Santarvės skleidėjui ir jo žmonai – kaltinimai apsimelavus

Uk­mer­gės po­li­ci­jos is­to­ri­jo­je – pre­ce­den­to ne­tu­rin­tis at­ve­jis. Ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mų by­los su­fab­ri­ka­vi­mu ap­kal­tin­tas pa­rei­gū­nas sa­vo gar­bę ban­dys ap­si­gin­ti teis­me ir pa­tei­kė 8 tūks­tan­čių li­tų ci­vi­li­nį ieš­ki­nį mo­ra­li­nei ža­lai at­ly­gin­ti.

 

Dai­va ZIMBLIENĖ

 

Prieš teismą stojo Rasa ir Julius Kazėnai.

„Aš gi­nu ne tik sa­vo, bet ir vi­sos po­li­ci­jos gar­bę. Juk esu prie­sai­ką da­vęs pa­rei­gū­nas. Dėl šios is­to­ri­jos prieš ma­ne bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, bu­vau kal­ti­na­mas pik­tnau­džia­vi­mu tar­ny­ba ir pa­žei­di­mo iš­gal­vo­ji­mu. Taip pat ma­no at­žvil­giu bu­vo at­lie­ka­mas tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ni­mas, bu­vo pa­skir­ta tar­ny­bi­nė nuo­bau­da – pa­sta­ba. Pa­šli­jo ma­no, kaip pa­rei­gū­no, re­pu­ta­ci­ja.

Tad dėl to la­bai iš­gy­ve­nau, pa­ty­riau dva­si­nį su­krė­ti­mą, dėl ko su­tri­ko svei­ka­ta ir ku­rį lai­ką net te­ko gy­dy­tis li­go­ni­nė­je“, – sa­ko 35 me­tų Ne­ri­jus Bu­tė­nas, Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios tvar­kos ir ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kas.

17-us me­tus po­li­ci­jo­je dir­ban­tis N. Bu­tė­nas nu­ken­tė­jo nuo Lie­tu­vos „San­tar­vės“ fon­do stei­gė­jo ir di­rek­to­riaus, Uk­mer­gės ben­druo­me­nės pir­mi­nin­ku ap­si­skel­bu­sio Ju­liaus Ka­zė­no ir jo su­tuok­ti­nės, Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro ma­dos stu­di­jos va­do­vės bei Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kės Ra­sos Ka­zė­nie­nės veiks­mų.

Per šių me­tų rin­ki­mus į ra­jo­no ta­ry­bą ne­sėk­min­gai ban­dę pa­tek­ti su­tuok­ti­niai sto­jo prieš Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą.

 

No­ri ne­mo­ka­mos gy­ny­bos

 

Pir­ma­sis po­sė­dis už­tru­ko trum­pai, ka­dan­gi R. Ka­zė­nie­nė ne­tu­rė­jo sa­vo ad­vo­ka­to. Ma­žiau nei dviems sa­vai­tėms li­kus iki teis­mo po­sė­džio, mo­te­ris at­si­sa­kė ją ir jos vy­rą ap­si­ė­mu­sio gin­ti jo­na­viš­kio ad­vo­ka­to Ed­var­do Ban­da­ra­vi­čiaus pa­slau­gų.

R. Ka­zė­nie­nė nu­spren­dė pa­si­nau­do­ti ant­ri­ne – ne­mo­ka­ma tei­si­ne pa­gal­ba. Jei vals­ty­bė ne­skirs jai ne­mo­ka­mo ad­vo­ka­to, R. Ka­zė­nie­nė pa­ža­dė­jo pa­ti sau sam­dy­tis gy­nė­ją.

59 me­tų J. Ka­zė­nas ir 45 me­tų R. Ka­zė­nie­nė kal­ti­na­mi da­vę me­la­gin­gus pa­ro­dy­mus, o J. Ka­zė­nas – dar ir me­la­gin­gu pra­ne­ši­mu apie ne­bū­tą nu­si­kal­ti­mą. Abu su­tuok­ti­niai sa­vo kal­tę ka­te­go­riš­kai nei­gia.

 

Vai­ra­vo ne­tu­rė­da­mas tei­sės

 

N. Bu­tė­nas pa­pa­sa­ko­jo, kad 2009 me­tų lie­pos 25-osios va­ka­rą kar­tu su ki­tu pa­rei­gū­nu Aliu­mi Ra­si­ma­vi­čiu­mi pa­tru­lia­vo Uk­mer­gė­je. Pau­pio gat­vė­je po­li­ci­nin­kai su­stab­dė mo­to­ro­le­rio vai­ruo­to­ją, ku­ris ne­tu­rė­jo su sa­vi­mi mo­to­ro­le­rio do­ku­men­tų.

Bu­vo nu­spręs­ta jau­nuo­lį pri­sta­ty­ti į ko­mi­sa­ria­tą, kad nu­sta­ty­tų, ar jo vai­ruo­ja­mas mo­to­ro­le­ris nė­ra vog­tas. Va­žiuo­da­mi ta pa­čia Pau­pio gat­ve, jie pra­si­len­kė su au­to­mo­bi­liu „Opel Ast­ra“ ir pa­ži­no jo vai­ruo­to­ją J. Ka­zė­ną. N. Bu­tė­nas ži­no­jo, kad jam yra at­im­tos tei­sės vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes, tad ap­si­su­ko ir pa­si­vi­jo „Opel Ast­ra“. Tai pa­ma­tęs J. Ka­zė­nas grei­tai su­sto­jo ir iš­li­po iš au­to­mo­bi­lio. Vy­ras pa­rei­gū­nui pa­tei­kė vi­sus tu­ri­mus au­to­mo­bi­lio do­ku­men­tus ir nei­gė jį vai­ra­vęs.

 

06-14-3_straipsnio_2_nuotr

N. Butėnas.


N. Bu­tė­nas pa­tik­ri­no J. Ka­zė­no blai­vu­mą, iš­kvie­tė po­li­ci­jos pa­tru­lių eki­pa­žą, ku­rie pa­gal sa­vo vir­ši­nin­ko tar­ny­bi­nį pra­ne­ši­mą įre­gist­ra­vo J. Ka­zė­no pa­da­ry­tą ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mą.

 

Pa­žei­dė­ją ban­dė gel­bė­ti žmo­na

 

Po ku­rio lai­ko svars­tant J. Ka­zė­no ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mo by­lą teis­me, at­vy­ku­si R. Ka­zė­nie­nė pa­reiš­kė, kad au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo ji.

Mo­te­ris ti­ki­no, kad prieš at­vyks­tant po­li­ci­nin­kams, su­stab­džiu­si au­to­mo­bi­lį ir nu­ė­ju­si pa­si­vaikš­čio­ti prie ne­to­lie­se te­kan­čios Šven­to­sios upės, o J. Ka­zė­nas li­kęs prie ma­ši­nos.

J. Ka­zė­nas pa­reiš­kė, kad N. Bu­tė­nas su­fab­ri­ka­vo šią ad­mi­nist­ra­ci­nę by­lą kerš­tau­da­mas, ka­dan­gi J. Ka­zė­nas anks­čiau skun­dė jo ir ki­tų Uk­mer­gės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų veiks­mus, dėl ko jiems bu­vo skir­tos draus­mi­nės nuo­bau­dos.

J. Ka­zė­nas pa­pra­šė N. Bu­tė­nui pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Jo me­tu at­li­kus su­tuok­ti­niams pri­klau­san­čių mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų iš­klo­ti­nių ana­li­zę pa­aiš­kė­jo, kad 2009 me­tų lie­pos 25-ąją J. Ka­zė­no mo­bi­laus ry­šio te­le­fo­nas vei­kė Uk­mer­gė­je, o R. Ka­zė­nie­nės – Pa­lan­go­je.

 

Jau­čia­si po­li­ci­jos „me­džio­ja­mas“

 

„Tai po­li­ci­jos ver­si­ja, kad Ra­sa tuo me­tu bu­vo Pa­lan­go­je. San­tar­vės fon­dui iš vi­so pri­klau­so trys mo­bi­laus ry­šio te­le­fo­nai.

Vie­nas iš jų tuo me­tu iš tik­rų­jų bu­vo pa­jū­ry­je, ka­dan­gi ten sto­vyk­la­vo mū­sų vai­kai. Vy­tau­to Pet­ke­vi­čiaus kny­ga „Dur­nių lai­vas“, pa­ly­gi­nus su šia by­la, yra nie­kas. Jau ket­ve­rius me­tus esu po­li­ci­jos „me­džio­ja­mas“. Per tą lai­ką man ke­le­tą kar­tų bu­vo at­im­tas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas, tu­rė­jau įro­di­nė­ti, jog ne­su al­ko­ho­li­kas ir nar­ko­ma­nas.

Da­bar esu ypa­tin­gai pa­vyz­din­gas vai­ruo­to­jas, ka­dan­gi pas­ta­ruo­ju me­tu prie įva­žia­vi­mo į Uk­mer­gė­je esan­čią Gė­lių gat­vę, ku­rio­je gy­ve­nu, pa­sto­viai bu­di po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų eki­pažas“, – ka­lbė­jo J. Ka­zė­nas.

Jis pa­ti­ki­no, jog po­li­ci­nin­kai prie jo dėl įvai­rių smul­kme­nų pra­dė­jo ka­bi­nė­tis po to, kai 2007 me­tų va­sa­rą at­vy­kęs į iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Vil­niaus Ro­tu­šė­je teik­ti San­tar­vės fon­do or­di­no, ne­leis­ti­no­je vie­to­je pa­sta­tė trans­por­to prie­mo­nę ir už tai at­si­sa­kė mo­kė­ti pa­rei­gū­nų rei­ka­lau­ja­mą ky­šį – 400 li­tų.

„Ma­no ma­ny­mu, vil­nie­čiai apie mus pra­ne­šė sa­vo ko­le­goms uk­mer­giš­kiams, ka­dan­gi mums grį­žus, ne­va­ži­nė­ja­mos A. Sme­to­nos gat­vės skers­gat­vy­je mū­sų lau­kė net du po­li­ci­jos eki­pa­žai“, – tvir­ti­no J. Ka­zė­nas.

Apie be­si­tę­sian­čią ko­vą su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais J. Ka­zė­nas yra in­for­ma­vęs bei skun­dais už­ver­tęs be­veik vi­sas ša­lies ins­ti­tu­ci­jas: Pre­zi­den­tū­rą, Sei­mą, Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tą ir ki­tas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų