Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

 

Šią sa­vai­tę gau­su mi­nė­ti­nų die­nų bei šven­čių. Pir­ma­die­nį mi­nė­jo­me Eu­ro­pos var­to­to­jų die­ną. Tai­gi už­ra­šas ka­len­do­riaus la­pe­ly­je „Eu­ro­pos var­to­to­jų die­na“ – pui­kus pri­mi­ni­mas, kad tu­rė­tu­me pa­gal­vo­ti apie tai, ar mums pa­tiems nau­din­gas sa­vo tei­sių ne­ži­no­ji­mas. Ne­pri­klau­so­mai nuo mū­sų tau­ty­bės, ly­ties, am­žiaus, pro­fe­si­jos, var­to­to­jai esa­me vi­si – per­ka­me pre­kes, pa­slau­gas.

Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba ko­or­di­nuo­ja aš­tuo­nio­li­kos var­to­to­jų tei­ses gi­nan­čių Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jų veik­lą. Šios tar­ny­bos at­sto­vas vie­šie­siems ry­šiams Vi­tas Ūsas sa­ko, kad per­nai dėl var­to­to­jų tei­sių pa­žei­di­mų į juos krei­pė­si dau­giau kaip 13 tūks­tan­čių as­me­nų, pra­šy­da­mi spręs­ti įvai­raus po­bū­džio pro­ble­mas. Pas­ta­ruo­ju me­tu la­bai pa­dau­gė­jo skun­dų dėl elek­tro­ni­nės pre­ky­bos su­tar­čių ne­vyk­dy­mo. Anot spe­cia­lis­to, pre­ky­ba in­ter­ne­tu spar­čiai po­pu­lia­rė­ja, ta­čiau žmo­nės tu­ri ne­pra­ras­ti bud­ru­mo.

Knyg­ne­šio die­na pri­me­na mums apie drą­sius žmo­nes, lie­tu­viš­kos spau­dos drau­di­mo me­tais į Lie­tu­vą ga­be­nu­sius kon­tra­ban­dą – lie­tu­viš­kas kny­gas. Kai kas juo­kau­ja, kad ir šiais lai­kais tu­ri­me knyg­ne­šių – pil­nas kup­ri­nes kas­dien stoiš­kai ant pe­čių ne­šio­ja mū­sų moks­lei­viai. Lai­mė, kny­gos, ku­rio­se spaus­di­na­mas lie­tu­viš­kas žo­dis, – se­niai ne­be kon­tra­ban­da. Ta­čiau „drą­sūs“ vy­rai ar mo­te­rys „po skver­nu“ į Lie­tu­vą iš sve­tur vis dar tu­ri ką temp­ti. Į mū­sų ša­lį plūs­te plūs­ta to­nos bal­ta­ru­siš­kų ar ru­siš­kų ci­ga­re­čių ar bu­te­lių skaid­raus skys­čio su už­ra­šu „Vod­ka“.

Že­mės die­na, ku­rią mi­nime šią sa­vai­tę, taip pat vie­ni­ja vi­sus mū­sų mil­ži­niš­kų na­mų – Že­mės ru­tu­lio – gy­ven­to­jus. Bent jau tu­rė­tų vie­ny­ti. Ne­se­niai gro­žin­tis po­van­de­ni­niu Rau­do­no­sios jū­ros pa­sau­liu te­ko ma­ty­ti, kaip pra­plau­kus di­džiu­lei bar­žai link kran­to at­ban­ga­vo vai­vo­rykš­ti­niai lo­pai. Šio­se ge­og­ra­fi­nė­se pla­tu­mo­se tai ga­na įpras­tas vaiz­de­lis, nes po­il­siau­to­jams su­ne­ri­mus dėl tar­šos bei eko­lo­gi­jos, vie­ti­nis gy­ven­to­jas tik abe­jin­gai tars­te­lė­jo: „Te­pa­lai“. Lie­tu­vo­je pa­ma­tę jū­ro­je plū­du­riuo­jan­čius naf­tos pro­duk­tus, tik­rai pul­tu­me skam­bin­ti „Gam­tos pa­tru­liams“.

Šią sa­vai­tę mi­ni­me Pa­sau­li­nę po­ezi­jos, Tarp­tau­ti­nės ra­si­nės dis­kri­mi­na­ci­jos pa­nai­ki­ni­mo, Pa­sau­li­nę lė­li­nin­kų die­ną.

„Mie­gas – da­ly­kas rim­tas“, – tvir­ti­na me­di­kai. Ty­ri­mais nu­sta­ty­ta, kad su­au­gu­siam žmo­gui bū­ti­na mie­go­ti 8-9 va­lan­das per pa­rą. Ta­čiau dau­ge­liui šiuo­lai­ki­nių žmo­nių tai at­ro­do per di­de­lė pra­ban­ga, o mie­go trū­ku­mas ga­li tap­ti ne tik ne­ga­la­vi­mų, bet ir rim­tų li­gų prie­žas­ti­mi. Ge­rai, kad Tarp­tau­ti­nė mie­go die­na mū­sų lau­kia sek­ma­die­nį – iš­ei­gi­nę be jo­kio są­ži­nės grau­ži­mo bus ga­li­ma tam ir pa­skir­ti.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų