Šilumos kaina – viena didžiausių

Ra­jo­no gy­ven­to­jai su ne­ri­mu lau­kia nau­jo­jo šil­dy­mo se­zo­no – ši­lu­mos kai­na ko­pia į dar ne­re­gė­tas aukš­tu­mas. UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ jau pa­tei­kė ba­zi­nių kai­nų pro­jek­tą Vals­ty­bi­nei kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jai. Lau­kia­ma ko­mi­si­jos su­de­rin­to va­rian­to, ku­rį dar tvir­tins ra­jo­no ta­ry­ba.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Nau­jo­jo šil­dy­mo se­zo­no star­to lau­kia ir UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“. Įmo­nės di­rek­to­rius Rai­mon­das Ra­gaus­kas ta­ry­bos na­rius jau in­for­ma­vo, kad pa­si­ruo­ši­mo dar­bus tiek­ti ši­lu­mą bai­gė, o tin­klus iš­ban­dė. Re­zul­ta­tas ten­ki­na įmo­nės va­do­vą – šil­dy­mo se­zo­ną ga­li­ma pra­dė­ti „nors ry­toj“.

Taip pat pa­reng­ti ši­lu­mos ir karš­to van­dens ba­zi­nių kai­nų pro­jek­tai 2012–2015 me­tams Uk­mer­gės mies­tui ir Šven­tu­pės gy­ven­vie­tei. Jie pa­teik­ti sa­vi­val­dy­bei bei Vals­ty­bi­nei kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jai (VKEKK).

Pa­gal įsta­ty­mus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja per 30 die­nų ga­li teik­ti pa­sta­bas dėl šių pro­jek­tų.

VKEKK su­de­ri­nus ba­zi­nių kai­nų pro­jek­tus, per 30 die­nų juos tu­ri pa­tvir­tin­ti ra­jo­no ta­ry­ba. Jei ta­ry­ba to ne­pa­da­ro, Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ja įgy­ja tei­sę vie­na­ša­liš­ku spren­di­mu nu­sta­ty­ti ši­lu­mos kai­nos de­da­mą­sias.

 

Pro­jek­te – di­des­nės

 

UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ Uk­mer­gės mies­to bei Šven­tu­pės gy­ven­vie­tės ši­lu­mos ba­zi­nių kai­nų pro­jek­tuo­se mies­tui ši­lu­mos kai­nos pa­sto­vio­ji de­da­mo­ji – 5,83 ct/kWh, kin­ta­mo­ji de­da­mo­ji – 25,87 ct/kWh. Ga­lu­ti­nė pro­jek­ci­nė ši­lu­mos kai­na – 32,38 ct/kWh.

Šven­tu­pės gy­ven­vie­tei pa­sto­vio­ji de­da­mo­ji – 10,25 ct/kWh, kin­ta­mo­ji de­da­mo­ji – 17,53 ct/kWh. Ga­lu­ti­nė pro­jek­ci­nė ši­lu­mos kai­na – 27,78 ct/kWh.

2010 me­tais rug­sė­jį tvir­tin­tos UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ iš mies­to ka­ti­li­nių tiek­tos ši­lu­mos kai­nos – 24,74 ct/kWh, kuo­met ši­lu­mos punk­tai yra tie­kė­jo nuo­sa­vy­bė, 24,62 ct/kWh, kuo­met ši­lu­mos punk­tai yra var­to­to­jo nuo­sa­vy­bė.

Gau­nan­tiems ši­lu­mą iš Šven­tu­pės ka­ti­li­nės var­to­to­jams 2010-ai­si­ais bu­vo 21,22 ct/kWh.

Į klau­si­mą, kur pra­din­go pa­ža­dai, kad pe­rė­mus iš nuo­mi­nin­kų ši­lu­mos ūkį ši­lu­ma Uk­mer­gė­je at­pigs, R. Ra­gaus­kas at­sa­kė, jog no­rint iš­si­aiš­kin­ti ši­lu­mos kai­nos ki­li­mą, rei­kia iš­ana­li­zuo­ti, iš ko su­si­de­da ši­lu­mos kai­na.

Pa­sak jo, ka­dan­gi ši­lu­mos kai­na su­si­de­da iš dvie­jų de­da­mų­jų – kin­ta­mo­sios ir pa­sto­vio­sios da­lies,  vie­na­reikš­miš­kai teig­ti, jog sa­vi­val­dy­bės įmo­nė bran­gi­na ši­lu­mą, ne­ga­li­ma.

Mat ši­lu­mos kai­nos kin­ta­mo­ji de­da­mo­ji pri­klau­so nuo įmo­nės ne­kon­tro­liuo­ja­mų veiks­nių. Di­džia da­li­mi – nuo di­dė­jan­čios ku­ro kai­nos. Kin­ta­mo­ji da­lis kei­čia­si kiek­vie­ną mė­ne­sį, pri­klau­so­mai nuo du­jų kai­nos.

Pa­sak R. Ra­gaus­ko, jei per­nai sau­sį du­jų kai­na bu­vo 1169 li­tai už 1000 ku­bi­nių met­rų, tai šių me­tų lie­pą pa­ki­lo iki 1814 li­tų.

Be to, di­rek­to­riaus tei­gi­mu, pa­sto­vio­ji de­da­mo­ji – ne­kin­tan­ti (ne­pri­klau­so­ma nuo su­var­to­tos elek­tros ener­gi­jos kie­kio) ši­lu­mos kai­nos da­lis, ku­rią ra­jo­no ta­ry­ba tvir­ti­no 2010 me­tų rug­pjūtį, ne­ki­to iki 2011 me­tų sau­sio. Ji bu­vo 5,01 ct/kWh.

Do­mė­jo­mės, ko­kią įta­ką ši­lu­mos kai­nai tu­rės dve­jus me­tus tru­kę teis­mų ma­ra­to­nai tarp sa­vi­val­dy­bės ir UAB „Mies­to ener­gi­ja“. R. Ra­gaus­kas ne­slė­pė, kad kon­flik­tas pa­rei­ka­la­vo pa­pil­do­mų lė­šų. Jos į ši­lu­mos kai­ną įtrauk­tos at­ski­ra ei­lu­te – kaip kom­pen­sa­ci­ja dėl ne­pa­deng­tų ku­ro są­nau­dų. Ši da­lis pro­jek­ci­nę ši­lu­mos kai­ną pa­di­di­na 0,68 ct/kWh.

 

Vie­na bran­giau­sių

 

VKEKK tin­kla­py­je pa­teik­tas cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos kai­nų pa­ly­gi­ni­mas Lie­tu­vos mies­tuo­se. Pa­gal UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ pa­teik­tas ši­lu­mos kai­nas, Uk­mer­gė už­ima dvy­lik­tą nuo ga­lo vie­tą.

Bran­giau­siai ša­ly­je už ši­lu­mą mo­kės Pa­kruo­jo (37,30 ct/kWh), Anykš­čių (37,29 ct/kWh), Prie­nų (36,78 ct/kWh) gy­ven­to­jai.

Taip pat bran­giau nei Uk­mer­gė­je – Jo­niš­ky­je, Tra­kuo­se, Aly­tu­je, Bir­žuo­se, Šal­či­nin­kuo­se, Kau­ne, Drus­ki­nin­kuo­se, Tel­šiuo­se.

Pi­giau­siai ši­lu­ma kai­nuos Mo­lė­tuo­se (17,13 ct/kWh), Ig­na­li­no­je (19,10 ct/kWh), Šir­vin­to­se (19,76 ct/kWh).

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų