Rūpesčius valdžiai išsakė gyventojai

Di­džiu­lė ra­jo­no ta­ry­bos na­rių, sa­vi­val­dy­bės sky­rių ve­dė­jų de­le­ga­ci­ja pra­ėju­sią sa­vai­tę ap­si­lan­kė Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jos kai­muo­se. Ši se­niū­ni­ja  – tre­čia, į ku­rią bu­vo su­reng­tas iš­va­žiuo­ja­ma­sis ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dis.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Iš­va­žiuo­ja­ma­sis po­sė­dis pra­si­dė­jo Žei­miuo­se.

 

Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­ja sa­vo iš­si­dės­ty­mu iš­skir­ti­nė tarp vie­nuo­li­kos Uk­mer­gės ra­jo­no se­niū­ni­jų. Jos at­stu­mas nuo vie­no pa­kraš­čio iki ki­to ne­abe­jo­ti­nai pats il­giau­sias.

Se­niū­ni­ja ne­tu­ri vie­nos di­džiau­sios cen­tri­nės gy­ven­vie­tės. Di­džiau­sios – Žei­mių, Lai­čių, Krikš­tė­nų ir Ant­akal­nio III gy­ven­vie­tės – be­maž vie­no­dos sa­vo gy­ven­to­jų skai­čiu­mi.

Ke­lio­nę po se­niū­ni­ją de­le­ga­ci­ja pra­dė­jo Žei­miuo­se. Čia sve­čius pir­miau­siai pa­si­tin­ka „vai­duok­liu“ vir­tęs bu­vęs lik­vi­duo­tos įmo­nės „Po­rais­tė“ ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­sta­tas. Šiuo me­tu jis pri­klau­so AB „Ache­ma“. Pi­vo­ni­jos se­niū­nas Al­vy­das Grat­kaus­kas ti­ki­no, kad nie­kaip ne­pa­vyks­ta su­tar­ti dėl sta­ti­nio nu­grio­vi­mo.

 

03-20-1_straipsnio_2_nuotr

Ant­akal­nio III kai­me sve­čiai bu­vo su­tik­ti su mo­ki­nių ga­min­to­mis gė­lė­mis.


 

An­tra iš­vy­kos sto­te­lė – ne­to­li Žei­mių esan­tys Lai­čiai. Lai­čių pra­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je, ku­ris pri­klau­so Uk­mer­gės Se­na­mies­čio pa­grin­di­nei mo­kyk­lai, vy­ko su­si­ti­ki­mas su gy­ven­to­jais. Žei­mių se­niū­nai­tė El­vy­ra Vai­čiū­nie­nė iš­sa­kė su­si­rin­ku­sie­siems ak­tu­a­liau­sias pro­ble­mas – gy­ven­to­jai no­rė­tų, kad į jų kai­mus bent kar­tą per sa­vai­tę at­vyk­tų marš­ru­ti­nis au­to­bu­sas, nes da­bar vie­nin­te­lis su­si­sie­ki­mas – mo­kyk­li­niai au­to­bu­sė­liai.

Slau­gy­to­ja dir­ban­ti se­niū­nai­tė taip pat pa­gei­da­vo, kad mo­kyk­lo­je bū­tų įkur­tas ne­di­de­lis slau­gos kam­ba­rė­lis, kur gy­ven­to­jai ga­lė­tų at­ei­ti bent vais­tų su­si­leis­ti.

Lai­čių se­niū­nai­tė Van­da Venc­kie­nė taip pat pri­mi­nė gy­ven­vie­tės ap­švie­ti­mo pro­ble­mą.

Gy­ven­to­jai pra­šė at­kreip­ti dė­me­sį į val­ka­tau­jan­čius šu­nis, skun­dė­si dėl ne­nu­ge­nė­tų me­džių, pra­stos van­dens ko­ky­bės bei per gy­ven­vie­tę nuo­lat va­žiuo­jan­čius sunk­ve­ži­mius.

Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Aud­ra Use­lie­nė pa­si­džiau­gė, kad šis sky­rius au­ga, vai­kų dau­gė­ja, be to, mo­kyk­lo­je vei­kia 4 va­lan­dų iki­mo­kyk­li­nė gru­pė, ku­rio­je – 15 ug­dy­ti­nių.

 

03-20-1_straipsnio_3_nuotr

Su­si­ti­ki­mas su Krikš­tė­nų gy­ven­to­jais vy­ko dva­re.


 

Di­rek­to­rė pri­mi­nė su­sirin­ku­sie­siems, kad Lai­čių mo­kyk­la šie­met mi­ni gar­bin­gą 100 me­tų ju­bi­lie­jų, tad pui­ku bū­tų ta pro­ga įteik­ti jai do­va­ną. Ge­ra do­va­na, anot di­rek­to­rės, bū­tų se­niū­nai­tės jau mi­nė­ta­s me­di­ci­ni­nis punk­tas. Ki­tas pa­gei­da­vi­mas – kad iki­mo­kyk­li­nu­kų gru­pė bū­tų ne 4 va­lan­dų, o visos dar­bo die­nos. Tuo­met ma­mos ga­lė­tų mė­gin­ti su­si­ras­ti dar­bą.

Ta­čiau pa­čia ge­riau­sia do­va­na mo­kyk­lai tap­tų čia įreng­tas Lai­čių kraš­to mu­zie­jus, ku­riam eks­po­na­tai ren­ka­mi jau ne vie­nus me­tus.

Iš Lai­čių po­sė­džio da­ly­viai vy­ko į ki­tą se­niū­ni­jos pa­kraš­tį – Anta­kal­nio III kai­mą. Čia vi­si ap­lan­kė ke­lias­de­šimt dar­bo vie­tų įkū­ru­sią vie­nin­te­lę mū­sų ra­jo­ne alaus da­ryk­lą „Vil­kmer­gės alus“. Iš jos pa­trau­kė į gy­ven­vie­tės ad­mi­nist­ra­ci­nį pa­sta­tą, ku­ria­me įsi­kū­rę kul­tū­ros na­mai, ben­druo­me­nės na­mai, bib­lio­te­ka, mo­kyk­la, dar­že­lis, me­di­ci­nos punk­tas.

Di­džiau­sia bė­da – re­mon­to rei­ka­lau­jan­tis, by­ran­tis ir yran­tis pa­sta­tas bei kiau­ras jo sto­gas.

Ant­akal­nio III kai­mo se­niū­nai­tė Ire­na Ožiū­nai­tė ir ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Eri­ka Bui­kaus­kie­nė var­di­no mi­nė­tas bė­das dėl pa­sta­to būk­lės bei pri­mi­nė pras­tą ke­lių būk­lę.

„Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los, ku­riai pri­klau­so Ant­akal­nio III kai­mo pra­di­nės mo­kyk­los sky­rius, di­rek­to­rius Le­o­nas Žuk­lys tu­rė­jo ir kuo pa­si­džiaug­ti – per­nai įsta­tė mo­kyk­lė­lė­je nau­jus lan­gus, da­bar ten jau­ku ir šil­ta. Nors kai­me daug mig­ruo­jan­čių žmo­nių, ne­ma­žai tarp jų – aso­cia­lių, di­de­lių skun­dų nei pe­da­go­gai, nei ben­druo­me­nės, se­niū­ni­jos spe­cia­lis­tai su­si­rin­ku­siems ne­iš­sa­kė.

Pas­ku­ti­niai iš ke­tu­rių ap­lan­ky­tų se­niū­ni­jos gy­ven­vie­čių – Krikš­tė­nai.

Krikš­tė­nų kul­tū­ros na­mai gar­sė­ja li­ni­nin­kys­tės tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mu. Šį ama­tą įvai­rių mu­gių me­tu vi­suo­me­nei Krikš­tė­nų mo­te­rys pri­sta­to jau be­veik de­šimt­me­tį. Kaip ir vi­suo­se kai­muo­se, kul­tū­ros na­mai, ben­druo­me­nės na­mai čia – vie­na­me pa­sta­te, ku­riam taip pat ver­kiant rei­kia re­mon­to.

Krikš­tė­nų įžy­my­bė ir puoš­me­na – prieš ke­lerius me­tus re­no­vuo­tas dva­ras. Ja­me vy­ko su­si­ti­ki­mas su šio kraš­to gy­ven­to­jais. Žmo­nės kaip ir dau­ge­ly­je kai­mų pa­gei­da­vo tų pa­čių da­ly­kų – gy­ven­vie­tės ap­švie­ti­mo, ge­res­nių ke­lių, pik­ti­no­si „vai­duok­liš­ku“ pa­sta­tu.

Ka­dan­gi se­niū­ni­ja la­bai iš­si­sklai­džiu­si, sa­vo pa­si­sa­ky­me se­niū­nas A. Grat­kaus­kas di­de­lį dė­me­sį sky­rė opiai nū­die­nos kai­mų pro­ble­mai – ke­liams. Di­de­lė bė­da – lė­šų sty­gius jų grei­de­ria­vi­mui. Ne­men­kos ir so­cia­li­nės se­niū­ni­jos pro­ble­mos, ne­dar­bas. Iš dau­giau nei 5000 hekta­rų se­niū­ni­jos de­kla­ruo­tų pa­sė­lių – dau­gu­ma ne­di­de­li – iki de­šim­ties hek­ta­rų plo­to. Iki 300 hek­ta­rų – vos 5 ūkiai, dau­giau nei 300 ha – du.

Iš 1800 se­niū­ni­jos gy­ven­to­jų 470 sun­kiai be­si­ver­čian­tys – pa­ra­mos in­ves­ti­ci­niais mais­to pro­duk­tais ga­vė­jai.

Nors pro­ble­mų se­niū­ni­jo­je ir ne­trūks­ta, val­džios ir gy­ven­to­jų su­si­ti­ki­mas bai­gė­si links­ma gai­da – gy­ven­to­jų pa­dė­ka už triū­są ir rū­pes­tį se­niū­nui Al­vy­dui Grat­kaus­kui.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų