Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ka­len­do­ri­nis ru­duo į Lie­tu­vą at­ėjo pa­si­puo­šęs fo­to­ge­niš­kais de­be­si­mis, ly­di­mas va­sa­riš­kos ši­lu­mos, ne­ši­nas pin­ti­nė­mis ba­ra­vy­kų, tvis­kan­tis sod­rio­mis jur­gi­nų, kar­de­lių, sau­lėg­rą­žų spal­vo­mis.

Pir­mo­ji ru­dens die­na į ka­len­do­rių at­gu­lė tvar­kin­gai ir tiks­liai, lyg ka­rei­vis: pir­ma­die­nis, pir­ma...

Vi­si nau­jie­nų srau­tai da­bar taip pat pil­ni ka­rei­viš­kų te­mų. Dėl tra­ge­di­jos Uk­rai­no­je pa­sau­lis al­suo­ja ne­ra­miu li­guis­tu kvė­pa­vi­mu. Lyg ser­gan­tis, ko­sin­tis, karš­čiuo­jan­tis pa­cien­tas: li­gos ži­di­nys aiš­kus, ban­do­mos gy­dy­mo prie­mo­nės, ta­čiau jos vi­siš­kai ne­veiks­min­gos. O li­ga įsi­se­nė­ja ir pa­ma­žu plin­ta po vi­są kū­ną.

 

Re­por­ta­žai iš Uk­rai­nos šiur­pi­na ka­ro vaiz­dais, o ži­nių lai­dos iš Ru­si­jos – ne­ža­bo­tu me­lu ir pro­pa­gan­da. Sme­ge­nis plau­nan­čio­se ru­siš­ko­se lai­do­se ži­nių apie sa­vo pa­čių ša­lies ak­tu­a­li­jas – la­bai ne­daug. Už­tat gau­su apie Uk­rai­nos įvy­kius. Šios ša­lies ko­vo­to­jai at­vi­rai va­di­na­mi na­cis­tais ir žu­di­kais.

Ru­si­jos vyk­do­ma ka­ri­nė in­va­zi­ja į su­ve­re­nios vals­ty­bės te­ri­to­ri­ją – ne tik gru­bus tarp­tau­ti­nės tei­sės pa­žei­di­mas, bet ir ke­lia di­džiu­lę grės­mę vi­sos Eu­ro­pos sau­gu­mui.

Dau­ge­lio mū­sų ša­lies ir Eu­ro­pos po­li­ti­kų įsi­ti­ki­ni­mu, tie­sio­gi­nė in­va­zi­ja į Uk­rai­ną reiš­kia, jog Ru­si­ja pra­dė­jo ka­rą prieš Eu­ro­pą.

Ta­li­ne tre­čia­die­nį vie­šė­jęs JAV pre­zi­den­tas Ba­ra­kas Oba­ma pri­mi­nė, kad ku­ria­mi Bal­ti­jos ša­lių re­gio­no gy­ny­bos pla­nai ir taip aiš­kiai ro­do­mas žen­klas Ru­si­jai. Jis taip pat pra­ne­šė, kad svars­to­ma įsteig­ti ka­ri­nio JAV jū­rų lai­vy­no ba­zę Es­ti­jo­je.

Nū­die­nos ne­ra­mu­mų aki­vaiz­do­je šio­mis die­no­mis pa­žy­mė­ta Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pra­džia. Prieš 75 me­tus rug­sė­jo pra­džia ta­po star­tu mi­li­jo­nų au­kų pa­rei­ka­la­vu­sio­je ka­ro mės­ma­lė­je.

1939-ųjų rug­sė­jo 1 d. Vo­kie­ti­ja už­puo­lė Len­ki­ją, rug­sė­jo 3-iąją Bri­ta­ni­ja ir Pran­cū­zi­ja pa­skel­bė Vo­kie­ti­jai ka­rą, rug­sė­jo 17-ąją so­vie­tai įsi­ver­žė į ry­ti­nę Len­ki­jos da­lį...

Šią sa­vai­tę mi­nė­ta ir dar vie­na su ko­vo­mis su­si­ju­si Uk­mer­gės kraš­tą gar­si­nan­ti da­ta: 1435 m. rug­sė­jo 1 d. vy­ko Pa­bais­ko mū­šis, dar va­di­na­mas Šven­to­sios-Pa­bais­ko ar­ba Vil­kmer­gės mū­šiu. Is­to­ri­kų tei­gi­mu, tai bu­vo vie­nas iš svar­biau­sių Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės laik­me­čio mū­šių.

Tuo tar­pu spor­to aist­ruo­liams ka­len­do­ri­nio ru­dens pra­džia su­ta­po su vi­sai ki­to­kio po­bū­džio ko­vo­mis – pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį pra­si­dė­ju­siu Pa­sau­lio krep­ši­nio čem­pio­na­tu Is­pa­ni­jo­je. Rug­sė­jo vi­du­ry­je pa­aiš­kės, kas šie­met pa­si­puoš ge­riau­sių pa­sau­lio krep­ši­nin­kų me­da­liais.

At­min­ti­nų die­nų ka­len­do­riu­je šis sek­ma­die­nis pa­žy­mė­tas kaip Pa­ne­vė­žio die­na. Pa­ne­vė­žio sa­vi­val­dy­bė ta pro­ga sa­vo že­mie­čius ir sve­čius kvie­čia į tris die­nas vyk­sian­čius 511-ojo mies­to gim­ta­die­nio ren­gi­nius.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų