Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Pra­ūžus lie­tu­mi ir šal­čiu „pa­gar­din­toms“ šven­tėms, Uk­mer­gė vėl gy­ve­na įpras­tą gy­ve­ni­mą. Ap­ta­ri­nė­ja­mi kon­cer­tai ir pa­ro­dos, pri­si­me­na­mi ki­ti ren­gi­niai, dė­ko­ja­ma daug triū­so įdė­ju­siems šventės or­ga­ni­za­to­riams.

Gra­žių žo­džių ne­gai­li­ma ir mies­to tvar­ky­to­jams – mies­tie­čius nu­ste­bi­no sek­ma­die­nį švy­tin­tis cen­tras. O dar iš va­ka­ro gat­vės, ša­li­gat­viai ir ve­jos bu­vo nu­klo­ti šiukš­lė­mis, vien­kar­ti­niais in­dais. Ką jau kal­bė­ti apie juos – stip­rus vė­jas ver­tė net­gi skė­čius, po ku­riais vai­šin­tis pre­kei­vių siū­ly­tu šiu­pi­niu ar tri­aukš­ti kep­tą duo­ną vi­sai ne­bu­vo sau­gu...

Tuo pa­čiu me­tu mies­to šven­tė vy­ko ir pas kai­my­nus šir­vin­tiš­kius. Šie pa­sa­ko­ja taip pat ne­ga­lė­ję ap­si­gin­ti nuo žvar­baus ru­de­niš­ko oro, tad ši­lu­mos ieš­ko­ję pre­ky­bi­nin­kų mu­gė­je, tarp kon­cer­tuo­jan­čių ko­lek­ty­vų, gru­pės RONDO kon­cer­te.

Kai ku­riems svar­bes­nės už vi­sas ki­tas pra­mo­gas pra­si­dės jau šį sa­vait­ga­lį. Nuo penk­ta­die­nio – tik­ra šven­tė fut­bo­lo aist­ruo­liams, ilgai nekantravusiems ir pa­ga­liau su­lau­ku­siems Eu­ro­pos fut­bo­lo čem­pio­na­to. Jis iki lie­pos 1-osios vyks Len­ki­jo­je ir Uk­rai­no­je.

Į čem­pio­na­tą iš­si­ren­gę nuo­ty­kių iš­troš­kę ger­bė­jai pa­si­ry­žę nak­vo­ti par­kuo­se, pau­piuo­se ar net ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je, kad ga­lė­tų tap­ti fut­bo­lo karš­ti­nės da­li­mi.

Tuo me­tu ki­ti juo gy­vens ir be iš­vy­kų, o mėgs­ta­mą ko­man­dą pa­lai­kys žiū­rė­da­mi te­le­vi­zo­rių. Anot vie­no uk­mer­giš­kio fut­bo­li­nin­ko žmo­nos, teks su­si­tai­ky­ti su sir­ga­liaus emo­ci­jo­mis, iš aikš­te­lės sklin­dan­čiais gar­sais ir tuo, kad var­žy­bos vy­rui ku­riam lai­kui taps svar­biau­sio­mis. „Na­muo­se lau­kia koš­ma­ras, ku­ris truks vi­są mė­ne­sį...“ – juo­kau­ja ji.

Pats įkarš­tis ir abi­tu­rien­tams – jiems tę­sia­si eg­za­mi­nai. Nors pra­šy­mus dėl ga­li­my­bės stu­di­juo­ti uni­ver­si­te­tuo­se bei ko­le­gi­jo­se ga­li­ma teik­ti nuo bir­že­lio 1-osios, kai ku­rie jų iki šiol neap­si­spren­dę, ko­kio­je aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je ir ką no­rė­tų mo­ky­tis. Dar ki­ti pa­si­ry­žę pa­da­ry­ti per­trau­ką ir me­te­lius ki­tus nie­kur ne­sto­ti, bet vyk­ti pa­dir­bė­ti į už­sie­nį. O tė­ve­liams – šir­dies skaus­mas vi­sais at­ve­jais: ne­leng­va pa­ti­kė­ti, kad spar­nus pa­ke­lia vie­nas iš šei­mos na­rių...

Moks­lus bai­gian­tie­siems taip pat pri­me­na­ma apie pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo ga­lio­ji­mo ter­mi­nus. Mo­kyk­las bai­gę mo­ki­niai ir ge­gu­žę, bir­že­lį ar lie­pą stu­di­jas bai­gian­tys stu­den­tai bus ap­draus­ti svei­ka­tos drau­di­mu vals­ty­bės lė­šo­mis iki rug­pjū­čio 31 die­nos. Už rug­sė­jį ir vė­liau, jei ne­pa­vyks įsi­dar­bin­ti, jiems jau rei­kės sa­va­ran­kiš­kai mo­kė­ti įmo­kas.

{jcomments off}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų