Šiaulių banką šturmavo minia

Ūkio ban­ko pa­sta­te įsi­kū­ru­sį Šiau­lių ban­ką ant­ra­die­nį už­gu­lė in­dė­li­nin­kų mi­nia. Nors bu­vo skelb­ta, kad ban­ko fi­lia­lai bus ati­da­ry­ti vi­dur­die­nį, ne­kan­triau­si bu­vę Ūkio ban­ko klien­tai prie du­rų su­sto­jo nuo 7 va­lan­dos ry­to.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gie­tiš­kas ban­ko štur­mas.

Dau­giau­siai so­cia­li­nių iš­mo­kų ir pen­si­jų pa­im­ti at­ėję žmo­nės ti­ki­no jau pa­var­gę gy­ven­ti sko­lon – pi­ni­gų ne­be­tu­ri se­niai.

Vie­ni sa­kė ne­iš­gir­dę, kad ban­kas du­ris ža­da at­ver­ti tik 12 va­lan­dą, ki­ti – kad anks­ti ry­te va­žia­vęs au­to­bu­sas, tre­ti tie­siog no­rė­jo pir­mie­ji at­gau­ti lė­šas.

Prieš vi­dur­die­nį ke­lių šim­tų žmo­nių mi­nia ėmė ūž­ti vis gar­siau ir gar­siau, ta­čiau nie­kas ne­aiš­ki­no, ka­da gi pa­ga­liau jie bus įleis­ti vi­dun. Pa­si­stum­džius dar pus­va­lan­dį, kai du­rys pa­ga­liau at­si­vė­rė, vi­si plūs­te­lė­jo į pa­tal­pą.

Tik dėl lai­min­go at­si­tik­ti­nu­mo be­si­ver­žian­tie­ji ne­su­try­pė sil­pnes­nių­jų. Vie­ną laz­da be­si­rams­čiuo­jan­čią se­no­lę nuo laip­tų nu­kė­lė pa­gal­bon at­ėję vy­rai.

Pa­va­ka­re kal­bin­tas Šiau­lių ban­ko Uk­mer­gės klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas Aud­rius Po­žers­kas tvir­ti­no, kad į pa­sta­tą įvir­tu­sius in­dė­li­nin­kus pa­vy­ko su­val­dy­ti. Žmo­nės vi­du­je esą su­sto­jo į ei­lę ir nie­ko ne­iš­var­tė.

Pa­sak va­do­vo, iki dar­bo pa­bai­gos klien­tai bu­vo ap­tar­nau­ti. Dau­giau­siai jų at­ėjo pen­si­jų ir so­cia­li­nių iš­mo­kų. In­dė­lius at­si­ė­mė tik vie­nas ki­tas.

„Bu­vo skelb­ta, kad ban­kas bus ati­da­ry­tas vi­dur­die­nį, bet žmo­nės at­ėjo ry­te ir pa­si­rin­ko lauk­ti“, – kal­bė­jo A. Po­žers­kas.

Kad be iš­mo­kų be­veik mė­ne­sį pra­lei­dę žmo­nės nu­si­tei­kę lauk­ti ir šal­ti, iliust­ra­vo vaiz­das tre­čia­die­nio ry­tą: prie Šiau­lių ban­kui da­bar pri­klau­san­čio pa­sta­to pu­sė aš­tun­tos ry­to lū­ku­ria­vo ke­lias­de­šimt uk­mer­giš­kių.

 

Pe­rė­mė ir dar­buo­to­jus

 

Šiau­lių ban­kas pe­rė­mė ne tik Ūkio ban­ko in­dė­li­nin­kus, pa­sta­tus, bet ir da­lį dar­buo­to­jų. Vie­toj tri­jų nuo šiol Šiau­lių ban­ke Uk­mer­gė­je dirbs de­šimt žmo­nių.

Pa­sak A. Po­žers­ko, Vy­tau­to gat­vė­je esan­tis Šiau­lių ban­ko pa­sta­tas kol kas ne­už­da­ry­tas – klien­tai čia taip pat ap­tar­nau­ja­mi. Ta­čiau at­ei­ty­je grei­čiau­siai jis bus par­duo­tas.

 

Ra­gi­na­mi ne­sku­bė­ti

 

Pra­ne­ši­me spau­dai tei­gia­ma, kad  pri­va­tūs Ūkio ban­ko klien­tai jau ga­li ban­ki­nė­mis pa­slau­go­mis nau­do­tis ir ban­ko pa­da­li­niuo­se, ir elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės sis­te­mo­je „Eta ban­kas“. Jiems tei­kia­ma in­dė­lių ap­tar­na­vi­mo pa­slau­ga, ga­li­ma at­lik­ti mo­kė­ji­mus iš sa­vo ban­ko ir mo­kė­ji­mo kor­te­lės są­skai­tų.

Taip pat ga­li­ma su­mo­kė­ti mo­kes­čius už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas bei įneš­ti ar iš­si­gry­nin­ti pi­ni­gus.

Ka­sos ope­ra­ci­joms su gry­nai­siais pi­ni­gais ku­rį lai­ką bus tai­ko­mi die­nos li­mi­tai iki 20 tūkst. li­tų.

Skel­bia­ma, kad vi­si ap­draus­ti in­dė­liai, gy­ven­to­jų lai­ky­ti Ūkio ban­ke, ne­kei­čiant in­dė­lių su­tar­čių są­ly­gų, per­duo­ti Šiau­lių ban­kui, to­dėl sku­bė­ti į bu­vu­sius Ūkio ban­ko sky­rius nė­ra bū­ti­na ir nie­ko pa­pil­do­mai da­ry­ti ne­rei­kia.

Bu­vu­siems Ūkio ban­ko klien­tams ak­tu­a­li in­for­ma­ci­ja skel­bia­ma tin­kla­lapiuo­se www.sb.lt, www.ub.lt, www.lb.lt bei tel. 8 700 55055, 8 800 10007.

 

Į sa­vi­val­dy­bės raš­tą ne­re­a­ga­vo

 

Dėl žlu­gu­sio Ūkio ban­ko di­džiu­lis rū­pes­tis sle­gia Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę: ja­me bu­vo ati­da­ry­ta pa­grin­di­nė sa­vi­val­dy­bės są­skai­ta.

Ta­čiau la­bai gar­siai pra­dė­jus kal­bė­tis apie Ūkio ban­ko pro­ble­mas, jo už­da­ry­mo iš­va­ka­rė­se sa­vi­val­dy­bė at­li­ko 5,6 mln. li­tų pa­ve­di­mą į ki­tą ban­ką. Ta­čiau šis pa­ve­di­mas bu­vo su­stab­dy­tas, o vė­liau lė­šos grą­žin­tos į jau žlu­gu­sį ban­ką.

Pra­šy­da­ma iš­aiš­kin­ti šią si­tu­a­ci­ją Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė tuo­jau pat krei­pė­si į Lie­tu­vos ban­ką. Ta­čiau at­sa­ky­mo ne­ga­vo. Pa­sak ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jos Vi­dos But­ke­vi­čie­nės, šią sa­vai­tę į Lie­tu­vos ban­ką kreip­ta­si pa­kar­to­ti­niu raš­tu.

Dėl 5,6 mln. li­tų pa­ve­di­mo  ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ren­gia­si by­li­nė­tis teis­muo­se.

Į sa­vi­val­dy­bės są­skai­tą iš Šiau­lių ban­ko ant­ra­die­nį įkel­ta tik vals­ty­bės ap­draus­to­ji su­ma – 345 280 Lt.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų