Rūkaliai vejami iš laiptinių

Ne­se­niai mies­to dau­gia­bu­čių skel­bi­mų len­to­se iš­ka­bin­ti rū­ky­ti laip­ti­nė­se drau­džian­tys žen­klai. Jų ne­pai­sy­mas rū­ka­liams, ig­no­ruo­jan­tiems kai­my­nų tei­ses, ga­li kai­nuo­ti iki pen­kias­de­šim­ties li­tų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ne­rū­kan­tie­ji sto­ja į ko­vą su laip­ti­nių rū­ka­liais.

Gy­ven­da­mi dau­gia­bu­čiuo­se kar­tais pa­mirš­ta­me, kad esa­me tam tik­ra­me ko­lek­ty­ve. Tai, kas tei­kia ma­lo­nu­mą mums, ne­bū­ti­nai ga­li pa­tik­ti už sie­nos gy­ve­nan­tiems  kai­my­nams. Laip­ti­nė­je trau­kian­ty­sis dū­mą gal ir ne­už­klius rū­kan­čia­jam, bet svei­ka­tą bran­gi­nan­čiam žmo­gui kvė­puo­ti ta­ba­ko dū­mais ne­ma­lo­nu.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rė Vai­da Puo­džiū­nie­nė sa­ko su­lau­kian­ti gy­ven­to­jų skun­dų, kad dau­gia­bu­čių laip­ti­nė pa­vers­ta rū­kyk­la. Nuo­la­ti­niai rū­ka­liai ne­si­dro­vi net stik­lai­nį ar dė­že­lę nuo kon­ser­vų pa­si­sta­ty­ti vie­toj pe­le­ni­nės. Be laip­ti­nė­je sklan­dan­čių dū­mų spe­ci­fi­nį kva­pą sklei­džia ir nuo­rū­kos.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ta­ba­ko kon­tro­lės įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad rū­ky­ti drau­džia­ma ben­dro­se gy­ve­na­mo­sio­se ar ki­to­se ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se, ku­rio­se ne­rū­kan­tie­ji ga­li bū­ti pri­vers­ti kvė­puo­ti ta­ba­ko dū­mais už­terš­tu oru.

„Re­mian­tis šiuo įsta­ty­mu, ki­lo min­tis su­reng­ti to­kią ak­ci­ją, ku­ri ap­gin­tų ne­rū­kan­čių­jų tei­ses“, – sa­ko ak­ci­jos ini­cia­to­rė V. Puo­džiū­nie­nė.

Dau­ge­lio dau­gia­bu­čių na­mų laip­ti­nė­se jau iš­ka­bin­ti žen­klai, drau­džian­tys rū­ky­ti. Ša­lia – in­for­ma­ci­ja apie tai, kaip elg­tis, jei tu­ri­te laip­ti­nė­je rū­kan­tį kai­my­ną ar ki­tą as­me­nį.

Pa­tei­kia­mas ir LR ta­ba­ko kon­tro­lės įsta­ty­me nu­ma­ty­to drau­di­mo rū­ky­ti laip­ti­nė­se pa­aiš­ki­ni­mas. Nu­ma­ty­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė nuo­bau­da už įsta­ty­mo ne­pai­sy­mą – įspė­ji­mas ar­ba bau­da nuo dvi­de­šim­ties iki pen­kias­de­šim­ties li­tų.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rui tal­ki­na mies­to se­niū­ni­ja. Se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas sa­ko, kad pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą dir­ban­tys as­me­nys laip­ti­nių skel­bi­mų len­to­se jau pri­lip­dė apie 300 to­kių žen­klų.

„Žmo­nės re­a­guo­ja įvai­riai. Tie, ku­rie pri­pra­tę rū­ky­ti laip­ti­nė­je, nė­ra la­bai pa­ten­kin­ti, trak­tuo­ja tai kaip sa­vo tei­sių su­var­žy­mą. Bet ma­nau, kad jie ne­tu­rė­tų pa­mirš­ti ir apie ki­tų tei­ses“, – se­niū­nas ti­ki­na, kad ne­rū­kan­tie­ji la­bai džiau­gia­si. Jau su­lau­kė ke­lių skam­bu­čių, pra­ne­šan­čių apie tai, kad pra­ėjus ke­lioms va­lan­doms lip­du­kai nuo skel­bi­mų len­tos pa­slap­tin­gai din­go. „Tik­riau­siai už­kliu­vo ko­kiam pa­rū­ky­ti į laip­ti­nę iš­ėju­siam gy­ven­to­jui. Teks vėl va­žiuo­ti, gaiš­ti lai­ką“, – ap­gai­les­tau­ja S. Jac­kū­nas.

In­for­ma­ci­nia­me la­pe­ly­je, iš­ka­bin­ta­me ša­lia drau­džia­mo­jo žen­klo, nu­ro­dy­ta, kad, prieš krei­pian­tis nu­ro­dy­tais te­le­fo­nais dėl pa­žei­di­mų, rei­kė­tų pa­si­rū­pin­ti įro­dy­mais: su­ras­ti as­me­nis, ku­rie ga­lė­tų pa­liu­dy­ti ar­ba su­rink­ti vaiz­di­nę me­džia­gą – nu­fo­tog­ra­fuo­ti ar nu­fil­muo­ti rū­kan­tį kai­my­ną.

Se­niū­nas ma­no, kad ši ak­ci­ja duos nau­dos – kar­tais žmo­gui už­ten­ka pri­min­ti, kad jis su­si­mąs­ty­tų. Tuo­met ne­rei­kės nei fo­to­gra­fuo­ti, nei fil­muo­ti. „Vi­suo­met ge­riau pir­miau­sia iš­si­aiš­kin­ti tar­pu­sa­vyje, nei kreip­tis į val­džios ins­tan­ci­jas“, – sa­ko jis.

 

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų