Zi­ta BATAITIENĖ

Sau­sio pus­ny žy­di rau­do­na snie­ge­na, le­di­nė­mis gė­lė­mis puo­šia­si lan­gų kvad­ra­tai. Žie­ma ap­si­vil­ko bal­tą nuo­ta­kos suk­ne­lę... Ta­čiau stai­ga pra­si­dė­ję šal­čiai stai­ga ir bai­gia­si – le­dą kei­čia ba­lu­tės, sto­gų var­vek­lius – ver­kian­tys la­šai...

Pa­sau­ly­je vyks­ta grei­ta kli­ma­to kai­ta, kei­čia­si įvai­rias­pal­vė gam­ta, tad iš se­no­vės at­ėju­sios prog­no­zės nė­ra pa­ti­ki­mos...

 

Sau­sio penk­tą­ją pa­žy­mė­jo­me Vy­tau­to var­di­nes. Vy­tau­tas nė­ra šven­tas, ta­čiau la­bai lie­tu­viš­kas var­das, su­si­de­dan­tis iš žo­džių – Vy­tis ir tau­ta.  1930 me­tais Lie­tu­va iš­kil­min­gai mi­nė­jo Vy­tau­to Di­džio­jo 500-ąsias mir­ties me­ti­nes. Tais me­tais įsteig­tas Vy­tau­to Di­džio­jo or­di­nas, jo var­das su­teik­tas Kau­no uni­ver­si­te­tui, pa­sta­ty­ti pa­min­klai dau­ge­ly­je Lie­tu­vos mies­tų. Tais me­tais dau­ge­liui ber­niu­kų tė­vai da­vė Vy­tau­to var­dą.

Pa­si­tik­da­mi nau­jus ka­len­do­ri­nius me­tus žiū­ri­me į žvaigž­dė­tą dan­gų. Juk ir Ry­tų ša­lies žy­niai apie Kris­taus gi­mi­mą su­ži­no­jo iš­vy­dę dan­gu­je su­ži­bu­sią ryš­kią žvaigž­dę. Žvaigž­dės – dan­gaus iš­min­ties žen­klai. Tad žiū­ri­me į dan­gaus švie­su­lius, pa­jus­da­mi aki­mir­kos ne­pa­kar­to­ja­mu­mą,  ir žiū­ri­me į žmo­nes, ku­rie to­mis žvaigž­dė­mis gro­ži­si... Kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri žvaigž­dę, ku­ri įsi­žie­bia kū­di­kiui gims­tant ir už­gęs­ta žmo­gui mirš­tant.

Trys ka­ra­liai – sau­lės sto­vė­ji­mo lai­ko pa­bai­ga, iš­min­čių do­va­nos – ti­kin­tie­siems. Su šven­tin­ta krei­da žen­kli­na­mos gy­ven­to­jų du­rys, žy­mint sim­bo­lius – Ka­ra­lių var­dus +K+M+B, kiek­vie­nam iš­min­čiui ski­riant kry­že­lį. Pa­gal lo­ty­niš­ką po­sa­kį tai reikš­tų „Kris­tau, lai­mink būs­tą“, tad ant na­mų pa­ra­šy­tos rai­dės įgau­na gi­lią pras­mę.

Nuo Ka­lė­dų iki Tri­jų ka­ra­lių die­na pail­gė­ja per gai­džio žings­nį. Tam­sa ima trauk­tis, o die­nos – il­gė­ti. Žie­mo­jant rei­kia pa­si­telk­ti švie­sos te­ra­pi­ją: nuo lan­gų ati­trauk­ti užuo­lai­das, vi­dur­die­nį vaikš­čio­ti lau­ke, bent da­lį atos­to­gų tu­rė­ti žie­mą, jas pra­lei­džiant kal­nuo­se...

Šie me­tai Lie­tu­vai ir mū­sų kraš­tui at­neš daug gra­žių su­kak­čių. 2015-ie­ji me­tai pa­skelb­ti et­no­gra­fi­nių re­gio­nų me­tais. Bus ak­cen­tuo­ja­mi re­gio­nų sa­vi­tu­mą at­spin­din­tys as­pek­tai – ku­li­na­ri­nis pa­vel­das, pa­pro­čiai, mu­zi­ki­nis fol­klo­ras, tau­to­dai­lė ir ki­ta liau­dies kū­ry­ba.

2015-ie­ji – kom­po­zi­to­riaus, ra­šy­to­jo di­plo­ma­to My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­tai. Šiais me­tais mi­ni­mos šio žy­maus žmo­gaus 250-osios gi­mi­mo me­ti­nės.

Pra­si­dė­ję me­tai do­va­nos dar vie­ną gy­ve­ni­mo at­kar­pą. Vie­niems – il­gą ke­lią, ki­tiems – trum­pą at­kar­pė­lę, nu­trūks­tan­čią už pir­mo po­sū­kio...

Se­no­lių iš­min­tis by­lo­ja: „Lai­kas ne­nu­ei­na, bet vis­ką nu­si­ne­ša“. 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų