Savivaldybė gelbėsis paskolomis

Po­sė­džia­vu­si ra­jo­no ta­ry­ba pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tvir­ti­no me­ti­nį sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą. Po­li­ti­kai taip pat bu­vo in­for­muo­ti apie su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją dėl Ūkio ban­ke pra­puo­lu­sių sa­vi­val­dy­bės mi­li­jo­nų.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Žlugus Ūkio bankui, virš Ukmergės telkiasi ne tik kamuoliniai, bet ir gerokai pilkesni debesys...

Siū­lo­mą tvir­tin­ti biu­dže­tą pri­sta­tė Biu­dže­to ir eko­no­mi­nės plėt­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ele­na Mi­ri­na­vi­čie­nė. Ji pri­mi­nė ko­rek­ci­jas, ku­rios bu­vo at­lik­tos svars­tant iš­lai­das. Kaip ir anks­tes­niais me­tais, biu­dže­tas – su di­de­le sky­le: nu­ma­ty­ta gau­ti 90 mln. 63 tūkst. li­tų pa­ja­mų, o nu­ma­to­mos iš­lai­dos sie­kia 97 mln. 956 tūkst. li­tų.

Pla­nuo­ja­ma nau­ja ei­lu­tė, skir­ta nuo­lat už­lie­ja­mų ke­lių gy­ven­vie­čių dre­na­žo dar­bams at­lik­ti. Tie­sa, su­ma nu­ma­ty­ta la­bai ma­ža, tad dar­bai gal bus tik „po­pie­ri­niai“.

Ke­lis tūks­tan­čius ke­ti­na­ma su­tau­py­ti ap­kar­pant biu­dže­tą ir taip skur­do­kam mies­to ka­lė­di­niam pa­puo­ši­mui. Už­tat 10 tūkst. – ko anks­čiau nie­ka­da ne­bu­vo – ski­ria­ma Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos lei­di­nių pre­nu­me­ra­tai. Šiek tiek ko­re­guo­tos lė­šos sa­vi­val­dy­bės rep­re­zen­ta­vi­mui, Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­trui, Vie­tos veik­los gru­pei.

Ly­gi­nant su anks­tes­niais me­tais šie­met aki­vaiz­džiai pa­di­dė­jo lė­šos tu­riz­mo plėt­rai. Ta­čiau jas „su­val­gys“ vie­nas ob­jek­tas – re­konst­ruo­ja­mas An­ta­no Sme­to­nos dva­ras Užu­lė­ny­je.  Šiek tiek dau­giau lė­šų nei anks­čiau ati­teks kul­tū­rai, už­tat ma­žiau – spor­tui. To prie­žas­tis – ne­nu­ma­ty­ti jo­kie ryš­kes­ni re­no­va­ci­niai pro­jek­tai.

Aki­vaiz­džiai sto­res­nė rie­kė šie­met at­riek­ta sa­vi­val­dy­bės val­dy­mui. To prie­žas­tis – pa­di­dė­ju­si mi­ni­ma­li al­ga.

 

Nu­ge­si­no Vy­riau­sy­bės at­sto­vas

 

Ta­ry­bos na­riai tu­rė­jo pa­kan­ka­mai lai­ko me­ti­nės ra­jo­no pi­ni­gi­nės ana­li­zei – biu­dže­tą svars­tė ko­mi­te­tuo­se. Ne­pai­sant to, prieš pat tvir­ti­ni­mą at­si­da­ro no­rin­čių­jų dar šį tą pa­ko­re­guo­ti – vie­ną ei­lu­tę su­ma­žin­ti, o ki­tą pra­temp­ti.

Ta­čiau vi­sus ban­džiu­sius pa­si­reikš­ti po­li­ti­kus į vie­tas su­so­di­no Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ap­skri­ty­je Aud­rius Skais­tys. Jis pa­reiš­kė, kad va­do­vau­jan­tis įsta­ty­mu, siū­ly­mus dėl biu­dže­to ko­re­ga­vi­mo ga­li­ma teik­ti li­kus ne ma­žiau kaip 24 va­lan­doms iki nu­ma­ty­tos tvir­ti­ni­mo da­tos.

To­kiu bū­du su­siau­rė­jus dis­ku­si­joms, biu­dže­tas su mil­ži­niš­ka sky­le bu­vo pa­tvir­tin­tas. Vi­sa pro­ce­dū­ra pa­ly­dė­ta skys­tais plo­ji­mais...

 

Nau­jas ap­ra­šas ir pro­gra­mos

 

Pa­si­kei­tus Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo nuo­sta­toms, nuo sau­sio 1 d. sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus re­zer­vo lė­šos ga­li bū­ti nau­do­ja­mos tik eks­tre­ma­lioms si­tu­a­ci­joms ir eks­tre­ma­liems įvy­kiams lik­vi­duo­ti, jų pa­da­ri­niams ša­lin­ti, nuos­to­liams iš da­lies ap­mo­kė­ti.

To­dėl ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nau­ją sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus re­zer­vo lė­šų sky­ri­mo ir nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą.

Be di­des­nių dis­ku­si­jų pa­tvir­tin­ta ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tur­to pri­va­ti­za­vi­mo fon­do lė­šų 2012 me­tų ata­skai­ta bei šių me­tų pa­ja­mų ir iš­lai­dų są­ma­ta.

Taip pat – Uk­mer­gės mies­to ir vi­sų kai­miš­kų se­niū­ni­jų veik­los pro­gra­mos, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos 2012 me­tų ata­skai­ta ir šių me­tų są­ma­ta.

Pa­tvir­tin­tas bu­vo ir Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės trum­pa­lai­kis stra­te­gi­nis veik­los pla­nas 2013–2015 me­tams ir il­ga­lai­kės plėt­ros stra­te­gi­jos 2008–2015 m. nau­ja re­dak­ci­ja. Šie do­ku­men­tai ko­re­guo­ti at­si­žvel­giant į tvir­ti­na­mą biu­dže­tą.

 

For­muos kraš­to­vaiz­dį

 

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pro­jek­tas „Uk­mer­gės mies­to ne­už­sta­ty­tų erd­vių kraš­to­vaiz­džio for­ma­vi­mo ir po­il­sio or­ga­ni­za­vi­mo spe­cia­lio­jo pla­no pa­ren­gi­mas“ yra įtrauk­tas į Vil­niaus re­gio­no pro­jek­tų są­ra­šą. Ren­gia­ma pa­raiš­ka ES struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­si­nei pa­ra­mai gau­ti, ta­čiau tam rei­ka­lin­gas ta­ry­bos su­ti­ki­mas.

Pa­gal mies­to ne­už­sta­ty­tų erd­vių kraš­to­vaiz­džio for­ma­vi­mo ir po­il­sio or­ga­ni­za­vi­mo spe­cia­lų­jį pla­ną bus su­for­muo­tos ur­ba­ni­zuo­tų žel­di­nių ir ki­tų vie­šų­jų erd­vių te­ri­to­ri­jos, įvai­rios po­il­sio, pra­mo­gų, ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ele­men­tų zo­nos. Bus pa­reng­ta vie­šų­jų erd­vių plėt­ros kon­cep­ci­ja.

Ben­dra pro­jek­to ver­tė – 180 tūkst. li­tų. 85 proc. pro­jek­to ver­tės bū­tų fi­nan­suo­ja­ma ES lė­šo­mis, li­kę ne ma­žiau kaip 15 proc. – iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Ta­ry­bos na­riai pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui pri­ta­rė.

 

Dar­bo krū­vis su­ma­žės

 

Daug klau­si­mų, svars­ty­tų ta­ry­bos po­sė­dy­je, bu­vo su­si­ję su švie­ti­mo įstai­gų dar­bu.

Ly­giai prieš me­tus bu­vo pa­tvir­tin­tas Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2012–2015 me­tais ben­dra­sis pla­nas. O prieš ke­lis mė­ne­sius šia­me pla­ne pa­da­ry­tos ko­rek­ci­jos – nu­tar­ta Uk­mer­gės jau­ni­mo mo­kyk­lą pri­jung­ti prie Už­upio pa­grin­di­nės mo­kyk­los. Tai pa­ska­ti­no lė­šų tau­py­mas – mat mo­kyk­lą ki­tą­met pla­na­vo lan­ky­ti vos 15 mo­ki­nių.

Esant per­mai­noms at­si­ra­do bū­ti­ny­bė tvir­tin­ti mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2012–2015 me­tais ben­dro­jo pla­no pa­kei­ti­mus. Ta­ry­ba jiems pri­ta­rė. Po­sė­dy­je pri­tar­ta šių ug­dy­mo įstai­gų su­jun­gi­mo są­ly­goms.

Šiuo me­tu Jau­ni­mo mo­kyk­lo­je dir­ba 15 pe­da­go­gų, iš ku­rių 6 – pa­grin­di­nė­je dar­bo­vie­tė­je. Pen­kis mo­ko­muo­sius da­ly­kus dės­to ne spe­cia­lis­tai.

Nu­tar­ta, kad Už­upio pa­grin­di­nės mo­kyk­los jau­ni­mo kla­sė­se dar­bą tęs­tų Jau­ni­mo mo­kyk­los pa­grin­di­nė­je dar­bo­vie­tė­je dir­ban­tys spe­cia­lis­tai. Aiš­ku, jų dar­bo krū­vis su­ma­žės.

Po re­or­ga­ni­za­vi­mo Uk­mer­gės jau­ni­mo mo­kyk­los pa­sta­tą, ku­rio ben­dras plo­tas 2 523 kvad­ra­ti­niai met­rai, siū­lo­ma per­duo­ti Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­trui, ku­ris šiuo me­tu nau­do­ja­si 194 kvad­ra­ti­niais met­rais šių pa­tal­pų.

Pa­sta­te ga­lė­tų pa­tal­pas nuo­mo­tis ir ki­tos ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos.

 

Už­da­rys pra­di­nę mo­kyk­lą

 

Nuo ki­tų me­tų mū­sų ra­jo­ne ne­be­liks dar vie­nos ug­dy­mo įstai­gos – Tau­jė­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los Užu­gi­rio An­ta­no Sme­to­nos pra­di­nio ug­dy­mo sky­riaus.

Šiuo me­tu ją lan­ko pen­ki vai­kai, o ki­tą­met lan­ky­tų vos ke­tu­ri.

Pa­gal rei­ka­la­vi­mus pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių tu­rė­tų lan­ky­ti ma­žiau­siai 10 vai­ku­čių.

Vi­si ke­tu­ri pra­di­nu­kai į  Tau­jė­nų vi­du­ri­nę mo­kyk­lą bus ve­ža­mi au­to­bu­su.

 

Ma­žes­nis prie­das

 

Po tam tik­ros ko­rek­ci­jos ta­ry­bo­je pa­tvir­tin­tas Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mas.

Ka­dan­gi šios įstai­gos eta­tams fi­nan­suo­ti trūks­ta mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų, vie­toj bu­vu­sio 15 pro­cen­tų prie­do prie al­gos jos va­do­vui nu­sta­ty­tas ma­žes­nis – 5 pro­cen­tų prie­das.

 

Klau­si­mą ati­dė­jo

 

Į po­sė­džio dar­bot­var­kę bu­vo įtrauk­tas klau­si­mas „Dėl vien­kar­ti­nių pa­šal­pų ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams sky­ri­mo ir mo­kė­ji­mo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je tvar­kos ap­ra­šo pa­pil­dy­mo“. Ta­čiau jį nu­tar­ta ati­dė­ti.

Ne­pa­tvir­ti­nus mi­nė­to­ ap­ra­šo ati­dė­tas ir ki­tas klau­si­mas, su­si­jęs su fi­nan­si­nės pa­ra­mos tei­ki­mu vie­nai nuo gais­ro nu­ken­tė­ju­siai uk­mer­giš­kių šei­mai.

 

Li­ko ne­pa­peik­ta

 

Ne­iš­nag­ri­nė­tas po­sė­dy­je li­ko ir dar vie­nas klau­si­mas – dėl nuo­bau­dos Uk­mer­gės švie­ti­mo cen­tro di­rek­to­rei Zi­tai Lium­pa­rai­tei.

Nuo­bau­dą ke­tin­ta skir­ti už tai, kad sau­sio 11 die­ną iš ke­tu­rių Uk­mer­gės švie­ti­mo cen­tro są­skai­tų pa­si­nau­do­jant elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės ko­dais bu­vo pa­grob­ta 40 900 li­tų.

Šios įstai­gos bu­hal­te­rė pri­si­pa­ži­no, kad elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės ko­dus ji pa­ti pa­sa­kė te­le­fo­ni­niams suk­čiams, o šie pa­si­sa­vi­no pi­ni­gus.

Sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba at­li­ko Švie­ti­mo cen­tre pa­tik­ri­ni­mą. Tik­rin­to­jų nuo­mo­ne, įstai­go­je pa­tvir­tin­ta per sil­pna fi­nan­sų kon­tro­lės tvar­ka, ne­bu­vo su­da­ry­ta ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės su­tar­tis su bu­hal­te­re.

Po pla­čiai nu­skam­bė­ju­sio in­ci­den­to di­rek­to­rė pa­tvir­ti­no nau­jas fi­nan­sų kon­tro­lės tai­syk­les bei nau­ją bu­hal­te­rio pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­mą. Su cen­tro bu­hal­te­re Gra­ži­na Ba­čiu­lie­ne pa­si­ra­šy­ta vi­siš­kos ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės su­tar­tis. Bu­hal­te­rei už dar­bo draus­mės pa­žei­di­mą, pa­vie­ši­nant elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės ko­dus, dėl ko įstai­ga pa­ty­rė 40 900 li­tų ža­lą, pa­reikš­tas pa­pei­ki­mas.

Ša­lims su­si­ta­rus, bu­hal­te­rė įpa­rei­go­ta iš da­lies at­ly­gin­ti įstai­gai pa­da­ry­tą ža­lą. Su­tar­ta, kad ji su­mo­kės de­šim­te­rio­pai ma­žes­nę su­mą – 4 153 li­tus – du vi­du­ti­nius mė­ne­si­nius dar­bo už­mo­kes­čius.

Ka­dan­gi mi­nė­to įvy­kio me­tu di­rek­to­rė Z. Lium­pa­rai­tė sir­go, ko­mi­te­tas re­ko­men­da­vo pa­reng­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tą, ku­ria­me bū­tų pa­siū­ly­ta skir­ti Z. Lium­pa­rai­tei ma­žiau­sią draus­mi­nę nuo­bau­dą – pa­sta­bą.

Ka­dan­gi di­rek­to­rė sir­go ir ta­ry­bos po­sė­džio die­ną, mi­nė­tas klau­si­mas bu­vo ati­dė­tas.

 

Dėl pra­ras­tų pi­ni­gų ke­ti­na by­li­nė­tis

 

Žlu­gus Ūkio ban­kui, ku­ria­me bu­vo pa­grin­di­nė Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės są­skai­ta, ta­ry­bos na­riams po­sė­dy­je pra­neš­ta apie su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jos Vi­dos But­ke­vi­čie­nės, iš­ki­lu­si di­de­lė pro­ble­ma. Ban­ko žlu­gi­mo die­ną sa­vi­val­dy­bės są­skai­to­je bu­vo be­veik 6 mi­li­jo­nai li­tų. To­kia kaip nie­kad pil­na są­skai­ta su­si­da­rė dėl iš­va­ka­rė­se iš vals­ty­bės biu­dže­to įplau­ku­sių mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų.

Kad su Ūkio ban­ku kaž­kas ne­ge­rai, sa­vi­val­dy­bė su­siz­gri­bo tik li­kus pa­rai iki jo už­da­ry­mo. Tuo­met bu­vo pa­da­ry­tas 5,6 mi­li­jo­no li­tų pa­ve­di­mas į ki­tą – DNB ban­ką.

Ti­kė­ta­si, kad pi­ni­gai į jį įplau­kė, ta­čiau taip ne­nu­ti­ko – Lie­tu­vos ban­kas šį pa­ve­di­mą su­stab­dė ir grą­ži­no pi­ni­gus į Ūkio ban­ką.

Pa­sak ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to, pa­ve­di­mas bu­vo pa­da­ry­tas iš vei­kian­čio, o grą­žin­tas į jau ne­vei­kian­tį ban­ką. Dėl to Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na by­li­nė­tis su Lie­tu­vos ban­ku teis­me.

Jei by­los lai­mė­ti ne­pa­vyk­tų, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei iš pus­šeš­to mi­li­jo­no pa­vyk­tų su­si­grą­žin­ti tik vals­ty­bės drau­džia­mą in­dė­lių  su­mą – 345 tūkst. li­tų. Vi­si ki­ti pi­ni­gai bū­tų pra­ras­ti.

 

Pra­šys pa­sko­los

 

Dėl su­si­da­riu­sios sun­kios fi­nan­si­nės si­tu­a­ci­jos ta­ry­ba pri­ta­rė spren­di­mui im­ti il­ga­lai­kę, ne di­des­nę kaip 1 mln. 274 tūkst. li­tų ban­ko pa­sko­lą in­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams („Že­mait­kie­mio se­niū­ni­jos pa­plū­di­mių ir pi­lia­kal­nių tvar­ky­mas“, „Uk­mer­gės mies­to vie­šo­sios tu­riz­mo in­fra­struk­tū­ros vys­ty­mas“, „Užu­gi­rio dva­ro pri­tai­ky­mas tu­riz­mo reik­mėms“, „Ba­le­lių uni­ver­sa­laus dau­gia­funk­cio cen­tro plėt­ra“), nu­ma­ty­tiems sa­vi­val­dy­bės 2013 m. biu­dže­te, fi­nan­suo­ti.

Taip pat nu­tar­ta pra­šy­ti Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos iš vals­ty­bės biu­dže­to apy­var­tos lė­šų su­teik­ti 4 mln. 785 tūkst. li­tų pa­sko­lą lai­ki­nam sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mų trū­ku­mui pa­deng­ti.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų