Sergančiam paaugliui viltį pasveikti suteikė ukmergiškis

Uk­mer­giš­kis pro­ku­ro­ras Liu­das Žuk­lys ne­se­niai ta­po pen­kio­lik­tu Lie­tu­vo­je kau­lų čiul­pų do­no­ru. Vy­ras sa­ko, kad ne­dve­jo­da­mas tai at­lik­tų dar kar­tą, nes pi­lie­ti­nė pa­rei­ga – tai ne tik skam­būs žo­džiai, bet ir re­a­li pa­gal­ba ser­gan­tie­siems vė­žiu.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­giš­kis pro­ku­ro­ras Liu­das Žuk­lys ta­po pen­kio­lik­tu Lie­tu­vo­je kau­lų čiul­pų do­no­ru.

 

Prieš me­tus kau­lų čiul­pų do­no­rys­tei pa­si­ry­žęs ir po­ten­cia­liu do­no­ru ta­pęs uk­mer­giš­kis pro­ku­ro­ras Liu­das Žuk­lys ne­se­niai su­ži­no­jo, kad at­si­ra­do re­ci­pien­tas, ku­riam šis jo krau­jo­da­ros or­ga­nas tik­tų. Vy­riš­kis sa­ko nu­ste­bęs, kai pa­skam­bi­no iš Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­riš­kių kli­ni­kų Krau­jo cen­tro, pa­sa­kė, kad jo kau­lų čiul­pai tin­ka vė­žiu ser­gan­čiam ir transp­lan­ta­ci­jos lau­kian­čiam li­go­niui pa­gal vi­sus de­šimt pa­ra­met­rų.

„La­biau­siai su­tri­kau, kai apie tai pra­ne­šė gruo­džio 31 die­ną, Nau­jų­jų me­tų iš­va­ka­rė­se. Pa­gal­vo­jau, kad ši pro­ce­dū­ra la­bai sku­bi ir man teks ne­del­siant va­žiuo­ti į Vil­nių, o Nau­jie­ji – už ke­lių va­lan­dų“, – pri­si­pa­žįs­ta L. Žuk­lys. Jis sa­ko, kad dve­jo­nių „duo­ti ar ne­duo­ti“ ne­ki­lo – bū­tų su­ti­kęs su bet ko­kio­mis są­ly­go­mis, ta­čiau ap­si­džiau­gė su­ži­no­jęs, jog at­vyk­ti jam rei­kės tik po šven­čių.

Ne­at­kal­bi­nė­jo nuo do­no­rys­tės nei šei­mos na­riai, nei pa­žįs­ta­mi. Su­si­lai­ky­tų nuo to­kio spren­di­mo tik to­kiu at­ve­ju, jei me­di­kai per­spė­tų dėl ga­li­mų sun­kių kom­pli­ka­ci­jų. Ta­čiau me­di­kai ti­ki­na, kad do­no­rui to­kia pro­ce­dū­ra vi­sai ne­kenks­min­ga, o jos pa­da­ri­niai – ke­le­tą die­nų jau­čia­mi gri­po po­žy­miai – kau­lų lau­žy­mas, gal­vos skaus­mas, ne­aukš­ta tem­pe­ra­tū­ra. Do­no­ras ke­le­tą die­nų at­lei­džia­mas nuo dar­bo, o už tas die­nas mo­ka­mas vi­sas at­ly­gi­ni­mas.

Pa­tik­ri­no svei­ka­tą

L. Žuk­lys sa­ko, kad tu­rė­jo pui­kią pro­gą pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą, ko iki šiol sa­vo no­ru vis pri­trūk­da­vo no­ro ar lai­ko. Gy­dy­to­jai kruopš­čiai iš­ty­rė do­no­ro būk­lę – at­li­ko vi­daus or­ga­nų echos­ko­pi­ją, iš­ty­rė plau­čius, šir­dį, pa­da­rė dau­gy­bę krau­jo ty­ri­mų. „Net prie ka­bi­ne­tų lauk­ti ne­rei­kė­jo – se­se­lė už ran­kos vi­sur ve­džio­jo be ei­lės“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas.

Vi­sa pro­ce­dū­ra jam ne­pa­si­ro­dė nei skaus­min­ga, nei la­bai ne­ma­lo­ni. Gal tik nuo­bo­do­ka. „Rei­kė­jo pen­kias va­lan­das nie­ko ne­vei­kiant gu­lė­ti ir žiū­rė­ti, kaip iš vie­nos ran­kos san­da­ria sis­te­ma krau­jas bė­ga į kaž­ko­kį in­dą, ten pa­lie­ka li­go­niui gy­vy­biš­kai svar­bias da­le­les ir ki­tu vamz­de­liu grįž­ta į ki­tą ran­ką“, – pri­si­me­na pro­ce­dū­rą do­no­ras.

Apie li­go­nį, ku­riam transp­lan­tuo­ti jo kau­lų čiul­pai, L. Žuk­lys ži­no tik tiek, kad tai ke­tu­rio­li­kos me­tų pa­aug­lys, ser­gan­tis pik­tą­ja krau­jo li­ga. Įsta­ty­mas gy­dy­to­jams drau­džia at­skleis­ti in­for­ma­ci­ją apie re­ci­pien­tą bei do­no­rą be abie­jų su­ti­ki­mo.

„Tap­ti kau­lų čiul­pų ar krau­jo do­no­ru tu­rė­tų kiek­vie­nas svei­kas žmo­gus. Juk tai reiš­kia kaž­kam iš­gel­bė­tą gy­vy­bę“, – L. Žuk­lys įsi­ti­ki­nęs, kad to­kia pa­gal­ba – ne skam­būs žo­džiai, bet re­a­li pi­lie­ti­nė pa­rei­ga.

„Pats ne kar­tą pa­gal­vo­da­vau, kad rei­kė­tų duo­ti krau­jo ar čiul­pų, ta­čiau jei ne Snie­guo­lės su­reng­ta ak­ci­ja, ka­žin, kaip ten bū­čiau pri­si­ruo­šęs. Į ak­ci­ją at­ei­ti leng­viau“, – sa­ko L. Žuk­lys.

Re­gist­re – 105 uk­mer­giš­kiai

Dvi ak­ci­jas, ku­rių me­tu uk­mer­giš­kiai bu­vo ra­gi­na­mi už­si­re­gist­ruo­ti pa­sau­li­nia­me ne­gi­mi­nin­gų do­no­rų re­gist­re ir tap­ti kau­lų čiul­pų do­no­rais, su­ren­gė Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ja Snie­guo­lė Biels­kie­nė. Jų me­tu po­ten­cia­liais kau­lų čiul­pų do­no­rais ta­po ir į re­gist­rą bu­vo įtrauk­ti 105 uk­mer­giš­kiai.

S. Biels­kie­nė sa­ko, kad apie tai, kaip ser­gan­tie­ji vė­žiu lau­kia tin­ka­mo jiems do­no­ro, su­pra­to tik pa­ti su pa­aug­liu sū­nu­mi at­si­dū­ru­si Vil­niaus uni­ver­si­te­to vai­kų li­go­ni­nės On­ko­he­ma­to­lo­gi­jos sky­riu­je. „Ma­nau, kad re­tas ži­no apie ga­li­my­bę tap­ti kau­lų čiul­pų do­no­ru. Pa­ma­tai li­go­nio bei jo ar­ti­mų­jų be­jė­giš­ku­mą ir nu­si­vy­li­mą, kai gi­mi­nių čiul­pai ne­tin­ka, o ne­gi­mi­nin­gą do­no­rą taip sun­ku su­ras­ti. Tuo­met ir pa­gal­vo­ji: jei ga­li pa­dė­ti, tu­ri pa­dė­ti“, – sa­ko S. Biels­kie­nė.

Pa­si­ry­žu­si reng­ti Uk­mer­gė­je kau­lų čiul­pų do­no­rų ak­ci­jas ir ėmu­sis kon­kre­čių veiks­mų, mo­te­ris kal­bė­jo­si su dau­gy­be pa­žįs­ta­mų as­me­niš­kai, ra­gi­no tap­ti do­no­rais. Pa­sa­ko­jo apie li­go­ni­nės pa­la­to­se vai­kų ir su­au­gu­sių­jų sky­riuo­se gu­lin­čius ir ste­buk­lo – do­no­ro – lau­kian­čius li­go­nius.

Ji ti­ki­na, kad dau­gu­ma jos pa­žįs­ta­mų su­pra­to ga­lin­tys re­a­liai pa­dė­ti ir su­ti­ko. „Ei­da­mi duo­ti krau­jo mė­gi­nių dar ir sa­vo drau­gus at­si­ve­dė“, – žmo­nių są­mo­nin­gu­mu džiau­gia­si S. Biels­kie­nė. Ta­čiau bu­vo ir to­kių, ku­rie ka­te­go­riš­kai at­si­sa­kė – gal ma­ny­da­mi, kad tai nė­ra jų pa­rei­ga, gal su­si­gal­vo­ję ki­tų prie­žas­čių.

Ga­li ne­pri­reik­ti

Ne­gi­mi­nin­gų do­no­rų kau­lų čiul­pai Lie­tu­vo­je vė­žiu ser­gan­tiems pa­cien­tams transp­lan­tuo­ti pra­dė­ti prieš še­še­rius me­tus. Įkur­tas ir ple­čia­mas ne­gi­mi­nin­gų kau­lų čiul­pų do­no­rų re­gist­ras, ku­ria­me sau­go­mi iš krau­jo mė­gi­nių nu­sta­ty­ti po­ten­cia­lių do­no­rų duo­me­nys.

Jei at­si­ran­da pa­cien­tas, ku­riam ku­rio nors as­mens kau­lų čiul­pai tin­ka, do­no­ro pra­šo­ma at­vyk­ti į San­ta­riš­kių kli­ni­kų Krau­jo cen­trą. Ten jam at­lie­ka­ma pro­ce­dū­ra, ku­rios me­tu iš krau­jo at­ski­ria­mi kau­lų čiul­pai. Gy­dy­to­jai sa­ko, kad ras­ti re­ci­pien­tui (žmo­gui, ku­riam transp­lan­tuo­ja­ma) tin­ka­mą ne­gi­mi­nin­gą do­no­rą la­bai sun­ku – tai be­veik tas pats, kas su­ras­ti ada­tą šie­no ku­pe­to­je.

Kol kas ši pro­ce­dū­ra bu­vo at­lik­ta ir do­no­rais ta­po tik pen­kio­li­ka mū­sų ša­lies gy­ven­to­jų. Vi­si ki­ti, ku­riems yra pa­im­tas krau­jo mė­gi­nys, įtrauk­ti į ne­gi­mi­nin­gų kau­lų čiul­pų do­no­rų re­gist­rą. Me­di­kai aiš­ki­na, kad dau­ge­liui po­ten­cia­lių do­no­rų ga­li ir ne­tek­ti duo­ti šio krau­jo­da­ros or­ga­no, nes ne­at­si­ran­da tin­ka­mo re­ci­pien­to.

Kar­tais pa­si­ry­ži­mas iš­ga­ruo­ja

Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­riš­kių kli­ni­kų He­ma­to­lo­gi­jos cen­tro gy­dy­to­ja Li­na Kry­žaus­kai­tė pa­sa­ko­ja, kad Lie­tu­vos ne­gi­mi­nin­gų kau­lų čiul­pų do­no­rų re­gist­re šiuo me­tu yra apie ke­tu­ri tūks­tan­čiai po­ten­cia­lių do­no­rų. Ša­ly­je gy­ve­na apie pus­šim­tis žmo­nių, ku­rie su ne­gi­mi­nin­go do­no­ro pa­gal­ba jau įvei­kė li­gą. Gy­dy­to­ja džiau­gia­si, kad ir lie­tu­viai tam­pa vis są­mo­nin­ges­ni – be­veik kas­dien į Vil­niu­je esan­tį Krau­jo cen­trą at­ei­na ko­kie pen­ki nau­ji do­no­rai.

„Vi­sa­da pir­miau­sia ieš­ko­ma do­no­rų iš gi­mi­nių – tarp bro­lių, se­se­rų. Tik jei­gu ne­ran­da­me tarp ar­ti­mų­jų, krei­pia­mės į ban­ką. De­ja, mū­sų re­gist­ras per ma­žas, kad vi­siems pa­cien­tams su­ras­tu­me do­no­rus. Kau­lų čiul­pus transp­lan­ta­ci­joms ve­ža­me iš ki­tų ša­lių“, – sa­ko ji. Dau­gė­jant ne­gi­mi­nin­gų kau­lų čiul­pų re­gist­ro do­no­rų, di­dė­ja ti­ki­my­bė ras­ti tin­ka­mą do­no­rą mū­sų ša­ly­je.

To­kių po­ten­cia­lių do­no­rų, ku­rių pa­si­ry­ži­mas duo­ti kau­lų čiul­pų iš­ga­ruo­ja vos at­si­ra­dus re­ci­pien­tui, taip pat pa­si­tai­ko. Dėl to gy­dy­to­jai vi­suo­met pir­miau­sia gau­na do­no­ro su­ti­ki­mą, o tik pas­kui pra­ne­ša li­go­niams ir jų ar­ti­mie­siems. „Liu­das iš kar­to su­ti­ko tap­ti do­no­ru – jo nė įkal­bi­nė­ti ne­rei­kė­jo. Tik­rai su­pra­tin­gas ir są­mo­nin­gas žmo­gus. Ši ge­ra ži­nia bu­vo tik­ra nau­ja­me­ti­nė do­va­na li­go­niui ir jo ar­ti­mie­siems“, – sa­ko gy­dy­to­ja.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų