Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Iš­gy­ve­na­me di­džio­jo vir­smo sa­vai­tę. Ten, kur bu­vo rus­va, ny­ku ir pil­ka, ta­po ryš­kiai ža­lia ir gels­va.

Pa­va­sa­ris – ieš­kan­čių­jų po­ros ir my­lin­čių­jų dar­žus me­tas. Pir­mie­siems lai­kas pa­lan­kus dėl šil­tė­jan­čių orų ir vis la­biau at­vi­res­nių dra­bu­žių, ant­rie­siems – dėl ga­li­my­bės į že­mę su­leis­ti ran­kas.

Pu­ren­ti že­mę, pe­dan­tiš­kai for­muo­ti lys­ves, ber­ti į dir­vą sėk­lą, at­sar­giai už­pil­ti ją že­me...Vie­niems tai – ne­su­pran­ta­mas už­si­ė­mi­mas, ki­tiems – lau­kia­miau­sias me­tas, su­tei­kian­tis ga­li­my­bę pri­si­lies­ti prie že­mės ir be­veik su­aug­ti su ja.

Vi­sa ši sa­vai­tė – pir­mo­ji šie­met to­kia šil­ta, gai­vi, ku­pi­na ir sau­lės, ir lie­taus. Ji taip pat pil­na ir at­min­ti­nų die­nų. Pir­ma­die­nį mi­nė­jo­me Pa­sau­li­nę kny­gos ir au­to­ri­nių tei­sių die­ną, ant­ra­die­nį – Tarp­tau­ti­nę jau­ni­mo so­li­da­ru­mo, tre­čia­die­nį – Tarp­tau­ti­nę triukš­mo pre­ven­ci­jos, ketvirtadienį – Pa­sau­li­nę in­telektinės nuo­sa­vy­bės, penk­ta­die­nį – Me­di­ci­nos dar­buo­to­jų die­ną.

Kiek­vie­na at­min­ti­na die­na – ga­li­my­bė la­biau įsi­gi­lin­ti į tam tik­rą gy­ve­ni­mo ar veik­los sri­tį.

Štai kad ir triukš­mas. Vi­si su­pran­ta­me, kad jis dir­gi­na, ner­vi­na bei ken­kia svei­ka­tai. Ta­čiau ne vi­si ži­no­me, kad šiam reiš­ki­niui net yra pa­tvir­tin­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos triukš­mo val­dy­mo įsta­ty­mas, ku­rio vie­nas iš tiks­lų – ap­sau­go­ti žmo­nių gy­vy­bę ir svei­ka­tą bei ap­lin­ką nuo nei­gia­mo triukš­mo po­vei­kio.

Tuo tar­pu Me­di­cinos dar­buo­to­jų die­ną iš es­mės ga­li­me švęs­ti vi­si, nes esa­me ar­ba me­di­kai, arba pa­cien­tai. Ar­ba pa­cien­tai, sa­ve drą­siai ga­lin­tys va­din­ti me­di­kais, su­ge­ban­tys ir diag­no­zes nu­si­sta­ty­ti, ir vais­tus pa­si­skir­ti in­ter­ne­tu. Gy­dy­to­jai ti­ki­na, kad vis dau­giau li­go­nių at­ėję ne klau­sia, kuo ser­ga, o pa­tys nu­si­sta­to li­gą ir pra­šo iš­ra­šy­ti vais­tų...

La­bai uni­ka­lių re­cep­tų ga­li­ma iš­gir­sti ei­lė­je prie po­li­kli­ni­kos gy­dy­to­jų ka­bi­ne­tų. Vie­na mo­te­riš­kė pa­sa­ko­jo, kad ra­di­ku­li­tui gy­dy­ti ge­riau­sias vais­tas yra sau­lė. Esą su­ėmus skaus­mams te­rei­kia ge­rai iš­kai­tin­ti nu­ga­rą sau­lė­je...

At­ei­nan­ti sa­vai­tė bus kiek ki­to­kia nei vi­sos – su ant­ra­die­ni­niu lais­va­die­niu. Tuo­met mi­nė­si­me Tarp­tau­ti­nę dar­bi­nin­kų die­ną. Tie­sa, dau­ge­lis ją trans­for­muos į lie­tu­viams la­bai svar­bią bul­via­so­džio die­ną...

O štai in­tri­guo­jan­ti sta­tis­ti­ka apie dar­bą – pernai Lie­tu­vo­je vi­du­ti­nės va­lan­di­nės dar­bo jė­gos są­nau­dos su­da­rė 5,9 eu­ro. Tai ke­tu­ris kar­tus ma­žiau nei Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kis. Pi­ges­nė nei lie­tu­vių dar­bo jė­ga bu­vo tik Bul­ga­ri­jo­je ir Ru­mu­ni­jo­je. Va­lan­di­nės dar­bo jė­gos są­nau­dos di­džiau­sios Bel­gi­jo­je ir Šve­di­jo­je – 39,1 eu­ro.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų