Save parodė, iš kitų pasimokė...

Sa­vait­ga­lį pa­jū­ry­je vy­ko Res­pub­li­ki­nis kai­mo ben­druo­me­nių są­skry­dis. Toks ren­gi­nys vyks­ta kas­met jau šeš­tą kar­tą, ta­čiau šie­met jis iš­si­sky­rė da­ly­vių gau­sa. Į jį su­gu­žė­jo apie pus­an­tro tūks­tan­čio da­ly­vių iš įvai­riau­sių Lie­tu­vos kam­pe­lių, tarp jų ir uk­mer­giš­kiai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Autorės nuotr. Pa­jū­rio vė­jy­je plaz­dė­jo ir uk­mer­giš­kių vė­lia­va.

Klai­pė­dos ra­jo­ne, Kar­klė­je vy­ku­sio są­skry­džio or­ga­ni­za­to­riai – Lie­tu­vos kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­ga. Da­ly­viai pri­sta­tė sa­vo ra­jo­no ben­druo­me­ni­nes or­ga­ni­za­ci­jas bei jų veik­lą, ben­dra­vo ir da­li­jo­si pa­tir­ti­mi.

Iš­ra­din­gu­mą pri­sta­tant sa­vo ra­jo­ną su­si­rin­ku­sie­ji de­monst­ra­vo nuo pir­mų­jų ren­gi­nio aki­mir­kų. Tie­siog aky­se iš­au­go di­džiu­lis kai­mas – su sa­vo sti­li­zuo­tais kie­me­liais, re­gio­nams bū­din­gais pa­tie­ka­lais nu­krau­tais vai­šių sta­lais, kai­mo mu­zi­kan­tais.

Kai­mo ben­druo­me­nių są­skry­džio tra­di­ci­ja ta­po spor­to var­žy­bos. Sa­vo jė­gas da­ly­viai iš­ban­dė mo­te­rų fut­bo­lo, kliū­čių ruo­žo, vy­riš­ko kvad­ra­to ir ki­to­se rung­ty­se.

Sma­gios va­ka­ro­nės me­tu vy­ko ra­jo­nų „žem­čiū­gų“ – dai­nuo­jan­čių, šo­kan­čių, gro­jan­čių ar ki­taip su­ge­ban­čių nu­ste­bin­ti bei pa­svei­kin­ti Lie­tu­vą – pri­sta­ty­mas. Pie­ši­nių kon­kur­so da­ly­viai švie­sio­mis ir ryš­kio­mis spal­vo­mis pie­šė Lie­tu­vos kai­mo at­ei­tį.

Uk­mer­gės kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kė An­ge­lė Jo­ku­by­nie­nė sa­ko, kad uk­mer­giš­kių vyk­ti į ren­gi­nį įkal­bi­nė­ti ne­rei­kė­jo – sa­vo at­sto­vus iš­siun­tė be­veik vi­sos ben­druo­me­nės. „Net ne­su­til­po­me į vie­ną au­to­bu­są – mū­sų ra­jo­nui at­sto­va­vo per šim­tą da­ly­vių. Tai dar kar­tą įro­do, kad esa­me ak­ty­vūs ir do­mi­mės ne tik sa­vo kie­mu, bet ir kai­my­nų gy­ve­ni­mu, ne­pra­lei­džia­me pro­gos sa­ve pa­ro­dy­ti ir iš ki­tų pa­si­mo­ky­ti“, – sa­ko ji.

Že­mės ūkio vi­ce­mi­nist­ras Ed­var­das Rau­ga­las pa­si­džiau­gė, kad šių­me­ti­nis są­skry­dis pri­mi­nė tik­rą są­jū­dį. „Ma­nau, kad at­lie­ka­mas di­de­lis ir svar­bus dar­bas. O ryš­kiau­sias re­zul­ta­tas – kai­me ben­druo­me­ni­nio dar­bo dė­ka gy­ven­ti tam­pa vis gra­žiau ir švie­siau. Be ben­druo­me­nių Lie­tu­vos kai­mas at­ro­dy­tų daug liūd­niau“, – kal­bė­jo vi­ce­mi­nist­ras.

„Pa­grin­di­nis to­kių ren­gi­nių tiks­las – su­da­ry­ti są­ly­gas pa­ben­drau­ti, ap­tar­ti vyk­do­mus pro­jek­tus – kuo pla­tes­niam ra­tui kai­mo žmo­nių“, – da­ly­vių gau­sa bu­vo pa­ten­kin­ta Lie­tu­vos kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kė Guo­da Bu­ro­kie­nė.

Ji ne­su­tin­ka su pa­si­girs­tan­čiais skep­tiš­kais pa­reiš­ki­mais, kad ben­druo­me­nės iš­si­se­mia, kad ak­ty­vių žmo­nių ra­tas ne­si­ple­čia, o esan­tie­ji ne­pa­jė­gūs at­lik­ti su­dė­tin­gų pro­jek­tų: „Kai­mo ben­druo­me­nė – vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja. Ne­rei­kia iš jos ti­kė­tis tų re­zul­ta­tų, ku­riuos at­lik­ti tu­rė­tų vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos.“

 

06-18-2_straipsnio_2_nuotr

Uk­mer­giš­kių kie­me­lį ap­lan­kė že­mės ūkio vi­ce­mi­nist­ras Ed­var­das Rau­ga­las (sto­vi vi­du­ry­je) bei Že­mės ūkio rū­mų di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ur­bo­nas (kai­rė­je).


Lie­tu­vos že­mės ūkio rū­mų di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ur­bo­nas pa­ste­bi, kad pro­jek­tai, fi­nan­suo­ja­mi ES pa­gal LEADER pro­gra­mą ir vyk­do­mi ša­lies kai­muo­se, to­bu­lė­ja. Ypač džiu­gi­na kai­mo jau­ni­mo veik­lą ska­ti­nan­tys pro­jek­tai. „No­ri­si ti­kė­tis, kad jie pa­si­tar­naus tiks­lui kuo dau­giau jau­nų žmo­nių ne tik iš­lai­ky­ti, bet ir pri­trauk­ti į kai­mą“, – sa­ko jis.

R. Ur­bo­no nuo­mo­ne, ne­ma­žas stab­dis pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo pa­žan­gai – biu­rok­ra­ti­niai truk­džiai. „Kai­my­ni­nė­se Eu­ro­pos ša­ly­se vie­šie­ji pir­ki­mai vyk­do­mi daug pa­pras­čiau. Ma­nau, kad vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas tu­rė­tų bū­ti di­fe­ren­ci­juo­ja­mas – vie­nos tai­syk­lės tin­ka pel­no sie­kian­čioms bei vals­ty­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, ki­tos – ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms“, – svars­to jis.

Anot A. Jo­ku­by­nie­nės, to­kia pra­mo­ga – at­va­žiuo­ti kad ir po­rai die­ne­lių prie jū­ros – šiais lai­kais ne vi­siems pa­gal ki­še­nę. „Mū­sų na­riams ši ke­lio­nė nie­ko ne­kai­na­vo – lė­šų ga­vo­me pa­ra­šę pro­jek­tą, be to, tu­rė­jo­me rė­mė­jų“, – sa­ko ji.

Iš­vy­kos da­ly­vius pa­rė­mė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, Sei­mo na­rė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, UAB „Vil­kmer­gės alus“, ūki­nin­kai G. ir M. Sa­ka­laus­kai bei L. ir V. Bu­ro­kai.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų