Spausdinti šį puslapį

Rūpestis girtuokliais primestas savivaldybėms

Mi­nist­rų ka­bi­ne­te šią sa­vai­tę pri­tar­ta prem­je­ro su­da­ry­tos dar­bo gru­pės iš­va­doms, siū­lan­čioms ne­blai­vių pi­lie­čių ap­nak­vin­di­ni­mo rū­pes­čius pri­skir­ti sa­vi­val­dy­bėms. Sa­vi­val­dy­bės tu­rės ras­ti lė­šų ir gir­tuok­lių mie­gui įkur­ti spe­cia­lius nak­vy­nės na­mus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Šiuo me­tu ne­blai­vių pi­lie­čių prie­žiū­ra už­krau­ta ant me­di­kų pe­čių.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, į li­go­ni­nes kas­met pa­ten­ka apie 5 tūks­tan­čius ne­blai­vių as­me­nų.Vals­ty­bi­nei li­go­nių ka­sai per me­tus jų prie­žiū­ra at­si­ei­na apie 5 mln. li­tų.

Prieš ke­lio­li­ka me­tų pa­nai­ki­nus blai­vyk­las me­di­kai nuo­lat ke­lia šią pro­ble­mą ir tvir­ti­na, kad gir­tuok­lių prie­žiū­ra – ne jų rū­pes­tis, ta­čiau Vy­riau­sy­bė ei­li­nį kar­tą pa­reiš­kė – blai­vyk­los ša­ly­je ne­at­gims. Pri­ei­ta prie iš­va­dos, kad gir­tuok­lių ap­nak­vin­di­ni­mas yra so­cia­li­nė pa­slau­ga, tad ją tu­ri teik­ti sa­vi­val­dy­bės.

Kol kas tei­gia­ma, kad sa­vi­val­dy­bės nak­vy­nės na­mus steigs pa­gal po­rei­kį, tai bus jų ap­si­spren­di­mo rei­ka­las, o ne prie­vo­lė.

Fi­nan­sa­vi­mo iš vals­ty­bės biu­dže­to tam ne­nu­ma­ty­ta.

Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Al­gi­man­tas Ve­lič­ka sa­ko esąs nu­si­vy­lęs pri­im­tu spren­di­mu. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, li­go­ni­nė – tik­rai ne ta vie­ta, ku­rio­je prie­globs­tį tu­rė­tų ras­ti gir­tuok­liai. Čia gy­do­mi rim­ti li­go­niai, ku­riems rei­kia pro­fe­sio­na­lios pa­gal­bos.

Nors maž­daug prieš še­še­rius me­tus li­go­ni­nei pri­klau­san­čio­se pa­tal­po­se bu­vo ban­dy­ta steig­ti iš­blai­vi­ni­mo pa­tal­pas, A. Ve­lič­ka da­bar to­kiam su­ma­ny­mui ne­pri­ta­ria. Jis ka­te­go­riš­kas: jei jau steig­ti nak­vy­nės na­mus – tai tik ne gy­dy­mo įstai­go­je.

Šiuo me­tu gat­vė­je ras­ti iki są­mo­nės ne­te­ki­mo pri­si­gė­rę as­me­nys gul­do­mi į li­go­ni­nės sta­cio­na­rą. Są­skai­tos už jų gy­dy­mą pa­tei­kia­mos Li­go­nių ka­sai. Pa­gul­dy­ti į pa­la­tų lo­vas gir­tuok­liai po ke­lių va­lan­dų, rū­pes­tin­gai ste­bi­mi me­di­kų, at­si­gau­na. O at­si­ga­vę ne­re­tai su­ke­lia triukš­mą. Di­džiau­siems smar­kuo­liams kvie­čia­ma po­li­ci­ja. Tuo­met už vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą jiems ski­ria­mos bau­dos.

Per tris mė­ne­sius Svei­ka­tos ap­sau­gos, Vi­daus rei­ka­lų, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos kar­tu su Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja tu­rė­tų pa­reng­ti tvar­ką, nu­ma­tan­čią, ka­da as­muo ga­lės bū­ti ve­ža­mas į nak­vy­nės na­mus, ar juo­se bus tei­kia­ma me­di­ci­ni­nė pa­gal­ba.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)