Saulė žirgininkams nepamaišė

Šeš­ta­die­nio karš­tis ne­at­bai­dė pa­si­var­žy­ti į Uk­mer­gę su­si­ruo­šu­sių žir­gi­nio spor­to en­tu­zias­tų. Tą­dien Uk­mer­gė­je vy­ko ris­tū­nų žir­gų lenk­ty­nės.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Ukmergės hipodromas šeštadienį ir vėl tapo ristūnų žirgų lenktynių vieta.

Į tra­di­ci­nį, kiek­vie­ną va­sa­rą mies­to hi­pod­ro­me vyks­tan­tį ren­gi­nį at­vy­ko žir­gi­nin­kai iš Ute­nos, Va­rė­nos ir Laz­di­jų ra­jo­nų, Šir­vin­tų, Aly­taus bei Vil­niaus. Lenk­ty­nė­se da­ly­va­vo apie pus­šim­tis žir­gų, ku­rie pa­gal am­žių ir rei­tin­gus bu­vo su­skirs­ty­ti į de­vy­nis va­žia­vi­mus.

 

zirgai2

Vykusiu renginiu džiaugėsi Vytautas Einoris.


Kiek­vie­na­me jų, įvei­kus 1700 met­rų nuo­to­lį, ap­do­va­no­ti trys grei­čiau­siai fi­ni­šo li­ni­ją pa­sie­kę da­ly­viai. Tarp įstei­gu­sių­jų pi­ni­gi­nius pri­zus ge­riau­siems važ­ny­čio­to­jams – Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja, Lie­tu­vos ris­tū­nų spor­to aso­cia­ci­ja, Pran­cū­zi­jos ar­klių au­gi­ni­mą re­mian­ti ben­dro­vė. Kas­met lenk­ty­ni­nin­kai taip pat var­žo­si dėl Jo­no Vins­kaus tau­rės, o Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įsteig­tas Di­dy­sis pri­zas – 2000 li­tų pa­da­ly­tas pen­kiems pa­čių grei­čiau­sių žir­gų sa­vi­nin­kams.

 

zirgai3

„Skrydis“ nuo žirgo Monikai nuotaikos nesugadino.


Ne­ma­žai pri­zi­nių vie­tų va­žia­vi­muo­se šie­met ir vėl pel­nė mū­sų ra­jo­no at­sto­vai. Tarp da­ly­vių – Ka­zys Tro­ta, Kas­ty­tis Tro­ta, Ed­var­das Vins­kus, Al­fre­das Žar­naus­kas ir ki­ti ži­no­mi važ­ny­čio­to­jai.

Pir­mą sy­kį į lenk­ty­nių pro­gra­mą bu­vo įtrauk­ta jo­ji­mo rung­tis. Jo­je var­žė­si ke­tu­ri jo­ji­kai, ta­čiau 1200 met­rų at­stu­mą už­bai­gė tik trys iš jų. Slys­te­lė­jęs Uk­mer­gės at­sto­vės Mo­ni­kos Vins­ku­tės žir­gas šei­mi­nin­kę ant hi­pod­ro­mo ta­ko pa­li­ko vie­ną ir įveik­ti ki­tus da­ly­vius mė­gi­no pats. Nuo žir­go nu­kri­tu­siai ir ne­men­kai ap­si­broz­di­nu­siai Mo­ni­kai bu­vo su­teik­ta me­di­ci­ni­nė pa­gal­ba. Ša­lia bu­vu­sius su­si­rū­pi­nu­sius žiū­ro­vus mer­gi­na ra­mi­no juo­kau­da­ma, jog to­kie su­ža­lo­ji­mai – nie­kis, pa­ly­gi­nus su tuo, jog yra su žir­gu ir ap­si­ver­tu­si.

 

zirgai4

Už pinigus pasivažinėti buvo galima ir paprastu arkliuku.


Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Al­gi­man­tas Ma­tiu­kas pa­sa­ko­jo, jog šie­met lenk­ty­nė­se pir­mą­kart da­ly­va­vo Pran­cū­zi­jos žir­gai. Su jais at­vy­ko Lie­tu­vos ris­tū­nų spor­to aso­cia­ci­jos at­sto­vai iš Vil­niaus. Pa­sak ve­dė­jo, šia­me ren­gi­ny­je ap­skri­tai dar nė­ra bu­vę tiek daug žir­gų.

O štai žiū­ro­vų, anot jo, šį kar­tą bu­vo ge­ro­kai ma­žiau, ne­gu įpras­tai. Pa­va­duo­to­jas ma­no, jog žmo­nės pa­bū­go kait­ros.

Ta­čiau Na­cio­na­li­nės ris­tū­nų spor­to aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Vy­tau­tas Ei­no­ris lenk­ty­nių die­nos, kuo­met sau­lė bu­vo pa­si­slė­pu­si, orą va­di­no Die­vo do­va­na.

Jis pa­sa­ko­jo, jog me­te­o­ro­lo­gams gąs­di­nus 36 laips­nių karš­čiu, svars­ty­ta apie ke­ti­ni­mus at­šauk­ti ren­gi­nį. Bū­ti di­de­lia­me karš­ty­je ne­ge­rai vai­kams, vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, o ir pa­tiems gy­vū­nams jis ga­li pa­kenk­ti. „Ta­rė­mės su ve­te­ri­na­rais, ar ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti lenk­ty­nes, kai to­kia tem­pe­ra­tū­ra. Sa­kė, jog ga­li­ma, tik tu­ri bū­ti su­stip­rin­tos žir­gų prie­žiū­ros prie­mo­nės“, – sa­kė V. Ei­no­ris.

 

zirgai5

Pirmą sykį į programą buvo įtraukta jojimo rungtis.


Hi­pod­ro­me „bu­dė­jo“ prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos au­to­mo­bi­lis su 8 kub. m van­dens, lenk­ty­nes ste­bė­jo ve­te­ri­na­rai.

Prieš tra­di­ci­nes žir­gų var­žy­bas te­ri­to­ri­ja, ku­rio­je jos vy­ko, bu­vo su­tvar­ky­ta. Iš­ly­gin­tas hi­pod­ro­mo ta­kas, nu­rink­ti ak­me­nys, ap­lin­ka nu­šie­nau­ta.


Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų