Rugsėjo 1-oji kelia ginčus

Rug­sė­jo 1-ąją mi­ni­ma Moks­lo ir ži­nių die­na šie­met – šeš­ta­die­nį. Ga­li­my­bė mo­kyk­loms pa­čioms pa­si­rink­ti, ka­da – tą­dien ar rug­sė­jo 3-iąją, pir­ma­die­nį, – švęs­ti, ša­ly­je su­kė­lė ne­ma­žai dis­ku­si­jų. Pa­ra­dok­sa­lia lai­ko­ma ir si­tu­a­ci­ja dėl al­ko­ho­lio drau­di­mo įsta­ty­mo, kai pir­mą­ją moks­lo me­tų die­ną svai­ga­lų par­da­vi­nė­ti ne­ga­li­ma.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į mo­kyk­las vėl kvie­čia rug­sė­jis...

Dar pa­va­sa­rį Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je bu­vo svars­to­ma, jog Rug­sė­jo 1-osios šven­tė ir tu­ri bū­ti rug­sė­jo pir­mą­ją. Ta­čiau vė­liau nu­spręs­ta leis­ti mo­kyk­loms pa­čioms pa­si­rink­ti, ka­da joms pa­lan­kiau or­ga­ni­zuo­ti šven­ti­nius ren­gi­nius.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos Da­lės Ste­po­na­vi­čie­nės, jie dau­gu­mo­je mū­sų ra­jo­no mo­kyk­lų nu­ma­ty­ti šeš­ta­die­nio ry­tą. Tik kai ku­rio­se kai­mo mo­kyk­lo­se šven­tė ren­gia­ma pir­ma­die­nį, ir po jų vai­kams iš kar­to pra­si­dės pa­mo­kos.

Tuo, kad Moks­lo ir ži­nių die­nos šven­tė vyks bū­tent šeš­ta­die­nį, ypač pa­ten­kin­ti ma­žuo­sius mo­ki­nu­kus į mo­kyk­las ly­dė­sian­tys tė­ve­liai. „Ta die­na pa­lan­ki, nes ne­rei­kia į dar­bą, jie taip pat ga­lės da­ly­vau­ti ren­gi­niuo­se, o tai ypač ak­tu­a­lu pir­mo­kė­lių tė­vams. Vai­kams tė­vai ga­lės skir­ti vi­są lai­ką“, – sa­ko D. Ste­po­na­vi­čie­nė.

Šeš­ta­die­nį Rug­sė­jo 1-osios šven­tė šur­mu­liuos Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus ir An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­se, Už­upio, „Ši­lo“ mo­kyk­lo­se. Moks­lei­viai tą­dien rink­sis į Sie­si­kų, Tau­jė­nų, Vep­rių, Žel­vos, vi­du­ri­nes, Se­na­mies­čio, Duks­ty­nos, Del­tu­vos, Vi­diš­kių, Pa­ši­lės pa­grin­di­nes mo­kyk­las, Jau­ni­mo mo­kyk­lą, ki­tas ug­dy­mo įstai­gas.

Pir­ma­die­nį moks­lo me­tų pra­džiai pa­mi­nė­ti pa­si­rin­ko Me­no mo­kyk­la, Spor­to cen­tras, „Ry­to“ spe­cia­lio­ji mo­kyk­la.

Pe­da­go­gams, dirb­sian­tiems šeš­ta­die­nį, tu­rės bū­ti ap­mo­ka­ma kaip už dar­bą po­il­sio die­ną.

Pre­ky­bos cen­truo­se, par­duo­tu­vė­se rug­sė­jo pir­mą­ją ne­bus ga­li­ma įsi­gy­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų. Ta­čiau pir­ma­die­nį, į ku­rį kai kur per­kel­ta ofi­cia­li Moks­lo ir ži­nių die­na, šis drau­di­mas ne­be­ga­lios. Tai­gi kliū­čių jau­ni­mo links­my­bėms, dėl ku­rių ban­do ko­vo­ti ša­lies val­džia, ne­be­liks.

Mi­nis­te­ri­jos lei­di­mas mo­kyk­loms nu­kel­ti šven­tę į pir­ma­die­nį bu­vo su­kri­ti­kuo­tas Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te. Be to, kai ku­riuo­se ra­jo­nuo­se pa­si­gir­do kal­bų apie jų va­do­vų siū­ly­mus pre­ky­bi­nin­kams so­li­da­ri­zuo­tis bei svai­ga­lų ne­par­da­vi­nė­ti ir pir­ma­die­nį.

Al­ko­ho­lio drau­di­mo įsta­ty­mas, už­ker­tan­tis ke­lią pir­mą rug­sė­jo die­ną įsi­gy­ti svai­gių­jų gė­ri­mų, bu­vo įves­tas 2007 me­tais. Taip ti­kė­ta­si žlug­dy­ti jau­nuo­lių tra­di­ci­jas moks­lo me­tus pa­si­tik­ti šven­čiant ne­tin­ka­mais bū­dais.

Tuo me­tu nuo 2009-ųjų, at­si­ra­dus įsta­ty­mo pa­tai­soms, drau­di­mas ne­be­tai­ko­mas mai­ti­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­čioms įmo­nėms.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų