Va­le­ri­ja KUZINA

Va­sa­riui be­rie­dant vi­du­rio link šven­čia­me ne­ma­žai at­min­ti­nų da­tų.Net ke­lios jų vie­naip ar ki­taip su­si­ju­sios su svei­ka­ta.

Va­sa­rio 9-ąją ka­ta­li­kai pa­ger­bia kan­ki­nę Apo­lo­ni­ją. Ji ta­po odon­to­lo­gus vie­ni­jan­čiu sim­bo­liu. Kan­ki­nant įta­kin­go Alek­san­dri­jos val­di­nin­ko duk­rą, kad iš­si­ža­dė­tų Kris­taus ti­kė­ji­mo, bu­vo nau­do­ja­mos ir dan­tų rep­lės. Ga­liau­siai mer­ge­lė su­de­gin­ta ant lau­žo.

 

XVIII a. šv. Apo­lo­ni­ja ta­po odon­to­lo­gų glo­bė­ja. Ti­ki­ma, kad jei gar­siai iš­ta­ria­ma fra­zė „Šven­ta Apo­lo­ni­ja!“, dan­tų skaus­mas pa­ma­žu ima malš­ti. Jei taip bū­tų iš tik­rų­jų, su­tau­py­tu­me šim­tus, ku­riuos da­bar pa­lie­ka­me odon­to­lo­gų ka­bi­ne­tuo­se. Ši fra­zė la­bai pra­vers­tų ir mū­sų tau­tie­čiams emig­ran­tams, at­vyks­tan­tiems į Lie­tu­vą tai­sy­ti dan­tų, nes už­sie­ny­je jiems tai – ne­įkan­da­ma.

Kar­tais jiems „ne­įkan­da­mas“ yra ir už­sie­nie­čių gy­ve­ni­mo bū­das. Tai pa­tvir­ti­na šiuo me­tu prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mi įvy­kiai Nor­ve­gi­jo­je. Ti­kė­ki­mės, kad pa­leng­va šy­lan­tis oras iš­tirp­dys le­dus nor­ve­gų šir­dy­se.

Sau­ges­nio in­ter­ne­to die­na mi­ni­ma ant­ro­jo me­tų mė­ne­sio ant­ros sa­vai­tės ant­ra­die­nį, sie­kiant ska­tin­ti sau­giau ir at­sa­kin­giau nau­do­tis in­ter­ne­to tech­no­lo­gi­jo­mis ir mo­bi­liai­siais įren­gi­niais. Šie­met Sau­ges­nio in­ter­ne­to die­na šven­čia­ma va­sa­rio 10 d. Sau­gus in­ter­ne­tas ir mo­bi­lu­sis ry­šys yra svar­būs ne tik jau­nes­nio, bet ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, nes jais suk­čiai daž­niau­siai ir pa­si­nau­do­ja. Ne­li­ki­me abe­jin­gi ir sten­ki­mės ap­sau­go­ti ar­ti­muo­sius nuo vi­so­kio plau­ko ap­ga­vi­kų.

Va­sa­rio 11-ąją pa­sau­li­ne li­go­nių die­na pa­skel­bė po­pie­žius Jo­nas Pau­lius II 1992 me­tais. Lie­tu­vos pi­lie­čių svei­ka­ta rū­pi­na­si Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. Nuo 1920 me­tų Lie­tu­vo­je pra­dė­ta ne­mo­ka­mai gy­dy­ti varg­šus sa­vi­val­dy­bių ir ki­to­se li­go­ni­nė­se, ne­mo­ka­mai bu­vo gy­do­mi vi­si mo­kyk­lų mo­ki­niai. 1926 me­tais Sei­mui pri­ėmus Li­go­nių ka­sų įsta­ty­mą, ap­si­drau­dę as­me­nys ga­lė­jo nau­do­tis vi­sa­pu­siš­ku ne­mo­ka­mu gy­dy­mu. Šią die­ną be­lie­ka li­go­niams pa­lin­kė­ti pa­sveik­ti, o ne­ser­gan­tie­siems – su­si­mąs­ty­ti apie svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą. Tai ypač ak­tu­a­lu šiuo me­tų lai­ku, siau­čiant per­ša­li­mo li­goms.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja va­sa­rio 11-ąją yra pa­skel­bu­si Eu­ro­pos sku­bios pa­gal­bos te­le­fo­no nu­me­rio 112 die­na. Pa­si­ro­do, nu­me­ris 112 pa­si­rink­tas ne­at­si­tik­ti­nai: vie­nuo­lik­to­sios die­nos ir va­sa­rio – ant­ro­jo me­tų mė­ne­sio – skait­me­nys su­da­ro se­ką 112. Tik, kaip ži­no­me iš skau­džių pa­vyz­džių, ši pa­gal­ba ne vi­suo­met bū­na efek­ty­vi.

Be šių me­di­ci­nos ir tech­no­lo­gi­jų at­min­ti­nų die­nų ar­tė­ja va­sa­rio 14-oji, šv. Va­len­ti­no, įsi­my­lė­jė­lių die­na, ku­rią gau­bia be­ga­lės le­gen­dų. Šią die­ną žmo­nės vi­sa­me pa­sau­ly­je do­va­no­ja my­li­mie­siems ro­man­tiš­kus at­vi­ru­kus ir do­va­nė­les. Pa­svei­kin­ki­te ir jūs sa­vo šir­dies Va­len­ti­ną.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų