Seimo narį jau supa padėjėjų komanda

Į Sei­mą iš­rink­tas so­cial­de­mok­ra­tas Arū­nas Du­dė­nas jau su­da­rė sa­vo pa­dė­jė­jų ko­man­dą. Par­la­men­ta­ro pa­rei­gas at­lik­ti jam pa­dės trys par­ti­jos ben­dra­žy­gės uk­mer­giš­kės – Zi­ta Ei­du­kai­ty­tė, Skais­tė Va­si­liaus­kai­tė ir In­drė Ki­žie­nė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Seimo narys A. Dudėnas.

Sei­me pa­si­da­li­nus dar­bus ko­mi­te­tuo­se, A. Du­dė­nas iš­si­rin­ko Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą. „Ka­dan­gi vi­si ga­lė­jo­me pa­si­rink­ti pa­gal sa­vo pa­gei­da­vi­mus, pir­me­ny­bę ati­da­viau šiam ko­mi­te­tui dėl pa­ly­gin­ti pla­čios ir įdo­mios veik­los ja­me“, – pa­sa­ko­ja par­la­men­ta­ras.

Nors sei­mū­nai ga­li rink­tis, ko­kio ko­mi­te­to veik­lo­je da­ly­vau­ti, vis tik eg­zis­tuo­ja tam tik­ra hie­rar­chi­ja – pres­ti­žiš­kiau­si jiems at­ro­do Biu­dže­to ir fi­nan­sų bei Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tai. Pa­sak A. Du­dė­no, į šiuos sun­kiau­sia pa­tek­ti.

 

Pa­skirs­tė pa­rei­gas

 

Nuo lap­kri­čio Sei­me dir­ban­tis par­la­men­ta­ras jau pa­si­rin­ko pa­dė­jė­jus. Ša­lies Ap­lin­kos ap­sau­gos rei­ka­lus spręs­ti, su rin­kė­jais ben­drau­ti jam pa­dės tri­jų mo­te­rų ko­man­da.

Vil­niu­je gy­ve­nan­ti uk­mer­giš­kė Zi­ta Ei­du­kai­ty­tė tu­ri 1,5 Sei­mo na­rio pa­dė­jė­jo eta­to. Ji jau dar­buo­ja­si Sei­me kar­tu su A. Du­dė­nu.

VšĮ Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tro di­rek­to­rė Skais­tė Va­si­liaus­kai­tė ra­jo­no ta­ry­bos pa­si­pra­šė at­leis­ti ją iš dar­bo nuo gruo­džio 21 die­nos.

A. Du­dė­nas sa­ko, kad pa­grin­di­nės jos pa­rei­gos bus vie­šie­ji ry­šiai bei Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to rei­ka­lai. Ši pa­dė­jė­ja nuo gruo­džio pa­bai­gos 1 eta­tu dar­buo­sis Uk­mer­gės sky­riaus so­cial­de­mok­ra­tų būs­ti­nė­je.

Tau­jė­nų se­niū­ni­jo­je so­cia­li­ne dar­buo­to­ja dir­ban­ti In­drė Ki­žie­nė kaip par­la­men­ta­ro pa­dė­jė­ja tu­rės 0,5 eta­to. Ji iš sa­vo tie­sio­gi­nio dar­bo ne­si­trau­kia. Par­la­men­ta­rui tal­ki­nin­kau­ti pra­dės jau šią sa­vai­tę.

Du­dė­nas įsi­ti­ki­nęs, kad jo ko­man­da – kom­pe­ten­tin­ga, tu­rin­ti tiek ži­nių ap­lin­ko­sau­gos sri­ty­je, tiek ir ben­dra­vi­mo su žmo­nė­mis, rin­kė­jais pa­tir­ties.

 

Lais­va­lai­kio ma­žiau

 

Pa­šne­ko­vas ne­sle­pia, kad pra­dė­jus dirb­ti Sei­me, jo die­not­var­kė pa­si­kei­tė kar­di­na­liai – lais­va­lai­kio ge­ro­kai su­ma­žė­jo. Ant­ra­die­nį, tre­čia­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį – dar­bas Sei­me. Dvi die­nas vyks­ta Sei­mo ple­na­ri­niai po­sė­džiai, o vie­na skir­ta Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to veik­lai. Čia svars­to­mi ko­mu­na­li­nio ūkio, miš­ki­nin­kys­tės, at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos klau­si­mai. A. Du­dė­nas pa­skir­tas ir į Sei­mo an­ti­ko­rup­ci­nę ko­mi­si­ją.

Pir­ma­die­niais su Sei­mo na­riu uk­mer­giš­kiai ga­lės su­si­tik­ti So­cial­de­mok­ra­tų Uk­mer­gės sky­riaus būs­ti­nė­je. Čia jis ben­draus su rin­kė­jais.

Penk­ta­die­nis skir­tas iš­vy­koms – kiek­vie­ną sa­vai­tę Sei­mo na­riai ap­lan­ko ki­tų apy­gar­dų rin­kė­jus, da­ly­vau­ja ren­gi­niuo­se.

A. Du­dė­nui į ren­gi­nius jau te­ko va­žiuo­ti ir šeš­ta­die­niais. Ta­čiau ge­ro­kai su­si­trau­ku­siu lais­va­lai­kiu ne­si­skun­džia. Sa­ko, kad kai vis­kas įdo­mu ir la­bai ne­si­jau­čia, kad as­me­ni­niams rei­ka­lams skir­to lai­ko su­ma­žė­jo.

 

Iš Uk­mer­gės ne­bė­ga

 

Anot Sei­mo na­rio, pas­ta­rai­siais mė­ne­siais šei­mos gy­ve­na­mo­ji vie­ta – tarp Vil­niaus ir Uk­mer­gės. Sei­mo ben­dra­bu­čio prie­globs­čio jam ne­pri­rei­kė – su žmo­na Ai­ra tu­ri gy­ve­na­mą­jį plo­tą Vil­niu­je ir so­dy­bą  Žel­vos se­niū­ni­jo­je, Lau­mė­nų kai­me.

„Iš Uk­mer­gės ne­si­ruo­šia­me pa­bėg­ti, grei­čiau­siai lik­si­me Lau­mė­nuo­se. Kai­mas kaž­kaip trau­kia po dar­bų did­mies­ty­je“, – at­vi­rau­ja uk­mer­giš­kis.

Jis tei­gia, kad Uk­mer­gės rei­ka­lai, iš­ėjus į Sei­mą, ne­nu­blan­ko – da­ly­vau­tų ir ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­džiuo­se. De­ja, Sei­mo po­sė­džių ir ta­ry­bos po­sė­džių die­nos dub­liuo­ja­si – po­sė­džiau­ja­ma ket­vir­ta­die­niais.

 

Ju­de­sius ri­bo­ja... kė­dė

 

Sei­mo na­rio al­ga nuo da­ly­va­vi­mo ko­mi­te­tuo­se ne­pri­klau­so. Pa­sak pa­šne­ko­vo, dar­bas ko­mi­te­tuo­se ir ko­mi­si­jo­se yra kiek­vie­no na­rio pa­rei­ga ir nor­ma­lus dar­bo krū­vis. Prie­dai mo­ka­mi tik ko­mi­te­tų ir ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kams.

Nors vi­sas Sei­mo na­rio mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mas A. Du­dė­nui dar ne­bu­vo su­mo­kė­tas, jis ma­no, kad į ran­kas tu­rė­tų gau­ti apie 5200 li­tų. Pa­gal Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą už kiek­vie­nus Sei­me iš­dirb­tus me­tus pa­pil­do­mai mo­ka­ma po 3 pro­cen­tus nuo at­ly­gi­ni­mo.

Šias ei­lu­tes per­skai­tęs, tik­riau­siai, ne vie­nas pa­gal­vo­jo – šil­ta ir pa­to­gi vie­te­lė. „Ar pa­to­gi Sei­mo na­rio pa­grin­di­nė dar­bo vie­ta – po­sė­džių sa­lės kė­dė?“, – ma­ga pa­klaus­ti sei­mū­no.

„Kė­dė tik­rai pa­to­gi, bet il­gai ir sė­dė­ti ten­ka. Kė­dė ju­dan­ti, bet ša­lia sė­din­tie­siems ne­truk­do – mat va­žiuo­ja tik į prie­kį ir at­gal. Tie­sa, pa­si­suk­ti ga­li į vi­sas pu­ses, ben­drau­ti su ko­le­go­mis pa­to­gu“, – šyp­so­si pa­šne­ko­vas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų