Šeimininkės slėpinio ieškojo sėkloje

Lap­kri­čio 8-ąją mi­nė­tos Eu­ro­pos svei­kos mi­ty­bos die­nos pro­ga Uk­mer­gė­je su­reng­ta mais­to šven­tė. De­šimt ko­man­dų at­si­lie­pė į kvie­ti­mą pa­de­monst­ruo­ti sa­vo ku­li­na­ri­nius su­ge­bė­ji­mus ga­mi­nant svei­kuo­liš­kus pa­tie­ka­lus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotrPagrindinį prizą laimėjo bibliotekos komanda.

 

 

Tra­di­ci­nes svei­ko mais­to šven­tes jau ket­vir­tus me­tus ren­gia Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja iš da­lies fi­nan­suo­ja šį ren­gi­nį, ski­ria­mą Eu­ro­pos svei­kos mi­ty­bos die­nai pa­žy­mė­ti.

Šių­me­ti­nę šven­tę or­ga­ni­za­to­riai pa­va­di­no „Slė­pi­nys sėk­lo­je“. „Juk vis­kas že­mė­je pra­si­de­da iš sėk­los“, – aiš­ki­na­mas toks te­mos pa­si­rin­ki­mas.

 

11-13-1_straipsnio_2_nuotr

Samariečių stalas buvo labai puošnus.


 

Sa­vo sta­lus iš­ra­din­gai pa­den­gė pa­gy­ve­nu­sius žmo­nes, svei­kuo­lius, sa­ma­rie­čius vie­ni­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos.

Nors apie svei­ka­tą pa­pras­tai su­si­mąs­to­ma bran­džia­me am­žiu­je, ne­li­ko šiai te­mai abe­jin­gi ir ra­jo­no moks­lei­viai. Sa­vo „mo­liū­gi­nį“ sta­lą pa­den­gė ir pa­tys šven­tės or­ga­ni­za­to­riai.

Iš vi­so bu­vo pa­deng­ta 10 įspū­din­gai pa­puoš­tų sta­lų. Vi­si da­ly­viai pa­tie­ka­lams sten­gė­si nau­do­ti grū­di­nes kul­tū­ras, dar­žo­ves, vai­sius. Sa­vo svei­kuo­liš­kas idė­jas šven­tės da­ly­viai pri­sta­tė šo­kiais, dai­no­mis, ei­lė­mis.

 

11-13-1_straipsnio_3_nuotr

Komisija ragauja Sližių bendruomenės patiekalus.


 

Ren­gi­nį ve­dė Vil­ma Sa­ba­liaus­kie­nė, o pa­tie­ka­lus ver­ti­no žiu­ri ko­mi­si­jos na­rės: sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ta Ka­na­pec­kie­nė, VšĮ Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė Jus­ti­na Sta­lio­nė, gy­dy­to­ja Da­lia Va­liu­ke­vi­čie­nė, An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja El­vy­ra Kriau­čiū­nie­nė ir ren­gi­nį or­ga­ni­za­vu­sio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rė Vai­da Puo­džiū­nie­nė.

Ypa­tin­gą dė­me­sį ko­mi­si­jos na­rės sky­rė sta­lų puo­ši­mui, iš­ra­din­gu­mui ga­mi­nant pa­tie­ka­lus ir te­mos ati­ti­ki­mui. Kad da­ly­viai ne­mė­gin­tų kon­ku­ruo­ti pa­tie­ka­lų gau­sa, nu­tar­ta, kad ant sta­lo tu­ri bū­ti pa­dė­ti sep­ty­ni pa­ga­min­ti pa­tie­ka­lai. Tie­sa, ne vi­si į šį rei­ka­la­vi­mą at­si­žvel­gė...

 

11-13-1_straipsnio_4_nuotr


 

Įver­ti­nu­si da­ly­vių triū­są, ko­mi­si­ja nu­ta­rė pa­grin­di­niu pri­zu „Už di­džiau­sią pa­slap­tį sėk­lo­je“ ap­do­va­no­ti šios šven­tės de­biu­tan­tes – Ra­sos Griš­ke­vi­čie­nės va­do­vau­ja­mos Vla­do Šlai­to viešosios bib­lio­te­kos mo­te­ris. Sa­vo sta­lą bib­lio­te­ki­nin­kės pa­va­di­no „Kol jau­nas, o bro­li, sėk pa­sė­lio grū­dą...“

 

11-13-1_straipsnio_5_nuotr


 

Puoš­niau­siu pri­pa­žin­tas Lie­tu­vos sa­ma­rie­čių ben­dri­jos Uk­mer­gės sky­riaus, o iš­ra­din­giau­siu – Sli­žių kai­mo ben­druo­me­nės sta­las.

Be ap­do­va­no­ji­mų na­mo ne­grį­žo ir ki­ti ren­gi­nio da­ly­viai: Se­na­mies­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los, Svei­kuo­lių klu­bo, An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos, „Tri­jų drau­gų“ ko­man­dos bei ūki­nin­kė Lo­re­ta Bu­ro­kie­nė. Už sta­lo gau­są ir iš­ra­din­gu­mą ap­do­va­no­ti vy­riau­si kon­kur­so da­ly­viai – Uk­mer­gės „Bo­čiai“.

 

11-13-1_straipsnio_6_nuotr


 

Pa­grin­di­nės svei­kos mi­ty­bos tai­syk­lės:

 

• val­gy­ti mais­tin­gą, įvai­rų, daž­niau au­ga­li­nį nei gy­vū­ni­nės kil­mės mais­tą;

• ke­lis kar­tus per die­ną val­gy­ti grū­di­nių pro­duk­tų;

• ke­lis kar­tus per die­ną val­gy­ti įvai­rių, daž­niau švie­žių dar­žo­vių ir vai­sių (nors 400 g per die­ną);

• iš­lai­ky­ti nor­ma­lų kū­no svo­rį (kū­no ma­sės in­dek­sas: 18,5–25);

• ma­žin­ti rie­ba­lų var­to­ji­mą; gy­vu­li­nius rie­ba­lus, ku­riuo­se yra daug so­čių­jų rie­ba­lų rūgš­čių, keis­ti au­ga­li­niais alie­jais;

• rie­bią mė­są ir mė­sos pro­duk­tus pa­keis­ti ankš­ti­nė­mis dar­žo­vė­mis, žu­vi­mi, paukš­tie­na ar lie­sa mė­sa;

• var­to­ti lie­są pie­ną, lie­sus pie­no pro­duk­tus;

• rink­tis mais­to pro­duk­tus, tu­rin­čius ma­žai cuk­raus, re­čiau var­to­ti sal­džius gė­ri­mus, sal­du­my­nus;

• val­gy­ti ne­sū­rų mais­tą; ben­dras drus­kos kie­kis mais­te, įskai­tant gau­na­mą su rū­ky­tais, sū­dy­tais, kon­ser­vuo­tais pro­duk­tais, duo­na, ne­tu­ri bū­ti di­des­nis kaip vie­nas ar­ba­ti­nis šaukš­te­lis (5 g); var­to­ti jo­duo­tą drus­ką;

• ri­bo­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mą;

• ska­tin­ti iš­im­ti­nį žin­dy­mą iki 6 mėn. ir žin­dy­mą iki 2 m. ir il­giau, už­tik­ri­nant tin­ka­mą ir sau­gų pa­pil­do­mą kū­di­kių ir ma­žų vai­kų mai­ti­ni­mą;

• val­gy­ti re­gu­lia­riai;

• ger­ti pa­kan­ka­mai skys­čių, ypač van­dens;

• taip pat re­ko­men­duo­ja­ma kas­dien ak­ty­viai ju­dė­ti.

 

11-13-1_straipsnio_7_nuotr


 

11-13-1_straipsnio_8_nuotr


 

11-13-1_straipsnio_9_nuotr

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų