Spausdinti šį puslapį

Rūkaliai vejami iš laiptinių

Ne­se­niai mies­to dau­gia­bu­čių skel­bi­mų len­to­se iš­ka­bin­ti rū­ky­ti laip­ti­nė­se drau­džian­tys žen­klai. Jų ne­pai­sy­mas rū­ka­liams, ig­no­ruo­jan­tiems kai­my­nų tei­ses, ga­li kai­nuo­ti iki pen­kias­de­šim­ties li­tų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ne­rū­kan­tie­ji sto­ja į ko­vą su laip­ti­nių rū­ka­liais.

Gy­ven­da­mi dau­gia­bu­čiuo­se kar­tais pa­mirš­ta­me, kad esa­me tam tik­ra­me ko­lek­ty­ve. Tai, kas tei­kia ma­lo­nu­mą mums, ne­bū­ti­nai ga­li pa­tik­ti už sie­nos gy­ve­nan­tiems  kai­my­nams. Laip­ti­nė­je trau­kian­ty­sis dū­mą gal ir ne­už­klius rū­kan­čia­jam, bet svei­ka­tą bran­gi­nan­čiam žmo­gui kvė­puo­ti ta­ba­ko dū­mais ne­ma­lo­nu.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rė Vai­da Puo­džiū­nie­nė sa­ko su­lau­kian­ti gy­ven­to­jų skun­dų, kad dau­gia­bu­čių laip­ti­nė pa­vers­ta rū­kyk­la. Nuo­la­ti­niai rū­ka­liai ne­si­dro­vi net stik­lai­nį ar dė­že­lę nuo kon­ser­vų pa­si­sta­ty­ti vie­toj pe­le­ni­nės. Be laip­ti­nė­je sklan­dan­čių dū­mų spe­ci­fi­nį kva­pą sklei­džia ir nuo­rū­kos.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ta­ba­ko kon­tro­lės įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad rū­ky­ti drau­džia­ma ben­dro­se gy­ve­na­mo­sio­se ar ki­to­se ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se, ku­rio­se ne­rū­kan­tie­ji ga­li bū­ti pri­vers­ti kvė­puo­ti ta­ba­ko dū­mais už­terš­tu oru.

„Re­mian­tis šiuo įsta­ty­mu, ki­lo min­tis su­reng­ti to­kią ak­ci­ją, ku­ri ap­gin­tų ne­rū­kan­čių­jų tei­ses“, – sa­ko ak­ci­jos ini­cia­to­rė V. Puo­džiū­nie­nė.

Dau­ge­lio dau­gia­bu­čių na­mų laip­ti­nė­se jau iš­ka­bin­ti žen­klai, drau­džian­tys rū­ky­ti. Ša­lia – in­for­ma­ci­ja apie tai, kaip elg­tis, jei tu­ri­te laip­ti­nė­je rū­kan­tį kai­my­ną ar ki­tą as­me­nį.

Pa­tei­kia­mas ir LR ta­ba­ko kon­tro­lės įsta­ty­me nu­ma­ty­to drau­di­mo rū­ky­ti laip­ti­nė­se pa­aiš­ki­ni­mas. Nu­ma­ty­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė nuo­bau­da už įsta­ty­mo ne­pai­sy­mą – įspė­ji­mas ar­ba bau­da nuo dvi­de­šim­ties iki pen­kias­de­šim­ties li­tų.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rui tal­ki­na mies­to se­niū­ni­ja. Se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas sa­ko, kad pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą dir­ban­tys as­me­nys laip­ti­nių skel­bi­mų len­to­se jau pri­lip­dė apie 300 to­kių žen­klų.

„Žmo­nės re­a­guo­ja įvai­riai. Tie, ku­rie pri­pra­tę rū­ky­ti laip­ti­nė­je, nė­ra la­bai pa­ten­kin­ti, trak­tuo­ja tai kaip sa­vo tei­sių su­var­žy­mą. Bet ma­nau, kad jie ne­tu­rė­tų pa­mirš­ti ir apie ki­tų tei­ses“, – se­niū­nas ti­ki­na, kad ne­rū­kan­tie­ji la­bai džiau­gia­si. Jau su­lau­kė ke­lių skam­bu­čių, pra­ne­šan­čių apie tai, kad pra­ėjus ke­lioms va­lan­doms lip­du­kai nuo skel­bi­mų len­tos pa­slap­tin­gai din­go. „Tik­riau­siai už­kliu­vo ko­kiam pa­rū­ky­ti į laip­ti­nę iš­ėju­siam gy­ven­to­jui. Teks vėl va­žiuo­ti, gaiš­ti lai­ką“, – ap­gai­les­tau­ja S. Jac­kū­nas.

In­for­ma­ci­nia­me la­pe­ly­je, iš­ka­bin­ta­me ša­lia drau­džia­mo­jo žen­klo, nu­ro­dy­ta, kad, prieš krei­pian­tis nu­ro­dy­tais te­le­fo­nais dėl pa­žei­di­mų, rei­kė­tų pa­si­rū­pin­ti įro­dy­mais: su­ras­ti as­me­nis, ku­rie ga­lė­tų pa­liu­dy­ti ar­ba su­rink­ti vaiz­di­nę me­džia­gą – nu­fo­tog­ra­fuo­ti ar nu­fil­muo­ti rū­kan­tį kai­my­ną.

Se­niū­nas ma­no, kad ši ak­ci­ja duos nau­dos – kar­tais žmo­gui už­ten­ka pri­min­ti, kad jis su­si­mąs­ty­tų. Tuo­met ne­rei­kės nei fo­to­gra­fuo­ti, nei fil­muo­ti. „Vi­suo­met ge­riau pir­miau­sia iš­si­aiš­kin­ti tar­pu­sa­vyje, nei kreip­tis į val­džios ins­tan­ci­jas“, – sa­ko jis.

 

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)