Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Dar vi­sai ne­se­niai po­li­to­lo­gai tvir­ti­no, kad ši Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­ja vyks­ta van­giai. Anot jų, par­ti­jos bei kan­di­da­tai ne­iš­nau­do­jo vi­sų ga­li­my­bių pra­si­brau­ti į Sei­mą – ži­niask­lai­dos prie­mo­nės bei vie­šų­jų ry­šių kom­pa­ni­jos dar įjung­tos ne vi­su gar­su ir vaiz­du.

Ta­čiau pa­na­šu, kad si­tu­a­ci­ja pa­si­kei­tė. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis įsi­jun­gu­si te­le­vi­zo­rių ir pa­si­klau­siu­si iš jo sklin­dan­čių pa­ža­dų, pa­si­jun­tu tar­si per­žen­gu­si ri­bą tarp re­a­ly­bės ir fan­tas­ti­kos. Tar­si Ali­sa, kaž­kaip ne­ti­kė­tai pa­te­ku­si į Ste­buk­lų ša­lį. Iš ku­rios, de­ja, taip pat grei­tai bū­siu ir iš­pra­šy­ta...

Bū­si­mie­ji Sei­mo rin­ki­mai jau pa­sie­kė ir re­kor­dų – į vie­ną sei­mū­no kė­dę tai­ko kaip nie­kad daug kan­di­da­tų. 13 ar net 14 sė­dy­nių ban­do at­si­sės­ti ant vie­nos kė­dės.

Kuo įvai­riau­siais pa­ža­dais ban­do­ma pa­pirk­ti au­di­to­ri­ją. Kiek­vie­nas me­ta sa­vo ko­zi­rį. Vie­na po­li­ti­nė par­ti­ja pa­si­sa­kė už dvi­kal­bių len­te­lių su gat­vių pa­va­di­ni­mais įtei­si­ni­mą ir ga­li­my­bę pa­var­des do­ku­men­tuo­se ra­šy­ti ne lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis. Ar ne pui­kus jau­kas Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tiems len­kams? Re­mian­tis gy­ven­to­jų su­ra­šy­mo duo­me­ni­mis, ša­ly­je gy­ve­na ge­ro­kai per 200 tūks­tan­čių len­kų. Šau­ni pa­lai­ky­mo ko­man­da fi­ni­šo tie­sio­jo­je į Sei­mą. Pa­ža­das la­bai pa­per­kan­tis – klau­si­mas apie pa­var­dės ra­šy­mą tar­si iš­spren­džia kiek­vie­no Lie­tu­vos len­ko skau­džią as­me­ni­nę pro­ble­mą, dar la­biau pa­ašt­rin­tą pa­gal kaž­kie­no sce­na­ri­jų. Ir ka­ras dėl len­te­lių su dvi­kal­biais gat­vių pa­va­di­ni­mais iš­si­spręs­tų...

Lie­tu­vių liau­dies iš­min­tis (o ir pa­pras­čiau­sia lo­gi­ka) by­lo­ja: ne­spjauk į šu­li­nį... Apie tai prieš ket­ve­rius me­tus, ma­tyt, bus pa­mir­šęs vie­nas pra­mo­gų ver­slo at­sto­vas, spjo­vęs į te­le­vi­zi­jos pu­sę ir pa­su­kęs tie­siai į Sei­mą... Už­tat šią pa­tar­lę pri­si­mi­nė prieš šiuos rin­ki­mus – vėl te­le­vi­zi­joj su sa­vo ve­da­ma lai­da nu­tū­pė. Kai kas sa­ko, kad pa­ki­lo tar­si Fe­nik­sas iš pe­le­nų... Šį me­ta­fo­riš­ką pa­ly­gi­ni­mą be­ne pats bus pri­si­tai­kęs. Kas pa­neigs, kad gud­riai žmo­gus su­gal­vo­jo? Po­li­ti­ko vei­das, nuo­lat šmė­žuo­jan­tis po­pu­lia­rio­je lai­do­je. O ir re­kla­mai skir­ti pi­ni­gai su­si­tau­pys.

Dar ki­ti pa­lie­čia glo­ba­li­nes te­mas – ato­mi­nės elek­tri­nės sta­ty­bą, in­teg­ra­ci­ją su sa­vo ga­mi­na­ma ener­gi­ja į Eu­ro­pos rin­ką. Svar­biau­sia – su­da­ry­ti įspū­dį, kad vis­ką spren­džia tau­ta.

Tuo tar­pu Lie­tu­vos žmo­ge­liai ver­da vis to­se pa­čio­se sa­vo sul­ty­se – brangs­tan­tis ku­ras, ant no­sies ka­ban­tis šil­dy­mo se­zo­nas, iš­čiulp­sian­tis pas­ku­ti­nius gra­šius, dan­tis šie­pian­tis ne­dar­bas, prieš­ta­rin­ga emig­ran­to da­lia. Ar yra to­kia po­li­ti­nė ga­lia, ku­ri bent pa­leng­vin­tų aukš­čiau iš­var­din­tus lie­tu­vio kry­žiaus ke­lius? Su­ži­no­si­me jau grei­tai.

{jcomments off}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų