ne­sį se­niū­nai­čių rin­ki­mai nu­ma­ty­ti dau­gu­mo­je kai­mo ir mies­to se­niū­nai­ti­jų. Se­niū­nams šie rin­ki­mai – di­de­lis rū­pes­tis. Ten­ka su­da­ry­ti gra­fi­kus, pa­rink­ti vie­tą, su­da­ry­ti ko­mi­si­ją.

Tau­jė­nų se­niū­nė El­vy­ra Tu­lu­šie­nė sa­ko, kad kai ku­rio­se ma­žes­nė­se se­niū­nai­ti­jo­se net nė­ra jo­kios įstai­gos ar par­duo­tu­vės, tad rin­ki­mus teks reng­ti tie­siog ūki­nin­kų so­dy­bo­se ar net po at­vi­ru dan­gu­mi. Ne­leng­va už­duo­tis ir žmo­nes į rin­ki­mus su­kvies­ti, in­for­ma­ci­ją iš­pla­tin­ti. Tai kai­nuo­ja ir lai­ko, ir pi­ni­gų. Skau­džiau­sia, kad šio dar­bo re­zul­ta­tas ga­li bū­ti nu­li­nis.

Su­si­lau­kė ašt­rios kri­ti­kos

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­to­bu­li­ni­mą, įpa­rei­go­jan­tį se­niū­ni­jas su­skirs­ty­ti į se­niū­nai­ti­jas, pri­ėmė pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mas.

Lie­tu­vo­je ši pa­tai­sa su­lau­kė ašt­rios kri­ti­kos. Dar ne­pra­dė­toms steig­ti se­niū­nai­ti­joms bu­vo pa­skelb­tas nuosp­ren­dis, kad jos ne­pri­gis, nes se­niū­nai­čių pa­rei­gos dub­liuo­sis su ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kų dar­bu. Be to, sun­ku ras­ti ak­ty­vių ir no­rin­čių vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais dar­buo­tis ly­de­rių.

Ti­kė­ta­si, kad Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­tai­sos bus at­šauk­tos ir kur­ti se­niū­nai­ti­jų ne­rei­kės. To­kią vil­tį puo­se­lė­jo ne vie­no ra­jo­no, taip pat ir Uk­mer­gės, va­do­vai.

Ta­čiau mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės veik­lą ku­ruo­jan­čiam Vy­riau­sy­bės at­sto­vui nu­ro­džius nu­tar­ta se­niū­nai­čių rin­ki­mų ne­ati­dė­lio­ti.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys įsi­ti­ki­nęs, kad stei­gia­mos ins­ti­tu­ci­jos yra iš anks­to pa­smerk­tos. Pa­grin­di­nė kliū­tis – žmo­nių abe­jin­gas po­žiū­ris į ly­de­rių rin­ki­mus. „Jei į rin­ki­mus at­ei­na du žmo­nės - tai jau vis­ką pa­sa­ko”, - svars­to ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų