Savivaldybę atakuoja kompensacijų gavėjai

Lie­tu­vo­je pra­si­dė­jus skait­me­ni­nės te­le­vi­zi­jos erai, mi­nia žmo­nių sie­kia pa­si­nau­do­ti ga­li­my­be gau­ti kom­pen­sa­ci­ją už skait­me­ni­nius prie­dėlius. Kom­pen­sa­ci­jos pra­šo ir kuk­lius prie­dėlius, ir pra­ban­gius te­le­vi­zo­rius įsi­gi­ję pa­šal­pų ga­vė­jai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Kompensacijų prašo ir televizorių, ir priedėlių pirkėjai.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių šio­mis die­no­mis ata­kuo­jan­tys kom­pen­sa­ci­jų ga­vė­jai sku­ba – ei­na į pa­bai­gą kom­pen­sa­ci­jų ga­vi­mo lai­kas. To­kia ga­li­my­be yra šan­sas pa­si­nau­do­ti tik iki lap­kri­čio 20-osios. Tie­sa, kom­pen­sa­ci­ja ne to­kia ir di­de­lė – ne dau­giau kaip 100 li­tų.

Tiek pi­ni­gų iš­mo­ka­ma, jei žmo­gus pir­ko 100 ar dau­giau li­tų kai­nuo­jan­čią įran­gą. Jei pir­ko už ma­žes­nę su­mą, ga­li ti­kė­tis tik tiek, kiek nu­ro­dy­ta par­duo­tu­vės iš­duo­ta­me če­ky­je.

Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ra­sa Iva­naus­kie­nė pri­mi­nė, jog ti­kin­tis gau­ti kom­pen­sa­ci­ją, rei­kia pri­sta­ty­ti vi­sų šei­mos na­rių pra­ėju­sių 3 mė­ne­sių pa­ja­mų duo­me­nis. Jei žmo­gus gau­na so­cia­li­nę pa­šal­pą už krei­pi­mo­si mė­ne­sį, ta­da duo­me­nys jau yra sky­riaus sis­te­moj ir pa­žy­mų teik­ti ne­be­rei­kia.

Ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tys ben­drai gy­ve­nan­tys as­me­nys ar vie­ni gy­ve­nan­tys as­me­nys tu­ri tei­sę į kom­pen­sa­ci­ją, jei­gu pa­ja­mos vie­nam šei­mos na­riui ne­vir­ši­ja 525 li­tų.

Be to, žmo­gus jau tu­ri bū­ti įsi­gi­jęs prie­dė­lį ar ki­tą skait­me­ni­nę TV pri­ėmi­mo įran­gą, tu­rė­ti pir­ki­mo są­skai­tą fak­tū­rą ir mo­kė­ji­mo če­kį.

Ga­li­ma pirk­ti skait­me­ni­nės te­le­vi­zi­jos prie­dė­lį, im­tu­vą, an­te­ną ar net pa­tį te­le­vi­zo­rių. Ne­pai­sant to, ko­kios ver­tės pre­kė, žmo­gui grą­ži­na­ma ne dau­giau kaip 100 li­tų.

Pi­ni­gų grą­ži­ni­mo ter­mi­nas – nuo 2 iki 6 mė­ne­sių.  Su kom­pen­sa­ci­jos ga­vė­jais at­si­skai­to­ma tuo­met, kai šių Vy­riau­sy­bės lė­šų su­lau­kia pa­ti sa­vi­val­dy­bė.

Pa­sak vyr. spe­cia­lis­tės, kom­pen­suo­ja­mas tik mi­nė­to­sios įran­gos įsi­gi­ji­mas, o, pa­vyz­džiui, lai­dai į tą su­mą jau ne­įei­na. Nors žmo­nės at­ne­ša ir to­kių če­kių.

Dau­giau­siai uk­mer­giš­kiai pra­šo kom­pen­suo­ti prie­dė­lių įsi­gi­ji­mo iš­lai­das. Spa­lio pa­bai­go­je pre­ky­bi­nin­kai už šią įran­gą pra­šė nuo 79 iki 109 li­tų.

Yra pa­šal­pų ga­vė­jų, ku­rie ne­si­ten­ki­no kuk­liais prie­dė­liais – įsi­gi­jo te­le­vi­zo­rius, kai­nuo­jan­čius net pus­an­tro tūks­tan­čio li­tų. Aiš­ku, iš šios su­mos jie taip pat at­gaus tik 100 li­tų.

R. Iva­naus­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad di­džiau­sias srau­tas pa­ra­mos ga­vė­jų jų sky­rių už­plū­do spa­lio mė­ne­sį. Nors do­ku­men­tus pa­ra­mai gau­ti ga­li­ma bu­vo teik­ti ge­ro­kai anks­čiau – nuo ge­gu­žės pra­džios.

Ge­gu­žės mė­ne­sį dėl kom­pen­sa­ci­jos krei­pė­si 6, bir­že­lio  ir lie­pos – po 16, rug­pjū­čio – 29, rug­sė­jo – 61, o spa­lio – net 200 uk­mer­giš­kių. Iš vi­so to­kios pa­ra­mos pa­gei­da­vo dau­giau nei 300 uk­mer­giš­kių. Dar bent 100 jų ti­ki­ma­si su­lau­ki iki lap­kri­čio 20-osios.

Be­je, pri­me­na­ma – kom­pen­suo­ja­ma tik įran­ga, ku­ri įsi­gy­ta nuo šių me­tų ba­lan­džio 30 iki lap­kri­čio 20 die­nos.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų