Sa­vi­val­dy­bė svars­to apie eta­tų ma­ži­ni­mą

 

Tau­py­mo su­me­ti­mais sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams pa­siū­ly­tos ne­mo­ka­mos atos­to­gos biu­dže­to ne­iš­gel­bė­jo. Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je už­si­min­ta apie eta­tų ma­ži­ni­mą sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vo dvi­de­šimt ke­tu­ri na­riai. Ne­po­sė­džia­vo tik šiuo me­tu atos­to­gau­jan­tis me­ro pa­va­duo­to­jas Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas.

 

 

Emo­ci­jos vi­rė svars­tant Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro li­ki­mą.
Au­to­rės nuotr.

Biu­dže­tas vis trau­kia­si

Svar­būs ra­jo­no rei­ka­lai atos­to­gų, de­ja, ne­iš­ei­na. Į ta­ry­bos po­sė­dį su­si­rin­kę jos na­riai spren­dė per dvi­de­šimt „karš­tų“ klau­si­mų. Jie iš­klau­sė bib­lio­te­kos bei mu­zie­jaus va­do­vų pa­reng­tas me­ti­nes ata­skai­tas, ke­le­to ta­ry­bos na­rių pa­reiš­ki­mus.

Nuo rug­pjū­čio 1 die­nos įsi­ga­lio­ję Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai įsi­su­ko ir į mū­sų ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to bei jo pa­va­duo­to­jo Gri­go­ri­jaus Mal­ča­no­vo pi­ni­gi­nes. Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no me­ro bei me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tus. Pa­gal juos, su­ma­žė­jus ba­zi­nės al­gos dy­džiui, bu­vęs 5139 li­tų me­ro at­ly­gi­ni­mas su­ma­žė­jo iki 4377, o pa­va­duo­to­jo – nuo 4807 iki 4099 li­tų.

Links­mo­mis gai­do­mis ne­skam­bė­jo ir Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jos Vi­dos But­ke­vi­čie­nės pra­ne­ši­mas apie šių me­tų biu­dže­to pa­tiks­li­ni­mą. Me­tų pra­džio­je tu­rė­tas 105,5 mi­li­jo­no li­tų ra­jo­no biu­dže­tas jau anks­čiau bu­vo nu­rėž­tas iki 97,1 mi­li­jo­no. Bet ir tai dar ne pa­bai­ga – lie­pos mė­ne­sį Sei­mui su­ma­ži­nus sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tus, iš Uk­mer­gės ra­jo­no pi­ni­gi­nės iš­kri­to dar be­veik 1,7 mi­li­jo­no li­tų. „Kol kas tik per­dė­lio­ja­mos ei­lu­tės. Ki­ta­me ta­ry­bos po­sė­dy­je vėl pa­teik­si­me biu­dže­to tiks­li­ni­mus. Juo­se pa­gal Sei­mo nu­ro­dy­mus 806 tūks­tan­čiais li­tų su­ma­žės mo­ki­nio krep­še­lis, 791 tūks­tan­tis iš­si­brauks iš sa­va­ran­kiš­koms sa­vi­val­dy­bės funk­ci­joms skir­tos ei­lu­tės, o 85 tūks­tan­čių ne­teks ki­tos vals­ty­bės de­le­guo­tos funk­ci­jos“, - ji pra­ne­šė, kad per­spek­ty­vo­je – dar vie­nas iš­lai­dų ma­ži­ni­mas. Pa­sak V. But­ke­vi­čie­nės, gruo­džio mė­ne­sį ga­li vė­luo­ti sa­vi­val­dy­bės bei biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai. Dar ne­ži­nia, ar bus su­rink­ta į biu­dže­tą pi­ni­gų at­ly­gi­ni­mams už lap­kri­tį su­mo­kė­ti.

Eta­tų, at­ro­do, ma­žės

Kad ir kaip sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja sten­gė­si iš­veng­ti eta­tų ma­ži­ni­mo, pa­na­šu, kad to pa­da­ry­ti ne­pa­vyks. Po­sė­dy­je jau pu­se lū­pų už­si­min­ta apie nau­ją sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rą. Į ta­ry­bos na­rio Juo­zo Ar­ma­na­vi­čiaus re­pli­ką, kad rei­kė­tų pa­gal­vo­ti apie kai ku­rių dar­bo vie­tų ma­ži­ni­mą, A. Ko­pūs­tas at­sa­kė, kad šia te­ma jau kal­ba­ma: „Dar kol kas ty­liai, bet svars­to­ma.“

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Varž­ga­lys sa­ko, kad ne­mo­ka­mos atos­to­gos, ku­rios tau­py­mo su­me­ti­mu nuo pa­va­sa­rio bu­vo pa­siū­ly­tos sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams, pa­dė­ties ne­iš­gel­bė­jo. „Gy­ve­ni­mas ver­čia im­tis kraš­tu­ti­nių prie­mo­nių. Ant­ra­die­nį šį klau­si­mą ap­svars­ty­si­me su se­niū­nais ir sky­rių ve­dė­jais“, - tei­gė jis. Ko­kiuo­se sky­riuo­se bei se­niū­ni­jo­se jau­čia­mas eta­tų per­tek­lius ar ga­li­my­bė iš­si­vers­ti su ma­žiau spe­cia­lis­tų, di­rek­to­rius kol kas ne­at­sa­kė: „Apie tai ir kal­bė­si­mės su sky­rių ve­dė­jais. Vie­nuo­se – gal per daug, ki­tuo­se – per ma­žai.“ Di­rek­to­rius už­si­mi­nė, kad tik­riau­siai bus pra­de­da­ma nuo pen­si­nio am­žiaus dar­buo­to­jų.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ro­je su vi­sų se­niū­ni­jų dar­buo­to­jais – 202 eta­tai. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je su­kur­ta 113,5 eta­to. Daug tai ar ma­žai, ge­riau­sia spręs­ti ly­gi­nant. Pa­vyz­džiui, sa­vo dy­džiu pa­na­šios Ute­nos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ro­je su se­niū­ni­jo­mis – 167 eta­tai. Kė­dai­niuo­se – apie 150.

Re­struk­tū­ri­za­ci­ja pa­lai­min­ta

Dau­giau­siai emo­ci­jų tarp ta­ry­bos na­rių su­kė­lė svars­to­mas klau­si­mas dėl VšĮ Uk­mer­gės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro (PSPC) nau­jos struk­tū­ros pa­tvir­ti­ni­mo. Ki­taip, ma­tyt, ir bū­ti ne­ga­lė­jo, nes nu­ma­to­ma re­struk­tū­ri­za­ci­ja dar la­biau už­ašt­ri­no PSPC vy­riau­sio­sios gy­dy­to­jos ir vai­kų po­li­kli­ni­kos ve­dė­jo, ta­ry­bos na­rio bei Svei­ka­tos bei so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko Arū­no Ja­sai­čio kon­flik­tą, ku­ris iš­ėjo į vie­šu­mą. Apie tai jau ra­šė­me „Uk­mer­gės ži­nių“ rug­pjū­čio 14 die­nos nu­me­ry­je.

Vy­riau­sio­sios gy­dy­to­jos pa­teik­tais duo­me­ni­mis, po­ky­čiai įstai­go­je duos pu­sės mi­li­jo­no li­tų eko­no­mi­nį efek­tą. Daug dis­ku­si­jų tarp PSPC dar­buo­to­jų su­kė­lęs su­au­gu­sių­jų, vai­kų po­li­kli­ni­kų ir mo­te­rų kon­sul­ta­ci­jos su­jun­gi­mas at­neš­tų be­veik 38 tūks­tan­čių li­tų nau­dą.

J. Ga­liaus­kie­nės pra­ne­ši­mą apie įstai­gos re­struk­tū­ri­za­ci­ją en­tu­zias­tin­gai pa­lai­kė di­džio­ji dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių. Taip pat di­džio­ji dau­gu­ma šį PSPC va­do­vės ir ve­dė­jo kon­flik­tą lai­ko as­me­ni­niu ir pa­ta­ria pa­ga­liau už­kas­ti ka­ro kir­vį. Me­ro nuo­mo­ne, pats lai­kas už­baig­ti šį „vie­šą marš­ki­nių skal­bi­mą ra­jo­no aki­vaiz­do­je“.

Klau­si­mo svars­ty­me, no­rė­da­mas iš­veng­ti vie­šų­jų ir pri­va­čių­jų in­te­re­sų kon­flik­to, ne­da­ly­va­vo ta­ry­bos na­rys Juo­zas Ga­liau­skas. A. Ja­sai­tis, pa­reiš­kęs, kad svars­ty­me taip pat ne­da­ly­vaus, ne­ap­si­ken­tęs iš­ėjo iš sa­lės.

Pas­ku­ti­nis kar­tas

Jau ne vie­nus me­tus nuo vals­ty­bi­nės že­mės mo­kes­čių at­lei­džia­mą so­dų ben­dri­jų su­si­vie­ni­ji­mą „So­dai“ ta­ry­ba nuo mo­kes­čio at­lei­do „pas­ku­ti­nį kar­tą“. Ta­ry­bos na­riai siū­lo pa­teik­ti duo­me­nis apie vals­ty­bi­nę že­mę Že­mėt­var­kos sky­riui bei įtei­sin­ti vals­ty­bi­nės že­mės skly­pus Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re. Pa­si­gir­do ir abe­jo­nių, ar tai įma­no­ma at­lik­ti prak­tiš­kai...

Ta­ry­bos po­sė­džio re­zul­ta­tais ga­li pa­si­džiaug­ti ir Liau­šių gy­ven­to­jai. Ne­se­niai sa­vi­val­dy­bė ga­vo 72 gy­ven­to­jų pra­šy­mą re­no­vuo­ti Liau­šiuo­se esan­tį ar­te­zi­nį ge­ria­mo­jo van­dens šu­li­nį. Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ūkio sky­riaus ve­dė­jo Kęs­tu­čio Jur­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, jo būk­lė yra to­kia blo­ga, kad gy­ven­to­jai bet ku­rią aki­mir­ką ga­li lik­ti be ge­ria­mo­jo van­dens. Po ne­trum­pų dis­ku­si­jų apie tai, kam po re­no­va­ci­jos pri­klau­sys grę­ži­nys – sa­vi­val­dy­bei ar UAB „Uk­mer­gės van­de­nys“, nu­spręs­ta, kad van­dens gy­ven­vie­tei rei­kia da­bar. Tei­si­nius rei­ka­lus su­tar­ta tvar­ky­ti dar­bų ei­go­je. Gi­liau­sio Uk­mer­gė­je ar­te­zi­nio grę­ži­nio, sie­kian­čio 140 met­rų, re­no­va­ci­ja kai­nuos apie 30 tūks­tan­čių li­tų.

Pa­tvir­tin­tas Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo in­fra­struk­tū­ros plėt­ros spe­cia­lu­sis pla­nas. Jį pa­ren­gė UAB „Sta­ty­bos stra­te­gi­ja“.

Svars­tant Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2009 me­tų II pus­me­čio dar­bo pla­ną, at­si­žvelg­ta į Re­gi­man­to Ba­ra­vy­ko pa­siū­ly­mą kiek­vie­na­me ko­mi­te­te iš­ana­li­zuo­ti pa­si­ruo­ši­mą šil­dy­mo se­zo­nui.

Du vie­na­me. Taip ga­li­ma pa­va­din­ti Ba­le­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rės Ra­mu­tės Liu­bo­mirs­kie­nės at­lei­di­mą iš mo­kyk­los di­rek­to­rės pa­rei­gų. Ta­me pa­čia­me po­sė­dy­je ji skir­ta į Uk­mer­gės ra­jo­no Ba­le­lių uni­ver­sa­laus dau­gia­funk­ci­nio cen­tro di­rek­to­rės pa­rei­gas, įsteig­to mo­kyk­los pa­tal­po­se. At­ro­do, kad toks dau­gia­funk­ci­nis cen­tras – pir­mas ne tik mū­sų ra­jo­ne, bet ir pir­mo­ji kregž­dė res­pub­li­ko­je. Jo ini­cia­to­rius Ba­le­lių kai­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Ro­mas Pi­vo­ras tvir­ti­na ne­gir­dė­jęs, kad ša­ly­je bū­tų ofi­cia­liai re­gist­ruo­ta dau­giau to­kių cen­trų.

A. Ko­pūs­tas in­for­ma­vo ta­ry­bos na­rius apie gau­tą par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ Uk­mer­gės ra­jo­no sky­riaus pa­reiš­ki­mą. Pa­reiš­ki­mą pa­si­ra­šė par­ti­jos sky­riaus pir­mi­nin­kė ta­ry­bos na­rė Re­gi­na Kau­pie­nė. Jis ad­re­suo­tas sa­vi­val­dy­bės me­rui, ra­jo­no ta­ry­bai, Vals­tie­čių liau­di­nin­kų są­jun­gos, So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos, Dar­bo par­ti­jos ir Nau­jo­sios są­jun­gos bei Vals­tie­čių liau­di­nin­kų frak­ci­jai. Ja­me in­for­muo­ja­ma, kad nuo rug­pjū­čio 18 die­nos par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ Uk­mer­gės sky­rius nu­trau­kia sa­vo veik­lą ko­a­li­ci­jo­je, frak­ci­jo­je ir at­si­sa­ko frak­ci­jos se­niū­no pa­rei­gų.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų