Savininkai raginami gražinti pastatų fasadus

Į pa­bai­gą ei­na Vie­nuo­ly­no gat­vės re­konst­ruk­ci­ja. Nors dėl sko­nio ne­si­gin­či­ja­ma, pa­neig­ti, kad gat­vė ta­po erd­vi ir švie­si, ša­li­gat­viai ly­gūs ir pa­to­gūs, ne­iš­ei­tų. De­ja, kaip jau pa­pras­tai nu­tin­ka, į akis ne ką ma­žiau kren­ta ne­tvar­kin­gi, spal­vas pra­ra­dę čia esan­čių pa­sta­tų fa­sa­dai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­na­ičio nuotr. Kai ku­rie Vie­nuo­ly­no gat­vės gy­ven­to­jai jau pra­dė­jo tvar­ky­ti na­mų fa­sa­dus.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja nuo­lat siun­čia ra­gi­ni­mus mies­to gy­ven­to­jams su­si­re­mon­tuo­ti bei nu­si­da­žy­ti prie pa­grin­di­nių gat­vių esan­čius na­mų fa­sa­dus. Rug­pjū­čio pra­džio­je pri­mi­ni­mus apie tai ga­vo ir ke­tu­rio­li­ka Vie­nuo­ly­no gat­vės gy­ven­to­jų.

Uk­mer­gės ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Val­das Ta­raš­ke­vi­čius sa­ko, kad vie­nos iš pa­grin­di­nių mies­to gat­vių vaiz­dą po re­konst­ruk­ci­jos ge­ro­kai ga­di­na ap­si­lu­pi­nė­ję pa­sta­tai. „Dau­ge­lio na­mų ne­tvar­kin­gi fa­sa­dai, skar­di­ni­mai, bal­ko­nai, at­šo­kęs tin­kas. Nuo to nu­ken­čia ben­dras mies­to vaiz­das“, – sa­ko jis.

Na­mų sa­vi­nin­kai tvar­ky­ti pa­sta­tų ne­sku­ba. Kai ku­rie iš jų yra ga­vę net ne po vie­ną laiš­ką – su­dė­jus vi­sus gra­žus pluoš­tas bū­tų. O ir pa­čius gy­ven­to­jus, pa­sak spe­cia­lis­to, ne taip leng­va su­ras­ti. Mat ne­ma­žai as­me­nų, įsi­gi­ju­sių ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą Uk­mer­gė­je, gy­ve­na ki­tuo­se mies­tuo­se. Ieš­kant Vie­nuo­ly­no gat­vės gy­ven­to­jų, kai ku­riems iš jų ra­gi­ni­mus te­ko siųs­ti į Vil­nių, Kau­ną.

Ki­ta to­kių ne­tvar­kin­gų pa­sta­tų bė­da ta, kad daž­nai jie pri­klau­so net ne vie­nam, o ke­liems sa­vi­nin­kams. Pa­vyz­džiui, į Vie­nuo­ly­no gat­vės 4 nu­me­riu pa­žy­mė­tą na­mą pra­šy­mai pa­si­gra­žin­ti fa­sa­dą bu­vo iš­siųs­ti net aš­tuo­niems jo sa­vi­nin­kams. Ke­tu­riems šei­mi­nin­kams pri­klau­so ir 3 na­mas.

V. Ta­raš­ke­vi­čius sa­ko, kad ne­re­tai ke­li pa­sta­to sa­vi­nin­kai dėl fa­sa­do da­žy­mo ne­su­ta­ria tar­pu­sa­vy­je – vie­nam at­ro­do, kad jau pats lai­kas jį pa­da­žy­ti, ki­tam – kad tai be­rei­ka­lin­gas pi­ni­gų švais­ty­mas, o tre­čias, pa­si­ro­do, vi­sai lė­šų ne­tu­rįs.

Gal ir ne pats ge­riau­sias lai­kas to­kioms in­ves­ti­ci­joms, bet ką pa­da­ry­si – tvar­ka yra tvar­ka. O ją pra­ei­tais me­tais nu­sta­tė ra­jo­no ta­ry­ba, pa­tvir­ti­nu­si Uk­mer­gės ra­jo­no te­ri­to­ri­jų tvar­ky­mo ir šva­ros tai­syk­les.

Tai­syk­lė­se nu­ro­do­ma, kad sta­ti­nių sa­vi­nin­kai pri­va­lo „nuo­lat tvar­ky­ti, va­ly­ti, re­mon­tuo­ti, da­žy­ti ir pri­žiū­rė­ti ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­pas, sta­ti­nių fa­sa­dus, už­tik­rin­ti es­te­tiš­kai tvar­kin­gą fa­sa­dų iš­vaiz­dą“. Reg­la­men­to ne­si­lai­ky­mas ga­li bū­ti trak­tuo­ja­mas kaip ad­mi­nist­ra­ci­nis tei­sės pa­žei­di­mas.

 

09-07-3_straipsnio_2_nuotr

Po rekonstrukcijos gatvės vaizdą darko apšiurę namų fasadai.


Net ir pa­si­ry­žus skir­ti lė­šų ir nu­da­žy­ti pa­sta­tą, tarp ke­le­to sa­vi­nin­kų ga­li kil­ti ne­su­ta­ri­mų, ko­kia spal­va „gra­žiau­sia“. Sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Ar­vy­das Džiu­gas sa­ko, kad pa­sta­to, esan­čio se­na­mies­čio te­ri­to­ri­jo­je, sa­vi­nin­kų ne­su­ta­ri­mus, ko­kios spal­vos tu­rė­tų bū­ti ben­dra jų nuo­sa­vy­bė, iš­spren­džia spe­cia­lis­tai. Mat to­kiu at­ve­ju pri­va­lu kreip­tis į Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to bei sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tus. Anot ve­dė­jo, ke­ti­nant at­lik­ti rim­tes­nį re­mon­tą, rei­ka­lin­gas ir su­pap­ras­tin­tas pro­jek­tas.

Ve­dė­jas sa­ko, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę į sa­vi­val­dy­bę jau krei­pė­si vie­na dvie­jų Vie­nuo­ly­no gat­vės pa­sta­tų sa­vi­nin­kė. Ji ke­ti­na pri­si­dė­ti prie mies­to gra­ži­ni­mo dar­bų, nu­da­žy­da­ma me­di­nius sa­vo pa­sta­tus.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų