Sielos gydytojai į kiekvieną problemą žiūri rimtai

Jei bent kar­tą su­kir­bė­jo gal­vo­je min­tis, kad jums rei­ka­lin­ga psi­cho­lo­go pa­gal­ba, ati­dė­lio­ti ne­ver­ta. Tuo įsi­ti­ki­nęs psi­cho­lo­gas Na­ri­man­tas Mar­kaus­kas. Jis sa­ko, kad pas­ta­ruo­ju me­tu psi­cho­lo­gams sa­vo sie­lą at­ve­rian­čių žmo­nių dau­gė­ja.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Na­ri­man­tas Mar­kaus­kas sa­ko, kad psi­cho­lo­gai esa­me vi­si – tik vie­ni mė­gė­jai, ki­ti – pro­fe­sio­na­lai.

„Iš prak­ti­kos ga­liu pa­tvir­tin­ti – del­siant ir ne­si­ryž­tant pra­ver­ti psi­cho­lo­go ka­bi­ne­to du­rų, vi­si pro­ce­sai – ir iš­ori­niai veiks­niai, ir be­si­klos­tan­tys žmo­gaus psi­chi­ko­je – ga­li pa­si­suk­ti ne­su­grą­ži­na­ma lin­kme“, – sa­ko „Vil­kmer­gės kli­ni­ko­je“ dir­ban­tis  me­di­ci­nos psi­cho­lo­gas. Dau­ge­liu at­ve­jų pro­ble­mų ra­tas yra daug di­des­nis, nei pa­jė­gia­me su­vok­ti.

 

Ži­nios ir pa­tir­tis

 

Ne­re­tai žmo­nės klai­din­gai ma­no, kad iš bet ku­rios ne­ma­lo­nios gy­ve­ni­mo si­tu­a­ci­jos iš­si­kaps­ty­ti ga­li pa­tys. Pa­sak psi­cho­lo­go, jis – taip pat to­li gra­žu ne Die­vas ir ne vi­sa­ži­nis, da­ran­tis ste­buk­lus. Ta­čiau spe­cia­lis­to te­ori­nės ži­nios apie žmo­gaus psi­chi­ką ir il­ga­me­tė dar­bo pa­tir­tis – kur kas dau­giau nei ga­li­me mes pa­tys. N. Mar­kaus­kui ten­ka su­si­dur­ti su to­kiais, ku­rie il­gai ne­si­ryž­ta sa­vo pro­ble­mų iš­sa­ky­ti psi­cho­lo­gui. „At­seit, kaip aš čia pa­sa­ko­siu ne­pa­žįs­ta­mam. Ta­čiau nu­si­mes­ti bė­dų naš­tą no­ri­si be­veik vi­siems, tai­gi ir guo­džia­si – pa­žįs­ta­miems, kai­my­nams, ben­dra­dar­biams. Iš jų gau­na pa­ta­ri­mus – ne­pro­fe­sio­na­lius, da­li­ja­mus leng­va ran­ka, be di­de­lės at­sa­ko­my­bės“, – jis sa­ko, kad gram­dy­ti pri­svi­lu­sią ko­šę pas­kui daž­nai ten­ka psi­cho­lo­gams.

 

„Gal ne­pa­kenks...“

 

N. Mar­kaus­kas į Uk­mer­gę grį­žo, kaip jis pats sa­ko, ap­su­kęs ra­tą po Lie­tu­vą: dvi­de­šimt me­tų psi­cho­lo­gu dirb­ta Šiau­liuo­se, pen­kio­li­ka ati­duo­ta Kė­dai­nių po­li­kli­ni­kos Psi­chi­kos svei­ka­tos sky­riui. Ke­le­tą me­tų dar­ba­vo­si Uk­mer­gės li­go­ni­nės Neu­ro­lo­gi­jos sky­riu­je. Šiuo me­tu pri­ima pa­cien­tus „Vil­kmer­gės kli­ni­ko­je“.

N. Mar­kaus­kas sa­ko, kad prieš tris­de­šimt pen­ke­rius me­tus jo dar­bas bu­vo nuo­la­ti­nis įro­di­nė­ji­mas, kad psi­cho­lo­gi­ja ga­li pa­dė­ti žmo­gui, dėl sa­vo bė­dų jau­čian­čiam dis­kom­for­tą. „Net į pir­mą­jį ma­no dar­bą – spor­ti­nės ko­man­dos psi­cho­lo­gu – darb­da­viai pri­ėmė ne­pa­tik­liai sa­ky­da­mi: pa­im­kim, gal ne­pa­kenks“, – šyp­so­si jis.

 

Ry­šys – abi­pu­sis

 

Žmo­nių po­žiū­ris į psi­cho­lo­gą bei psi­cho­lo­gi­ją kaip moks­lą ne­pa­ly­gi­na­mai pa­si­kei­tė. „Kai tik pra­dė­jau dirb­ti, bū­da­vo – per die­ną vos vie­nas ki­tas lan­ky­to­jas ka­bi­ne­to du­ris pra­ve­ria. Da­bar kas­dien ten­ka su pen­kio­li­ka ir dau­giau pa­cien­tų pa­ben­drau­ti“, – pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vas.

Anot N. Mar­kaus­ko, abi­pu­sis ry­šys tarp psi­cho­lo­go ir at­ėju­sio pas jį žmo­gaus tie­siog bū­ti­nas. „Ne vi­suo­met pa­vyks­ta su­de­rin­ti są­ly­čio taš­kus, pa­tai­ky­ti ant vie­nos ban­gos. Kai pra­de­di ben­drau­ti, su­si­da­rai nuo­mo­nę apie žmo­gų, o šis – apie psi­cho­lo­gą. Dau­ge­lis žmo­nių pyks­ta už tei­sy­bę. Aiš­ku, ga­li­ma ap­si­mes­ti ge­ru­čiu psi­cho­lo­gu, link­sė­ti gal­vą ir su­tik­ti su pa­sa­ko­to­jo po­zi­ci­ja. Bet kam nuo to bus ge­riau?“ – svars­to jis.

 

Juo­kin­gų ir ab­sur­diš­kų ne­bū­na

 

Kiek­vie­na is­to­ri­ja tu­ri ne po vie­ną va­rian­tą – pa­sa­ko­to­jas ją pa­tei­kia taip, kaip pats įsi­vaiz­duo­ja. Ki­tos tei­sy­bės pa­sa­ky­mas daž­niau­siai at­lie­ka chi­rur­go skal­pe­lio funk­ci­ją – iš­pjo­vei ir pra­de­da gy­ti. „Psi­cho­lo­go tiks­las – pa­dė­ti, kaip tre­ne­ris spor­ti­nin­kui – nu­ro­dai kryp­tį, pa­drą­si­ni, tar­tum už nu­ga­ros pa­sto­vi“, – sa­ko N. Mar­kaus­kas.

Į kiek­vie­ną pa­cien­to iš­sa­ky­tą pro­ble­mą jis ti­ki­na žiū­rin­tis rim­tai. Kar­tais tik pra­vė­ręs du­ris lan­ky­to­jas ima at­si­pra­ši­nė­ti – gal čia tik smul­kme­na, gal juo­kin­ga ar ab­sur­diš­ka. N. Mar­kaus­ko nuo­mo­ne, ko­kia ji be­bū­tų, jei ke­lia dis­kom­for­tą, truk­do nor­ma­liai gy­ven­ti, ją rei­kia spręs­ti.

 

Diag­no­zuo­ja sau dep­re­si­ją

 

Ki­ta pa­cien­tų ka­te­go­ri­ja – pe­si­mis­tai. Vos įžen­gę į psi­cho­lo­go ka­bi­ne­tą ima įro­di­nė­ti, kad jiems vis­kas blo­gai. „Ban­do ir ma­ne įti­kin­ti, kad nie­kas ne­si­se­ka, kad ap­skri­tai jiems – dep­re­si­ja“, – psi­cho­lo­gas sa­ko, kad į to­kias pa­čių nu­si­sta­ty­tas diag­no­zes jis ne­krei­pian­tis dė­me­sio. Jei pa­ben­dra­vus su nu­si­vy­lu­siuo­ju pa­aiš­kė­ja, kad tai ne ne­kal­tas liū­de­sys ar nuo­tai­kos ne­bu­vi­mas, ski­ria­mi spe­cia­lūs ty­ri­mai, diag­nos­ti­ka.

Re­cep­to, kiek kar­tų rei­kia ap­si­lan­ky­ti pas psi­cho­lo­gą, kad iš­si­spręs­tų dva­si­nės pro­ble­mos ir vėl pa­jus­tum že­mę po ko­jo­mis, nė­ra. „Su vie­nais su­si­tin­kam kas an­trą sa­vai­tę ir de­šim­ties vi­zi­tų jiems pa­kan­ka. Su ki­tais ben­drau­ju jau ne vie­nus me­tus“, – pa­sa­ko­ja N. Mar­kaus­kas.

At­ei­na pas psi­cho­lo­gą abie­jų ly­čių at­sto­vai, įvai­raus am­žiaus. Vis tik kol kas mo­te­rys „ima vir­šų“ – jos la­biau lin­ku­sios spręs­ti sa­vo pro­ble­mas pa­si­tar­da­mos su spe­cia­lis­tu. Ne­re­tai ma­mos vos ne per prie­var­tą tem­pia pas psi­cho­lo­gus ir sa­vo at­ža­las. N. Mar­kaus­kas įsi­ti­ki­nęs – jo­kie tem­pi­mai ne­pa­dės. „Jei at­ei­ni ap­si­spren­dęs, nu­si­tei­kęs iš­klau­sy­ti ki­tą nuo­mo­nę – di­džiau­sia ti­ki­my­bė, kad ap­si­lan­kei ne vel­tui“, – sa­ko psi­cho­lo­gas.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų