Savo kolekcijas papildė Ukmergėje

Sa­vait­ga­lį Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre šur­mu­lia­vo ne­įpras­ta mu­gė – Tarp­tau­ti­nė alaus at­ri­bu­ti­kos ko­lek­ci­nin­kų pa­ro­da–bir­ža. Or­ga­ni­za­to­riai ti­ki­na – dau­giau­siai daik­tų jo­je bu­vo ne par­duo­ta, o iš­mai­ny­ta.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­na­ičio nuotr. Pa­ro­dos–bir­žos da­ly­viai uk­mer­giš­kiai Ra­mū­nas Iva­naus­kas ir Pra­nas Mu­le­vi­čius (dešinėje).

 

Iš vi­so į Uk­mer­gę su­si­rin­ko apie šim­tą da­ly­vių iš Len­ki­jos, Lat­vi­jos, Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos. Čia vy­ko mai­nai, ku­rių me­tu ga­li­ma bu­vo įsi­gy­ti eks­po­na­tus sa­vo ko­lek­ci­joms.

Kas ne­si­do­mi ko­lek­cio­na­vi­mu, sun­kiai įsi­vaiz­duo­ja vir­tu­vę, ku­rio­je kun­ku­liuo­ja ką nors aist­rin­gai ren­kan­tys žmo­nės. Vie­niems – pa­pras­čiau­sias pa­lė­pė­je dū­lan­tis po­pier­ga­lis ar bu­te­lis ki­tiems ga­li tap­ti gei­džia­miau­siu gy­ve­ni­me daik­tu.

 

09-11-1_straipsnio_2_nuotr

 

D. Tamelio renkami kamšteliai sudėti į specialius albumus.


 

Alaus at­ri­bu­ti­kos ko­lek­ci­nin­kai ren­ka įvai­riau­sius da­ly­kė­lius, su­si­ju­sius su alaus ga­my­ba bei pre­ky­ba, – bu­te­lius, skar­di­nes, tau­res, bo­ka­lus, bu­te­lių ati­da­ry­tu­vus, ra­šik­lius, pe­le­ni­nes, pa­dėk­liu­kus, net ba­ro rankš­luos­tė­lius...

 

Alų ge­ria re­tai

 

Į šį sū­ku­rį įsi­su­ko ir ke­li uk­mer­giš­kiai, sa­vo ko­lek­ci­jas ben­dra­min­čiams pa­ro­dę bei jas pa­pil­dę pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je.

 

09-11-1_straipsnio_3_nuotr

Gal šis tarptautinis susitikimas taps tradiciniu?


 

Sta­ty­bų ver­slu be­si­ver­čian­tis Ra­mū­nas Iva­naus­kas alaus eti­ke­čių ir pa­dėk­liu­kų ko­lek­ci­ją kau­pia 12 me­tų. PSPC vai­ruo­to­ju dir­ban­tis Pra­nas Mu­le­vi­čius su­si­do­mė­jo bu­vu­sių TSRS ša­lių alu­da­rių kamš­te­liais ir skar­di­nė­mis. Jis sa­vo ko­lek­ci­ją kau­pia 7-erius me­tus.

Abu uk­mer­giš­kiai pri­klau­so skir­tin­giems alaus at­ri­bu­ti­kos ko­lek­ci­nin­kų klu­bams. Pra­nas – klu­bui „Prie bo­ka­lo“, Ra­mū­nas – klu­bui „Alu­tis“.

Lie­tu­vo­je iš vi­so yra trys alaus at­ri­bu­ti­kos ko­lek­ci­nin­kų klu­bai. Be mi­nė­tų dvie­jų – klu­bas „Hu­mu­lus lu­pu­lus“.

Uk­mer­giš­kiai, o ir ki­ti kal­bin­ti bir­žos da­ly­viai ti­ki­na – alų ge­rian­tys, ta­čiau tik­rai ne­daž­nai – tik sa­vait­ga­liais ar per šven­tes. „Ne­bū­ti­nai tu­ri ger­ti alų, kad rink­tum alaus at­ri­bu­ti­ką“, – ti­ki­na vy­rai.

 

Uni­ka­lūs eks­po­na­tai

 

Vie­nas iš ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių jo­na­viš­kis Da­nas Ta­me­lis pa­sa­ko­jo, kad to­kios pa­ro­dos–bir­žos – vie­nas iš bū­dų pri­sie­ku­siems ko­lek­ci­nin­kams ras­ti ieš­ko­mų eks­po­na­tų ko­lek­ci­jų pa­pil­dy­mui.

D. Ta­me­lis sa­vo ko­lek­ci­ją kau­pia per 20 me­tų.

 

09-11-1_straipsnio_4_nuotr

Kolekcionieriai ne tik mainė, bet ir linksminosi.


 

Ren­ka eg­zo­ti­nių ša­lių alaus eti­ke­tes. „Kuo sun­kiau pa­pul­ti į ša­lį ir kuo ma­žiau jo­je yra alaus da­ryk­lų, tuo eti­ke­tė yra ver­tin­ges­nė. La­bai ma­žai pa­sau­lio ša­lių iš vi­so ne­ver­da alaus – tai Ira­kas, Ira­nas, Pa­kis­ta­nas. Ki­tur šis gė­ri­mas dau­giau ar ma­žiau po­pu­lia­rus“, – pa­sa­ko­jo ko­lek­cio­nie­rius.

Eti­ke­čių jis tu­ri su­kau­pęs apie 100 tūks­tan­čių – pil­ną vi­du­ti­nio dy­džio spin­tą. Daž­niau­siai eti­ke­tės iš­mai­ny­tos, pa­do­va­no­tos drau­gų, pirk­tų – la­bai ne­daug.

Ren­ka D. Ta­me­lis ir ki­to­kius alaus eks­po­na­tus – pa­dėk­liu­kus su So­vie­tų Są­jun­go­je ga­min­to alaus lo­go­ti­pais bei bu­te­lių kamš­te­lius.

Vy­ras pa­sa­ko­jo, kaip kar­tais at­si­ran­da la­bai re­tų eks­po­na­tų. Jo ran­ko­se re­te­ny­bė – eti­ke­tė nuo alaus, ga­min­to la­bai ma­žo­mis par­ti­jo­mis, sta­ti­nės. Alaus par­ti­jos bū­ta to­kios ma­žos, kad eti­ke­tė ga­min­ta pu­siau ran­ki­niu bū­du.

 

Do­mi­na tik „ba­tai“

 

Al­gi­man­tas Ru­šys iš Kau­no pri­si­pa­ži­no Uk­mer­gė­je sa­vo ko­lek­ci­jos nie­kuo ne­pa­pil­dęs. Mat jo ko­lek­ci­ja la­bai ypa­tin­ga – vie­nin­te­lė to­kia Lie­tu­vo­je. Kau­nie­tis ren­ka ba­to for­mos alaus bo­ka­lus su ga­min­to­jo žen­klu.

 

09-11-1_straipsnio_5_nuotr

Į šeštadienį vykusį renginį susirinko per šimtą dalyvių.


 

Tu­ri to­kių ba­tų su­kau­pęs 560. Pa­pil­dy­ti ko­lek­ci­ją jis su­ge­ba tik mil­ži­niš­ko­se alaus at­ri­bu­ti­kos bir­žo­se Vo­kie­ti­jo­je. Ten su­plau­kia eks­po­na­tai iš vi­so pa­sau­lio.

Pa­šne­ko­vas pa­ste­bi – ko­lek­cio­na­vi­mas Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je spar­čiai po­pu­lia­rė­ja ir ori­gi­na­lių daik­tų ras­ti tam­pa vis sun­kiau.

Na­tū­ra­lu, kad šio­je sri­ty­je at­si­ran­da ir fal­si­fi­ka­tų. Ge­rai ap­žiū­rė­jęs tuo įta­rė vie­ną jam pa­ro­dy­tą kamš­te­lį.

 

Ga­li­ma bu­vo ir pa­ra­gau­ti

 

Vie­tą Uk­mer­gė­je tarp­tau­ti­nei pa­ro­dai–bir­žai ren­gi­nio da­ly­viai ti­ki­na pa­si­rin­kę ne at­si­tik­ti­nai. Prieš tre­jus me­tus Uk­mer­gės mies­to šven­tės me­tu pa­ban­dė sa­vo po­mė­gį pa­de­monst­ruo­ti tie­siog mies­to aikš­tė­je. Pa­ti­ko, tad šie­met su­ta­rė įsi­kur­ti kul­tū­ros cen­tre.

Kad ko­lek­ci­nin­kams ne­bū­tų nuo­bo­du, or­ga­ni­za­to­riai su­ren­gė įvai­rių spor­ti­nių rung­čių ir sma­gių at­rak­ci­jų. Neap­si­ei­ta ir be pa­ties kal­ti­nin­ko, vie­ni­jan­čio čia su­si­rin­ku­sius žmo­nes, – alaus. Juo bu­vo pre­kiau­ja­ma tie­siog ko­lek­ci­nin­kų pa­šo­nė­je.

Nors at­si­ra­do šio gė­ri­mo pa­dau­gi­nu­siųjų, dau­gu­ma kal­bin­tų­jų ti­ki­no alu­mi ne­pik­tnau­džiau­jan­tys ir alaus gur­ma­nais ne­san­tys.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų