Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pa­va­sa­ris žen­gia tvir­tu žings­niu. Ato­kai­to­je mė­ly­nuo­ja ži­bu­čių ki­li­mė­liai, svy­ra snie­guo­lių žie­dai. Dan­gų vir­pi­na par­skren­dan­čių žą­sų ga­ge­ni­mas, ger­vių klyks­mai, vis la­biau gied­rė­jan­čio­je mė­ly­nė­je ti­lin­džiuo­ja vy­tu­rio gies­mė. Miš­kai ai­di nuo paukš­čių cho­ro.

Pir­ma­die­nį mi­nė­jo­me 40-ies paukš­čių die­ną. Pa­gal se­no­lių pa­ste­bė­ji­mus, į gim­ti­nę jau tu­rė­tų bū­ti grį­žę ke­tu­rias­de­šimt rū­šių paukš­čių. Apy­tik­riai tiek rū­šių iš Lie­tu­vos iš­skren­da žie­mo­ti į sve­ti­mas ša­lis.

 

Ant­ra­die­nį šven­tė­me Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną. Ta­čiau šie­met ši mū­sų vals­ty­bi­nė šven­tė at­si­dū­rė ga­na su­dė­tin­ga­me tarp­tau­ti­nia­me kon­teks­te. Po­li­ti­nių ne­su­ta­ri­mų ver­pe­tas Uk­rai­no­je – pa­to­giau­sia si­tu­a­ci­ja Ru­si­jai, ga­lin­čiai pri­si­deng­ti da­lies uk­rai­nie­čių – Vik­to­ro Ja­nu­ko­vi­čiaus ša­li­nin­kų – in­te­re­sų gy­ni­mu.

At­vi­ros Ru­si­jos pro­vo­ka­ci­jos ir pro­pa­gan­da prieš Lie­tu­vą ir ki­tas po­stso­vie­ti­nes vals­ty­bes įgau­na vis ag­re­sy­ves­nį po­bū­dį. Pa­ti­ria­mas di­džiau­sias in­for­ma­ci­nis spau­di­mas bei įtam­pa per vi­są ne­pri­klau­so­mą vals­ty­bės lai­ko­tar­pį – pa­si­tel­kiant Lie­tu­vo­je tran­sliuo­ja­mas Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos lai­das men­ki­na­ma mū­sų is­to­ri­ja, drau­di­mais sta­to­mi eko­no­mi­niai slenks­čiai ša­lies ver­sli­nin­kams.

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis in­ter­ne­te mū­sų ša­lies ru­sa­kal­biai ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, ku­ria rei­ka­lau­ja­ma Klai­pė­dos kraš­tą at­im­ti iš Lie­tu­vos ir pri­jung­ti prie Ru­si­jos. De­ja, lauk­tą at­gar­sį pro­vo­ka­ci­jos ren­gė­jai ga­vo – jų po­zi­ci­ją pa­lai­ko vie­na pro­ru­siš­ka Klai­pė­dos vie­šo­ji įstai­ga. Be­lie­ka ti­kė­tis, kad tarp lie­tu­vių ir ša­lies ru­sa­kal­bių gy­ven­to­jų juo­da ka­tė ne­pra­bėgs – vie­ni ki­tiems prie­kaiš­tau­ti ne­puls kai­my­nai, pa­žįs­ta­mi, ben­dra­dar­biai ar at­si­tik­ti­niai vie­šo­jo trans­por­to pa­ke­lei­viai...

Šeš­ta­die­nį – Pa­sau­li­nė var­to­to­jų tei­sių die­na. Eu­ro­pos Są­jun­go­je ji va­di­na­ma Eu­ro­pos var­to­to­jų die­na.

Šią die­ną var­to­to­jų gy­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos or­ga­ni­zuo­ja ren­gi­nius, ku­riais sie­kia­ma in­for­muo­ti var­to­to­jus apie jų tei­ses ir jų gy­ni­mo bū­dus.

Ne­se­niai Uk­mer­gė­je įsi­kū­rė Var­to­to­jų tei­sių gy­ni­mo cen­tro fi­lia­las. Jo veik­lo­je ra­gi­na­ma da­ly­vau­ti ir vi­suo­me­nė – kas ge­riau ži­no Uk­mer­gės pro­ble­mas, jei ne pa­tys jos gy­ven­to­jai.

Sek­ma­die­nį, mi­nė­da­mi Knyg­ne­šio die­ną, pri­si­min­si­me tuos, ku­rių dė­ka ca­ri­nei Ru­si­jai ne­pa­vy­ko už­gniauž­ti lie­tu­viš­ko žo­džio. Kal­ba yra gy­vas or­ga­niz­mas ir į ste­ri­lią kol­bą jos ne­už­da­ry­si – vi­suo­met at­si­ran­da daik­tų ar reiš­ki­nių, ku­riuos va­di­na­me tarp­tau­ti­niais žo­džiais ar net sve­ti­my­bė­mis. Vis tik ne­de­monst­ruo­ki­me be rei­ka­lo sa­vo „iš­pru­si­mo“, nes ne­ži­no­da­mi tiks­lios tarp­tau­ti­nio žo­džio reikš­mės ga­li­me pa­kliū­ti į la­bai ne­sma­gią si­tu­a­ci­ją.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų