Savo ąžuolą saugos pats Prezidentas

Sa­vait­ga­lį Sie­si­kuo­se vy­ko Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos pa­so­din­to ąžuo­lo 80-me­čiui pa­mi­nė­ti skir­ti ren­gi­niai. Šia pro­ga mies­te­ly­je iš­kil­min­gai ati­deng­ta An­ta­no Sme­to­nos skulp­tū­ra, ku­rią su­kū­rė vep­riš­kis skulp­to­rius Vik­to­ras Žen­te­lis.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Autorės Nuotraukos. Antanas Paškevičius atidengia Prezidento skulptūrą. Šalia – kraštietis Vladas Martikonis, idėją įgyvendinti padėjęs materialiai.

Šven­tė pra­si­dė­jo šeš­ta­die­nį va­ka­re prie kul­tū­ros na­mų vy­ku­siu mu­zi­kos ir po­ezi­jos va­ka­ru „Ąžuo­lo pa­unks­mė­je“. Sa­vo ei­les skai­tė sie­si­kie­tis po­etas, 2009 m. li­te­ra­tū­ri­nės Vla­do Šlai­to pre­mi­jos lau­re­a­tas Ro­mas Rai­la, Sie­si­kų kraš­to is­to­ri­jos puo­se­lė­to­ja Onu­tė Kaz­laus­kie­nė, se­niū­ni­jos dar­buo­to­ja Ja­ni­na Staš­kū­nie­nė, Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Sie­si­kų fi­lia­lo ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rius Kęs­tu­tis Mo­tie­jū­nas, iš Uk­mer­gės at­vy­kęs ra­šy­to­jas Kęs­tu­tis Čes­nai­tis. Gi­ta­ra gro­jo ir dai­na­vo moks­lei­vė Mig­lė Pi­vo­rai­tė.

 

3.2.va

Kraštiečius subūrė muzikos ir poezijos vakaras „Ąžuolo paunksmėje“.


Pro­gra­mą „Mei­lės vi­ra­žai“ va­ka­ro da­ly­viams pri­sta­tė fo­to­me­ni­nin­kas, po­etas Al­bi­nas Ku­lie­šis kar­tu su Anykš­čių An­ta­no Vie­nuo­lio gim­na­zi­jos fi­zi­kos mo­ky­to­ja, li­te­ra­tų klu­bo „Mar­čiu­pys“ na­re gi­ta­ris­te Auš­ra Mo­te­kai­tie­ne. Ke­le­tą dai­nų, skir­tų ma­mai, mo­ky­to­jai, moks­lei­viams, at­li­ko pe­da­go­gė Vai­da Pu­pe­lie­nė.

Sek­ma­die­nį Sie­si­kų baž­ny­čio­je bu­vo au­ko­ja­mos šv. mi­šios. Po jų iš­kil­mės vy­ko prie at­sta­ty­to Lais­vės pa­min­klo, ša­lia ku­rio ošia gar­su­sis mies­te­lio ąžuo­las. Jį 1930 me­tais čia pa­so­di­no Sie­si­kuo­se per Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Škap­lie­ri­nės at­lai­dus lan­kę­sis Pre­zi­den­tas An­ta­nas Sme­to­na, mi­nint Vy­tau­to Di­džio­jo 500-ąsias mir­ties me­ti­nes.

Ąžuo­lui su­lau­kus 80-me­čio, prie jo nuo šiol sto­vės An­ta­no Sme­to­nos skulp­tū­ra. Idė­jos ši­taip įpras­min­ti ju­bi­lie­jų au­to­rius – il­ga­me­tis Sie­si­kų vi­du­ri­nės mo­kyk­los ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­jas An­ta­nas Pa­ške­vi­čius. Skulp­tū­rą pa­šven­ti­no Kauno miesto Šv. Dvasios Šilainių parapijos ku­ni­gas Ju­lius Gri­go­nis.

3.3.ka

V. Pupelienės eiles lydėjo jos dainos.


Į iš­kil­mes su­si­rin­ku­sius Sie­si­kų gy­ven­to­jus, at­vy­ku­sius kraš­tie­čius pa­svei­ki­no se­niū­nas Al­gir­das Kau­šas. Jis pa­dė­ko­jo bei pa­dė­kos raš­tus įtei­kė skulp­to­riui V. Žen­te­liui ir ki­tiems, pa­dė­ju­siems įgy­ven­din­ti šią idė­ją. Mo­ky­to­jui A. Pa­ške­vi­čiui pa­dė­kos raš­tas įteik­tas už min­tis ir dar­bus, puo­se­lė­jant bei sau­gant kraš­to is­to­ri­ją.

Į sa­vo tau­tie­čius krei­pė­si ir lais­va, ne­pri­klau­so­ma Lie­tu­va džiaug­tis ra­gi­no pats An­ta­nas Sme­to­na. Kon­cer­ta­vo Uk­mer­gės kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gos miš­rus vo­ka­li­nis an­sam­blis „Dai­na“.

Sie­si­kų kul­tū­ros na­muo­se šven­tės me­tu ati­da­ry­ta iš šio kraš­to ki­lu­sio me­ni­nin­ko A. Ku­lie­šio fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da. Apie ją su­si­rin­ku­sie­siems pa­pa­sa­ko­jo pats au­to­rius.

Už­klu­pu­sio lie­taus ne­pa­bū­gę sie­si­kie­čiai ir šven­tės or­ga­ni­za­to­riai links­mi­no­si klau­sy­da­mie­si le­gen­di­nio at­li­kė­jo Dan­gi­ro Gri­ga­le­vi­čiaus, kai­mo ka­pe­lų „Vie­ver­sa“, „Pro­vin­ci­ja“, so­lis­tės Ri­mos Žu­die­nės dai­nų.

Skam­bant mu­zi­kai ir ai­dint karš­tiems žiū­ro­vų plo­ji­mams, ko­le­gos taip pat pa­svei­ki­no Sie­si­kų kul­tū­ros na­mų ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rių Kęs­tu­tį Mo­tie­jū­ną, su­lau­ku­sį 55-ojo gim­ta­die­nio.

3.4.sy

Tarp šventės dalyvių – ir prezidentas Antanas Smetona.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Krašto turtas
Praeities integracija

Kuponas Ukmergės žinios

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar jau planuojate keliones į užsienį?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų