Šaltis laužo ne tik kaulus...

Spus­te­lė­jus šal­čiams, gy­ven­to­jai daž­niau šau­kia­si ava­ri­nių tar­ny­bų pa­gal­bos. Nuo įša­lo ju­dan­tys že­mės sluoks­niai lau­žo van­den­tie­kio vamz­džius, o ne­kū­re­na­mos kros­nys tam­pa ava­ri­jų bu­tuo­se prie­žas­ti­mi.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Van­den­tie­ki­nin­kai šią žie­mą lik­vi­da­vo jau ne vie­nos ava­ri­jos pa­da­ri­nius.

Trū­ki­nė­jan­čius cen­tra­li­zuo­to van­den­tie­kio vamz­džius UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“ di­rek­to­rius Ri­mas Ar­lins­kas va­di­na žie­mos pro­ble­ma. Va­sa­rai ši bė­da nė­ra bū­din­ga. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis ge­di­mus įmo­nės dar­buo­to­jai ša­li­no jau tris kar­tus. Van­duo per lū­žu­sius vamz­džius iš­si­ver­žė Vy­tau­to, Vil­niaus, Ge­di­mi­no gat­vė­se.

Ava­ri­jos me­tu, kol ša­li­na­mas ge­di­mas, be van­dens tu­ri pa­ken­tė­ti ir ap­lin­ki­niai gy­ven­to­jai. Reg­la­men­tas lei­džia ge­di­mus tai­sy­ti iki dvie­jų pa­rų, ta­čiau di­rek­to­rius ti­ki­na, kad šie­met įmo­nės dar­buo­to­jams tiek ne­pri­rei­kė nė kar­to. „Su­re­mon­tuo­jam vis­ką per ke­le­tą va­lan­dų. Svar­biau­sia tiks­liai nu­sta­ty­ti vamz­džio trū­ki­mo vie­tą“, – sa­ko jis.

Su­dė­tin­giau ją at­ras­ti bū­na, kai vamz­džiai pra­kiū­ra ne va­žiuo­ja­mo­je da­ly­je, bet kur nors po snie­go dan­ga ar sto­ra san­ka­sa. Tuo­met van­duo ne taip grei­tai iš­trykš­ta į že­mės pa­vir­šių ir ras­ti, ku­rio­je vie­to­je rei­kia kas­ti, už­trun­ka­ma.

Van­den­tie­kio vamz­džiai su­klo­ti dvie­jų met­rų gy­ly­je. Šiuo me­tu yra įša­lęs apie pu­sės met­ro že­mės sluoks­nis. Jau ke­le­tą me­tų van­den­tie­ki­nin­kai džiau­gia­si tu­rė­da­mi spe­cia­lią tech­ni­ką, pra­lau­žian­čią įša­lą.

Pa­sak R. Ar­lins­ko, ne­pa­tva­riau­si yra se­no­mis tech­no­lo­gi­jo­mis ga­min­ti ke­taus vamz­džiai. Da­bar tie­siant van­den­tie­kį re­konst­ruo­ja­mo­se gat­vė­se, jų at­si­sa­ko­ma. Prieš ke­le­tą me­tų pra­dė­ti ties­ti po­lie­ti­le­no vamz­džiai to­kių pro­ble­mų ne­ke­lia. „Šiuo­lai­kiš­ki nau­jo­mis tech­no­lo­gi­jo­mis pa­ga­min­ti ke­taus vamz­džiai bū­tų dar ge­res­ni, ta­čiau, de­ja, mums ne­įper­ka­mi, nes už po­lie­ti­le­ni­nius bran­ges­ni ke­le­tą kar­tų“, – aiš­ki­na jis.

Per­nai per tris žie­mos mė­ne­sius van­den­tie­kio vamz­džių ava­ri­jų pa­da­ri­niai bu­vo ša­li­na­mi pen­kio­li­ka kar­tų. Ne­ra­miau­sias „Uk­mer­gės van­de­nų“ dar­buo­to­jams bu­vo sau­sio mė­nuo – vamz­džiai kiu­ro net po ke­le­tą kar­tų per sa­vai­tę.

 

Kros­nis rei­kia kū­ren­ti

 

Šal­čių me­tu lai­ku ne­už­kur­tos kros­nys pa­pil­do­mų rū­pes­čių su­ke­lia UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio dar­buo­to­jams.

Jei ši­lu­ma pa­sta­to gy­ven­to­jams tie­kia­ma ne cen­tra­li­zuo­tu bū­du, už­mar­šūs, re­tai sa­vo na­mus pri­si­me­nan­tys ar iš vi­so sve­tur iš­vy­kę as­me­nys ga­li pri­da­ry­ti bė­dos ir kai­my­nams.

Sis­te­mo­je su­ša­lęs van­duo su­sprog­di­na ne tik ra­dia­to­rius, bet ir na­mo vamz­dy­ną, o at­ši­lęs van­duo už­lie­ja apa­ti­nius bu­tus.

Įmo­nės va­do­vas Jo­nas Rin­ke­vi­čius sa­ko, kad šie­met jų ava­ri­nė tar­ny­ba jau spė­jo pa­gel­bė­ti pen­kių na­mų gy­ven­to­jams. Vi­si jie – se­na­mies­ty­je.

Dau­gu­ma šių pa­sta­tų – nuo­la­ti­nis įmo­nės dar­buo­to­jų gal­vos skaus­mas. Jau ne pir­mą žie­mą Bu­tų ūkio dar­buo­to­jams ten­ka ša­lin­ti dėl ne­at­sa­kin­gų gy­ven­to­jų klai­dų at­si­tin­kan­čias ava­ri­jas.

Pa­na­ši bė­da ga­li nu­tik­ti ir dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams – jei lau­ke ter­mo­met­ras ro­do dau­giau nei dvi­de­šimt šal­čio, o van­den­tie­kio sto­vai įmon­tuo­ti lau­ko sie­no­je.

Di­rek­to­rius sa­ko, kad žie­mą įmo­nės dar­buo­to­jai su­si­du­ria ir su ki­ta pro­ble­ma – snie­gu už­vers­tuo­se dau­gia­bu­čių kie­muo­se iki na­mo sun­kiai pri­si­ka­sa ava­ri­nės tar­ny­bos au­to­mo­bi­lis.

„Daž­nai dėl ne­pra­va­žiuo­ja­mų te­ri­to­ri­jų ap­link dau­gia­bu­čius žmo­nės kal­ti­na mū­sų įmo­nę. Mes ga­li­me su­teik­ti to­kią pa­slau­gą ir snie­gą nu­kas­ti, ta­čiau tai at­lie­ka­me už pa­pil­do­mą mo­kes­tį“, – aiš­ki­na J. Rin­ke­vi­čius.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų