Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Pir­mo­ji sa­vai­tės, pir­mo­ji mė­ne­sio, pir­mo­ji va­sa­ros die­na – taip gra­žiai, tvar­kin­gai šią sa­vai­tę gu­lė­si die­nos. Die­nos, pa­ga­liau at­ne­šu­sios va­sa­riš­ką ši­lu­mą ir ma­lo­niai ku­te­nan­čius sau­lės spin­du­lius.

Kar­tais keiks­no­ja­me lie­tu­viš­ką kli­ma­tą – ši­lu­mos ma­žai, lie­taus daug. Ki­ta ver­tus, me­tų kai­ta su­tei­kia ši­tiek ža­ve­sio, di­na­mi­kos, il­ge­sin­go lau­ki­mo, o svar­biau­sia – ži­no­ji­mo, kad lū­kes­čiai tik­rai iš­si­pil­dys. Prie­šin­gai, nei kar­tais bū­na mū­sų gy­ve­ni­me.

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę nu­griau­dė­jus Mies­to šven­tei, ra­jo­no kul­tū­ros dar­buo­to­jams nu­si­ri­to mil­ži­niš­kos įtam­pos naš­ta. Juk rei­kė­jo di­ri­guo­ti tūks­tan­čiams jos da­ly­vių, ėju­sių ei­ty­nė­se, šo­ku­sių, dai­na­vu­sių, gro­ju­sių, pre­kia­vu­sių, ap­tar­na­vu­sių ar at­vy­ku­sių pa­si­sve­čiuo­ti į mū­sų mies­tą. Ne­trū­ko rū­pes­čių ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams – areš­ti­nė šven­tės nak­tį bu­vo per­pil­dy­ta.

Tuo tar­pu ša­lies abi­tu­rien­tams iki įtam­pos pa­bai­gos dar to­lo­ka. Šį pir­ma­die­nį, bir­že­lio 1-ąją, jie lai­kė vie­ną svar­biau­sių – lie­tu­vių kal­bos bran­dos eg­za­mi­ną. Tos po­pie­riu­je su­gu­lu­sios ei­lu­tės kai kam nu­lems to­les­nį gy­ve­ni­mo ke­lią...

Bir­že­lio 1-ąją, kuo­met tra­di­ciš­kai lai­ko­mas lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­nas, mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė vai­kų gy­ni­mo die­na, o bir­že­lio 4-ąją – dar vie­na su vai­kais sie­ja­ma – Tarp­tau­ti­nė ag­re­si­jos prieš vai­kus die­na. Pa­si­rink­ta ji po to, kai 1982 m. bir­že­lio 4 d. Bei­ru­to gy­ve­na­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se Iz­ra­e­lio ka­riai su­bom­bar­da­vo na­mus. Žu­vo šei­mos, tarp ku­rių – daug vai­kų.

Bir­že­lio 3-iąją mi­ni­me Są­jū­džio die­ną. 1988 m. tą­dien bu­vo įkur­tas Są­jū­džio ju­dė­ji­mas, Vil­niu­je, Moks­lų aka­de­mi­jos sa­lė­je įvy­ko Są­jū­džio su­si­rin­ki­mas. Ja­me bu­vo iš­rink­ti 35 ini­cia­ty­vi­nės gru­pės įga­lio­ti­niai. Są­jū­dis bu­vo Lie­tu­vos at­gi­mi­mo va­rik­lis, jis pa­ska­ti­no 1990 m. ko­vo 11 d. pa­skelb­ti Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę.

Bir­že­lio 5-ąją mi­ni­ma Pa­sau­li­nė ap­lin­kos ap­sau­gos die­na, o bir­že­lio 6-ąją – Ru­sų kal­bos die­na. Ši da­ta pa­si­rink­ta gar­saus ru­sų po­eto Alek­san­dro Puš­ki­no gar­bei, nes tai – jo gi­mi­mo die­na. Ru­sų kal­ba – vie­na iš še­šių Jung­ti­nių Tau­tų or­ga­ni­za­ci­jos ofi­cia­lių kal­bų ša­lia pran­cū­zų, ki­nų, an­glų, is­pa­nų, ara­bų.

Sa­vai­tė baig­sis la­bai pra­smin­gu sek­ma­die­niu – Tė­vo die­na.

Tik­rai ne kiek­vie­no­je šei­mo­je ji šven­čia­ma. Prie­žas­tis la­bai pa­pras­tai – tie­siog nė­ra ką su ja pa­svei­kin­ti, mat tė­tis ar­ba at­gu­lęs ka­puos, ar­ba pa­mir­šęs sa­vo at­ža­las.

Tu­rė­ti ge­rą, my­lin­tį, vi­są gy­ve­ni­mą šei­mai at­si­da­vu­sį tė­tį iki pat bran­daus sa­vo am­žiaus – di­džiu­lė lai­mė ir net pra­ban­ga, pa­dė­ti ran­ką ži­la­gal­viui tė­čiui ant pe­ties, pa­si­da­lin­ti pri­si­mi­ni­mais, pa­klaus­ti pa­ta­ri­mo, iš­klau­sy­ti jį – ne­įkai­no­ja­ma ver­ty­bė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų