Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Tre­čia­die­nį mies­tuo­se šur­mu­lia­vo Eu­ro­pos die­nai skir­ti ren­gi­niai. Jų en­tu­zias­tai skir­tin­go­se že­my­no vals­ty­bė­se vie­ni­ja­si įro­dy­ti esan­tys tos pa­čios ben­dri­jos – tai­kios ir so­li­da­rios – da­lis. Gat­vės puo­šia­mos vė­lia­vė­lė­mis, pri­sta­to­mos ša­lių tra­di­ci­jos.

Uk­mer­gė­je švęs­ti Eu­ro­pos die­ną kvie­tė Vla­do Šlai­to vie­šo­ji bib­lio­te­ka. Kai ku­rios ra­jo­no mo­kyk­los pri­si­jun­gė prie „Eu­ro­pos eg­za­mi­no“ da­ly­vių, at­si­lie­pu­sių į kvie­ti­mą pa­si­tik­rin­ti ži­nias apie Eu­ro­pos Są­jun­gą. Kon­kur­są or­ga­ni­zuo­ja Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vy­bė Lie­tu­vo­je, ki­tos ins­ti­tu­ci­jos.

Pir­mie­ji žings­niai, ku­riant ES, bu­vo ženg­ti 1950 m. ge­gu­žės 9 d. Iš­ki­lus ka­ro grės­mei Eu­ro­pai, Pran­cū­zi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Ro­ber­tas Šu­ma­nas pa­ra­gi­no Bel­gi­ją, Vo­kie­ti­ją, Pran­cū­zi­ją, Ita­li­ją, Liuk­sem­bur­gą ir Ny­der­lan­dus su­si­telk­ti. Siū­ly­ta su­kur­ti Eu­ro­pos ins­ti­tu­ci­ją, val­dan­čią an­glių ir plie­no pra­mo­nę, ku­ria bu­vo grin­džia­ma ka­ri­nė ga­lia.

1985 m. ES va­do­vų su­si­ti­ki­me Mi­la­ne nu­spręs­ta ge­gu­žės 9-ąją švęs­ti kaip tai­kos ir Eu­ro­pos die­ną.

Šie me­tai va­di­na­mi Eu­ro­pos vy­res­nių žmo­nių ak­ty­vu­mo ir kar­tų so­li­da­ru­mo me­tais. Po­li­ti­kai vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je ra­gi­na­mi ska­tin­ti vy­res­nių žmo­nių ak­ty­vu­mą už­im­tu­mo, da­ly­va­vi­mo vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je bei sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo sri­ty­se.

Ge­gu­žės 11-oji – pro­fe­si­nė bu­hal­te­rių šven­tė. Jie tra­di­ciš­kai pa­ger­bia­mi ant­rą­jį šio mė­ne­sio penk­ta­die­nį.

Nuo bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos moks­lo ne­at­sie­ja­mas pa­grin­dus jam pa­dė­jęs 1494 m. iš­leis­tas „Trak­ta­tas apie są­skai­tas ir įra­šus“. Jo au­to­rius – šiuo­lai­ki­nės bu­hal­te­ri­jos tė­vu lai­ko­mas ve­ne­ci­jie­tis Lu­ka Pa­čio­lis.

JAV ba­lan­džio 15-ąją šven­čia­ma Na­cio­na­li­nė pa­ja­mų mo­kes­čio ir Bu­hal­te­rio die­na. Ta­da bai­gia­mos pil­dy­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jos, o dau­ge­lio įmo­nių bu­hal­te­riai at­si­pu­čia už­bai­gę in­ten­sy­viau­sią dar­bų se­zo­ną. In­di­jo­je šven­tė mi­ni­ma lie­pos 1, Ja­po­ni­jo­je – lie­pos 6 die­no­mis.

Ta pro­ga vyks­ta mu­gės, kon­fe­ren­ci­jos, ren­gia­mi ver­slo pie­tūs. Uk­rai­no­je šios pro­fe­si­jos pres­ti­žas ke­lia­mas or­ga­ni­zuo­jant kon­kur­są „Me­tų bu­hal­te­ris“.

Sa­vai­tės pa­bai­ga įsi­min­ti­na ir slau­gy­to­jams: ge­gu­žės 12-oji – Tarp­tau­ti­nė slau­gy­to­jų die­na. Šie­met jos te­ma – „Ma­ži­nant at­skir­tį: moks­li­niais ty­ri­mais pa­grįs­tos slau­gos prak­ti­kos die­gi­mas“.

Svei­ki­nant slau­gy­to­jus taip pat or­ga­ni­zuo­ja­mi jiems skir­ti ren­gi­niai. Tra­di­ciš­kai kas­met pa­ger­bia­mi la­biau­siai nu­si­pel­niu­sie­ji. Lie­tu­vos slau­gos spe­cia­lis­tų or­ga­ni­za­ci­ja ir šie­met kvie­tė ne­pra­leis­ti kon­kur­so, ku­rio no­mi­nan­tais bu­vo ga­li­ma siū­ly­ti ge­riau­sius dar­buo­to­jus.

{jcomments off}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų