Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gar­lia­vos dra­ma pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­sie­kė kul­mi­na­ci­ją. Tie­sa, taip at­ro­do da­bar, nes jos tę­si­nys – vi­siš­kai ne­nu­spė­ja­mas.

O Lie­tu­va tik­riau­siai dar nie­ka­da taip ga­lin­gai ne­ūžė. Tik­riau­siai dar nie­ka­da ne­bu­vo to, kad ab­so­liu­čiai kiek­vie­nas pi­lie­tis tu­rė­tų tvir­tą nuo­mo­nę apie vie­ną įvy­kį. Ir ta nuo­mo­nė bū­tų tik dvie­jų spal­vų – juo­da ar­ba bal­ta.

La­bai aiš­kiai po­zi­ci­ją šiuo klau­si­mu iš­sa­kė da­nų vai­ko tei­sių gy­ni­mo ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai – to­kia, ko­kia bu­vo, vai­ko pa­ė­mi­mo ope­ra­ci­ja juos pa­šiur­pi­no, o pa­čią mū­sų vals­ty­bę pri­ver­tė pa­ma­ty­ti anaip­tol ne kaip Eu­ro­pos ša­lį. Da­nai net ne­su­ge­bė­jo pa­ly­gin­ti, ko­kio­je dar pa­sau­lio vie­to­je ga­lė­jo nu­tik­ti ana­lo­giš­kas reiš­ki­nys...

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja As­ta Le­o­na­vi­čie­nė sa­ko, jog su ko­le­go­mis ne kar­tą dis­ku­ta­vo šia te­ma, svars­tė, kaip pa­si­elg­tų ir pri­si­dė­tų vyk­dant pa­na­šų teis­mo spren­di­mą. Lig šiol to da­ry­ti tik­rai ne­te­ko. Vai­kus lai­ki­nai vals­ty­bės glo­bai te­ko im­ti tik sku­bos tvar­ka – ga­vus pra­ne­ši­mą apie gir­tau­jan­čius ar at­ža­las pa­li­ku­sius tė­vus.

„Ma­nau, kad ieš­ko­tu­me ki­to­kio ke­lio. Tik­riau­siai – pa­kai­ti­nės neut­ra­lios šei­mos, ku­riai lai­ki­nai pa­ti­kė­tu­me vai­ko glo­bą“, – svars­to ve­dė­ja.

Lie­tu­vo­je nu­vil­ni­jo pro­tes­tai prieš Ke­džio duk­ros ati­da­vi­mą mo­ti­nai.

Uk­mer­gė­je nie­kas nei pi­ke­ta­vo, nei svai­dė­si pa­reiš­ki­mais. Tik kraš­tie­tis mon­sin­jo­ras Al­fon­sas Sva­rins­kas ne­se­niai vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je ra­gi­no vi­sus ko­vo­ti už mer­gai­tę.

Tuo tar­pu tre­čia­die­nį į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs uk­mer­giš­kis pra­ne­šė, kad ne­to­li to ren­gi­nio vie­tos, ties Kad­rė­nais, prie pa­ke­lės kop­lyt­stul­pio pa­ka­bin­ta lie­tu­viš­ka tri­spal­vė su vio­le­ti­niais kas­pi­nais. Žmo­gus ti­ki­no ne­sąs nei Ke­džio, nei Stan­kū­nai­tės rė­mė­jas, ta­čiau to­kie aki­brokš­tai jam at­ro­do tik­ras pa­si­ty­čio­ji­mas...

Kaip tik vi­są šią sa­vai­tę mi­ni­ma Vai­kų ap­sau­gos sa­vai­tė. Vie­na iš de­mok­ra­ti­nės vi­suo­me­nės iš­raiš­kų – vai­ko tei­sių pri­pa­ži­ni­mas.

Pa­grin­di­nis tarp­tau­ti­nis do­ku­men­tas, reg­la­men­tuo­jan­tis vai­ko tei­ses, – Jung­ti­nių Tau­tų vai­ko tei­sių kon­ven­ci­ja, pri­im­ta 1989 m. Tai pir­ma­sis do­ku­men­tas, ku­ris nu­sta­to ci­vi­li­nes, po­li­ti­nes, eko­no­mi­nes, so­cia­li­nes ir kul­tū­ri­nes vai­kų tei­ses. Lie­tu­va Kon­ven­ci­ją ra­ti­fi­ka­vo 1995 m. Jo­je, be dau­ge­lio ki­tų, yra įtvir­tin­ta tei­sė į svei­ka­tos ap­sau­gą bei vai­ko da­ly­va­vi­mą spren­džiant jį lie­čian­čius klau­si­mus.

Ir dar vie­na šios sa­vai­tės at­min­ti­na die­na ta­ry­tum al­suo­ja Gar­lia­vos įvy­kiams į nu­ga­rą – penk­ta­die­nį mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė din­gu­sių vai­kų die­na...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų