Šiemet – lietuviškų obuolių badmetis

Dau­ge­lio ša­lies re­gio­nų so­di­nin­kai skun­džia­si itin pras­tu der­liu­mi. Į obe­lis liūd­nai žval­go­si ir mū­sų ra­jo­no so­dų sa­vi­nin­kai. Kai ku­rie iš jų obuo­lių der­liaus nu­ė­mi­mo dar­bų šie­met net ne­pla­nuo­ja – de­šim­tys hek­ta­rų vais­me­džių sto­vi ne­vai­sin­gi. Pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką ne­par­da­vę vai­sių ūki­nin­kai ne­gaus ir iš­mo­kų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Vaidotės Griškevičiūtės nuotr. Lie­tu­vos so­duo­se obuo­lių šie­met gau­siai ne­už­de­rė­jo.


AB „Anykš­čių vy­nas“ – ar­ti­miau­si mū­sų ra­jo­no kai­my­nai, su­per­kan­tys vai­sius ir uo­gas. Ta­čiau per­nai obuo­lių jie ne­su­pir­ki­nė­jo – ver­tė­si nuo anks­tes­nių me­tų ben­dro­vės san­dė­liuo­se už­si­li­ku­sio­mis kon­cen­tra­tų at­sar­go­mis. Dau­gu­mos uk­mer­giš­kių, ku­riems vie­nin­te­lė re­a­li­za­ci­jos vie­ta bū­da­vo „Anykš­čių vy­nas“, so­dų der­lius taip ir li­ko pū­ti po obe­li­mis.

Obuo­lių vėl rei­kia

Ben­dro­vės di­rek­to­rė Vio­le­ta La­bu­tie­nė sa­ko, kad šie­met jie pla­nuo­ja su­pirk­ti iš so­di­nin­kų ne ma­žiau kaip 10 tūks­tan­čių to­nų obuo­lių. Tai ge­ra ži­nia ša­lies so­di­nin­kams, nes sa­vo pro­duk­ci­ją anykš­tė­nai ga­mi­na tik iš lie­tu­viš­kos ža­lia­vos. Obuo­lius ben­dro­vė su­pir­ki­nė­ti pradėjo šią savaitę.

Ta­čiau ga­min­to­jai ne­ra­miai žval­go­si į apy­tuš­čius so­dus ir svars­to, ar esant šių­me­čiam der­liui, pa­vyks įgy­ven­din­ti sa­vo pla­nus. „Mū­sų va­dy­bi­nin­kai jau pa­da­rė žval­gy­tu­ves. Ap­va­žia­vę kai­my­ni­nius ra­jo­nus įsi­ti­ki­no, kad nor­ma­laus der­liaus ga­li­ma ti­kė­tis tik treč­da­ly­je so­dų. Ki­tur obuo­lių ar­ba vi­sai nė­ra, ar­ba jie la­bai ma­ži bei kri­tuo­liai“, – pa­sa­ko­ja di­rek­to­rė.

Ne­se­niai ben­dro­vės val­dy­ba pa­tvir­ti­no pra­di­nę su­pir­ki­mo kai­ną. Už ki­log­ra­mą obuo­lių bus mo­ka­ma po 15 cen­tų. Tiek pat „Anykš­čių vy­nas“ mo­kė­jo ir už­per­nai. „Kel­ti su­pir­ki­mo kai­nas ga­min­to­jams nie­kuo­met ne­pa­lan­ku“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

„Kal­tos“ bi­tės

Že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vo „Tau­jė­nų so­dai“ di­rek­to­rius Sta­sys Bloc­kus pri­si­pa­žįs­ta po 24 hek­ta­rų so­dą vaikš­tan­tis nu­svi­ru­sio­mis ran­ko­mis. „Šie­met der­liaus skin­ti ne­teks. Vi­sos obe­lys sto­vi vi­sai tuš­čios – ne­pri­klau­so­mai nuo veis­lės ir de­rė­ji­mo lai­ko“, – sa­ko jis.

„Nors žie­ma bu­vo la­bai šal­ta, obe­lys ne­nu­ken­tė­jo. Nor­ma­liai iš­spro­go, pa­va­sa­rį žie­dais ap­si­py­lė. Jų net pa­va­sa­ri­nės šal­nos ne­pa­kan­do – at­ro­dė, kad bus obuo­lių me­tai“, – pa­sa­ko­ja S. Bloc­kus. Nuo­mo­nę te­ko pa­keis­ti, kai ėmė vi­si žie­dai kaip su­si­ta­rę ir nu­by­rė­jo.

Per­nai 250 to­nų obuo­lių der­lių re­a­li­za­vu­sio ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rius dėl to­kios baig­ties la­biau­siai kal­ti­na orus: „Vais­me­džių žy­dė­ji­mo me­tu lie­tin­gas ir šal­tas oras bu­vo. To­kio­mis die­no­mis bi­tės ne­skrai­dė, tai­gi ir žie­dų ne­ap­dul­ki­no. Taip ir nu­kri­to ne­už­si­mez­gę.“

Nors obuo­lių Lie­tu­vos so­duo­se šie­met ne­už­de­rė­jo, S. Bloc­kus abe­jo­ja, ar šių vai­sių kai­nos la­bai pa­kils. „Dau­giau į kai­my­nus rei­kia žiū­rė­ti – Lie­tu­va kai­nas ma­žai re­gu­liuo­ja“, – ma­no jis.

Ūkis „gam­tos ran­ko­se“

Ūki­nin­ko Juo­zo Ku­lė­šiaus 6 hek­ta­rų eko­lo­gi­nia­me so­de ge­riau už­de­rė­jo žie­mi­nių veis­lių obe­lys. Mat ru­de­ni­nių veis­lių žy­dė­ji­mo me­tas su­ta­po su žie­dų grau­ži­kų ant­plū­džiu so­de.

Eko­lo­gi­nio ūkio der­lius dar la­biau pri­klau­so nuo gam­ti­nių są­ly­gų nei che­mi­zuo­to. Anot J. Ku­lė­šiaus, net­gi „vi­siš­kai pri­klau­so nuo gam­tos“. Mat so­duo­se, ku­riuo­se nau­do­ja­mi che­mi­niai pre­pa­ra­tai, šių­me­ti­nė­mis oro są­ly­go­mis so­dą tek­tų purkš­ti 12–14 kar­tų. Ūki­nin­kas pri­si­pa­žįs­ta, kad purkš­tu­vo jo so­das jau ke­le­tą me­tų ne­ma­tė.

Anot jo, vir­ti eko­lo­giš­kus eks­trak­tus iš dil­gė­lių ar ki­to­kių au­ga­lų ga­li tik de­šimt-dvi­de­šimt obe­lų pa­si­so­di­nęs so­dų ben­dri­jos so­di­nin­kas. Jei so­de ke­li tūks­tan­čiai vais­me­džių, be spe­cia­lios ir bran­gios tech­ni­kos tai lie­ka tik te­ori­ja. „Jei vie­ną obe­lį nu­purkš­ti už­truk­siu pus­va­lan­dį, tai pa­skai­čiuo­kit, per kiek lai­ko apei­siu vi­są so­dą... Kiek tuo­met re­a­liai obuo­liai tu­rė­tų kai­nuo­ti?” – svars­to ūki­nin­kas.

Kol so­das jau­nas, neuž­si­krė­tęs vi­so­kiom li­gom, ken­kė­jais, vis­kas at­ro­do gra­žu. Ta­čiau kuo to­liau, tuo sun­kiau tam­pa su jais ko­vo­ti. „Dar­bo daug, o nau­dos – ne­ma­ty­ti“, – ūki­nin­kas sa­ko, kad lie­tu­viš­kų obuo­lių pre­ky­bi­nin­kai kra­to­si. Mat jų re­a­li­za­ci­ja kur kas trum­pes­nė nei len­kiš­kų. „Ne­no­rėk, kad na­tū­ra­lus pro­duk­tas il­gai iš­si­lai­ky­tų“, – pa­pro­ti­no ūki­nin­kas.

Eko­lo­gi­nio so­do J. Ku­lė­šius pla­nuo­ja at­si­sa­ky­ti vos tik baig­sis su­tar­tis. Tuo la­biau, kad lo­gi­kos ne­įžiū­ri ir kai ku­riuo­se Vy­riau­sy­bės spren­di­muo­se. Jis ste­bi­si, ko­dėl iš­mo­kos ne tik su­ma­žė­jo per­pus, bet ir vi­sai ne­mo­ka­mos, jei ūki­nin­kas ne­re­a­li­zuo­ja pro­duk­ci­jos.

Ko­kias grės­mes čia ga­li įžiū­rė­ti val­džios at­sto­vai, jis ne­su­pran­ta. „Juk so­das – ne koks pa­sė­lis, kad ga­lė­tum už­ar­ti. Jei žie­dai nuo vais­me­džių nu­kri­to, aš jų ne­pri­li­pin­siu“, – svars­to ūki­nin­kas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų