Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Ne­kas­die­niš­kai pra­si­dė­jo sa­vai­tė. Pir­ma­die­nį, mū­sų Vals­ty­bės die­ną, trys spal­vos – gel­to­na, ža­lia ir rau­do­na pa­puo­šė pa­sau­lį, nu­spal­vi­no to­li­miau­sius kraš­tus. Tau­tie­čius, mū­sų stu­den­tus už­sie­ny, mei­lės, dar­bo emig­ran­tus su­vie­ni­jo Vin­co Ku­dir­kos „Tau­tiš­ka gies­mė“. Skam­bė­jo mies­tų aikš­tė­se, ša­lia am­ba­sa­dų, prie van­de­ny­nų, kal­nuo­se...

 

Iš­kil­min­gi jo akor­dai ir Bal­ti­jos vė­jo plaiks­to­ma ki­lo­met­ri­nė Tri­spal­vė su­vir­pi­no šir­dis. Ka­žin, kiek gie­do­ju­sių­jų taip pat ma­no, jog him­no me­lo­di­ja ir teks­tas jau at­gy­ve­no, ir šį vals­ty­bės sim­bo­lį reik keis­ti. O bū­tent to­kią sa­vo ir esą kai ku­rių ko­le­gų nuo­mo­nę vie­šai iš­sa­kė mu­zi­ko­lo­gas, pe­da­go­gas Vik­to­ras Ge­ru­lai­tis...

Vie­šo­je erd­vė­je pa­skli­do vi­sur vie­nu me­tu gie­do­to him­no vaiz­do kli­pas, su­dė­tas iš at­ski­rų kad­rų. Ja­me ga­li­ma iš­vys­ti įvai­rio­se ša­lies ir pa­sau­lio vie­to­se gie­dan­čius lie­tu­vius. Se­kun­dę čia šmėkš­te­li ir Uk­mer­gės kraš­tas – aki­mir­ka iš Pa­bais­ko se­niū­ni­jos Su­ki­nių kai­mo, kur su­va­žia­vę vai­kai ir jau­nuo­liai į „Skau­tų slė­nio sto­vyk­la­vie­tę“.

Vie­nin­gi lie­tu­viai pa­ro­dy­ti per kai ku­rias už­sie­nio te­le­vi­zi­jas. Tuo me­tu dė­me­sio Lie­tu­va su­lau­kia ir šiuo me­tu da­ly­vau­da­ma Ita­li­jo­je, Mi­la­ne vyks­tan­čio­je pa­sau­li­nė­je pa­ro­do­je „Ex­po 2015“, kur pri­sis­ta­to per 140 ša­lių dau­giau kaip 100 ha plo­te. Lie­tu­va lan­ky­to­jus su­pa­žin­di­na su sa­vo kul­tū­ra, tra­di­ci­jom, ku­li­na­ri­niu pa­vel­du, tau­to­dai­le ir šiuo­lai­ki­nėm tech­no­lo­gi­jom – nuo pluoš­ti­nės ka­na­pės na­nok­ris­ta­lų iki iš­ma­nio­jo šal­dy­tu­vo. Ren­gia­mos lie­tu­viš­ko mais­to de­gus­ta­ci­jos, o tarp la­biau­siai ža­vin­čių­jų sve­ti­mą skran­dį – ski­lan­dis bei kas­ti­nys.

Lie­pos 15-ąją čia bus šven­čia­ma Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė die­na. Lau­kia­ma ša­lies va­do­vų, or­kest­rų, cho­rų, pla­nuo­ja­ma ati­da­ry­ti kil­no­ja­mą­ją Val­do­vų rū­mų eks­po­zi­ci­ją. Li­gi lap­kri­čio vyk­sian­čio­je pa­ro­do­je lau­kia­ma apie 20 mln. žmo­nių. Vie­nos die­nos lan­ky­to­jo bi­lie­tas kai­nuo­ja apie 30 eu­rų. Lie­tu­vai da­ly­va­vi­mas at­si­eis apie 4 mln. eu­rų.

Jau­du­lio me­tas bū­si­miems stu­den­tams. Po ke­lių sa­vai­čių su­ži­nos, ar įsto­jo ir ko­kią „ga­vo“ spe­cia­ly­bę – jas, pil­dy­da­mi pra­šy­mus, ga­lė­jo įra­šy­ti ke­lias. Tarp la­biau­siai pa­gei­dau­ja­mų sri­čių – me­di­ci­na. Daug no­rin­čių­jų mo­ky­tis odon­to­lo­gi­ją, ve­te­ri­na­ri­ją, far­ma­ci­ją, kos­me­to­lo­gi­ją. Tai pa­aiš­kė­jo, pra­si­dė­jus pra­šy­mų pri­ėmi­mui Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų aso­cia­ci­jos ben­dra­jam pri­ėmi­mui or­ga­ni­zuo­ti in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je. To­liau ei­na tei­sė, eko­no­mi­ka, in­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jos. Vis dėl­to ma­žė­ja tų, ku­rie no­ri į aukš­tą­sias mo­kyk­las: šie­met pir­ma­kur­sių ga­li bū­ti 10 proc. ma­žiau.

Stu­di­juo­ti kvie­čia 43 aukš­to­sios mo­kyk­los. Ir nors šie­met siū­lo ko­ne 40 nau­jų spe­cia­ly­bių, su­do­mi­no ma­žiau nei pu­sė jų. Tad vėl už­si­me­na­ma apie šių mo­kyk­lų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mą.

Ta­čiau čia, ma­tyt, yra apie ką džiu­gaus pa­gal­vo­ti pro­fe­si­nėms mo­kyk­loms...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Daugiau šioje kategorijoje:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų