Šiukš­lių rin­klia­va kurs­to aist­ras

 

Ne­se­niai ra­jo­no ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą nuo ki­tų me­tų pra­džios vi­so­je Uk­mer­gės ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je įves­ti vie­ti­nę rin­klia­vą už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą. Pa­skelb­ta in­for­ma­ci­ja apie vie­ti­nės rin­klia­vos dy­džius fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims su­lau­kė gy­ven­to­jų kri­ti­kos.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė Miš­kų 33 na­mo gy­ven­to­jų ben­dri­jos „Žil­vi­tis“ na­riai. Ben­dri­jos pir­mi­nin­kė Vio­le­ta Kvi­rie­nė sa­ko, kad gy­ven­to­jai ne­su­tin­ka su siū­lo­mu skai­čia­vi­mo bū­du.

 

 

Pa­ga­liau ga­lė­si­me rei­ka­lau­ti, kad šiukš­lės iš kon­tei­ne­rio „ne­lip­tų“.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

„Ma­no­me, jog ne­lo­giš­ka bui­ti­nes at­lie­kas skai­čiuo­ti pa­gal gy­ve­na­mą­jį plo­tą. Gal šią me­to­di­ką su­da­rė ir kom­pe­ten­tin­ga ko­mi­si­ja, bet mū­sų nie­kaip ne­įti­ki­no, kaip ga­li di­des­nia­me bu­te gy­ve­nan­tis vie­nas žmo­gus šiukš­lin­ti dau­giau nei gy­ve­nan­tis ma­žes­nia­me“, - svars­to pa­šne­ko­vė. Gy­ven­to­jai ti­ki­si, kad rin­klia­vos dy­dis bus nu­sta­to­mas ne spe­cia­lis­tams pa­to­ges­niu bū­du, bet taip, kad ne­bū­tų skriau­džia­mi skur­džiau­si sluoks­niai.

Dau­gia­bu­čiuo­se bei nuo­sa­vuo­se na­muo­se gy­ve­nan­tie­ji sa­ko, kad ir taip jau ant jų pe­čių gu­la di­de­li mo­kes­čiai ar iš­lai­dos už šil­dy­mą. „Tai šis mo­kes­tis bent jau lo­giš­kas – di­des­nį bu­tą ap­šil­dy­ti kai­nuo­ja bran­giau“, - svars­to gy­ven­to­jai.

Ne­pa­ten­kin­ti ir so­di­nin­kai. Jie abe­jo­ja, ar kas nors jų so­duo­se pa­sta­tys šiukš­lių kon­tei­ne­rius, į ku­riuos ga­li­ma bus mes­ti at­lie­kas, nes kas­met tu­rin­tie­ji so­do na­me­lius tu­rės mo­kė­ti po dvi­de­šimt li­tų.

Uk­mer­gei - miš­rus

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Mo­kes­čių sky­riaus ve­dė­jas Alek­san­dras Gra­žys sa­ko, kad daž­nai rin­klia­va yra su­pran­ta­ma kaip mo­kes­tis už tam tik­rą at­lie­kų kie­kį.

„Tai yra tru­pu­tį ki­taip, nei pa­rai­džiui su­pran­ta­ma. Tai rin­klia­va cen­tra­li­zuo­tam at­lie­kų tvar­ky­mui ra­jo­ne. Lie­tu­va pa­si­skirs­čiu­si į dvi da­lis. Pu­sė sa­vi­val­dy­bių rin­klia­vos dy­dį skai­čiuo­ja nuo plo­to, ki­ta pu­sė – nuo gy­ven­to­jų skai­čiaus. Mes ieš­ko­jo­me so­cia­liai tei­sin­gau­sio bū­do. Pa­si­rin­ko­me miš­rų, ta­čiau ir šis bū­das to­li gra­žu ne ide­a­lus“, - ma­no A. Gra­žys. Pa­sak jo, pri­ar­tė­ju­sį prie ide­a­laus ga­li­ma bū­tų lai­ky­ti tik to­kį bū­dą, jei prie at­lie­kų kon­tei­ne­rių sto­vė­tų svars­tyk­lės ir, iš­mes­da­mas šiukš­les, gy­ven­to­jas iš kar­to su­si­mo­kė­tų pa­gal svo­rį. Nė­ra ko net ir svars­ty­ti – jei toks ir yra tai­ko­mas ko­kio­se nors ša­ly­se, kol kas tai – ne mums.

Ieš­kant pri­im­ti­niau­sio bū­do ap­skai­čiuo­ti rin­klia­vos dy­dį, tar­ta­si su ki­tų sa­vi­val­dy­bių spe­cia­lis­tais, da­ly­vau­ta tarp­tau­ti­niuo­se se­mi­na­ruo­se.

Kon­tei­ne­riai - ne­mo­ka­mai

A. Gra­žys sa­ko, kad so­dų ben­dri­jo­se pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti at­lie­kų kon­tei­ne­rius. „Jie ne­sto­vės prie kiek­vie­no so­do na­me­lio, ta­čiau tam tik­ro­se vie­to­se kon­tei­ne­riai tik­rai tu­rės sto­vė­ti. Jei jau nu­sta­to­ma rin­klia­va, tu­ri bū­ti su­tei­kia­ma ir pa­slau­ga“.

Nuo­sa­vų na­mų gy­ven­to­jai iki šiol tu­rė­jo su­si­mo­kė­ti už prie na­mų sta­to­mus at­lie­kų kon­tei­ne­rius. Ve­dė­jas tei­gia, jog įve­dus rin­klia­vą už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą, ope­ra­to­rius pri­va­lės ap­rū­pin­ti vi­sas at­lie­kų su­si­da­ry­mo vie­tas kon­tei­ne­riais. Gy­ven­to­jai bei įmo­nės jais bus ap­rū­pi­na­mi ne­mo­ka­mai.

Ant vie­no kur­pa­lio?

Kai ku­rių įstai­gų bei biu­rų tar­nau­to­jams ky­la abe­jo­nių, ar lo­giš­ka tai­ky­ti vie­no­dą ta­ri­fą to­kioms skir­tin­goms at­lie­kų su­si­da­ry­mo vie­tų gru­pėms, kaip įstai­gos, kon­to­ros, biu­rai ir vieš­bu­čiai bei kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos.

Pa­sak ve­dė­jo, pa­grin­di­nis in­for­ma­ci­jos apie rin­klia­vos dy­dį pa­tei­ki­mo tiks­las ir bu­vo su­lauk­ti kuo dau­giau pa­siū­ly­mų, klau­si­mų ar net kri­ti­kos. „Juk tai ne ga­lu­ti­nis rin­klia­vos dy­džių nu­sta­ty­mo va­rian­tas, bet pro­jek­tas. Dėl to ir skel­bia­me vie­šai, kad pa­tys ieš­ko­me so­cia­liai tei­sin­giau­sio bū­do“.

Klai­din­gai su­pra­to

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Mo­kes­čių sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ju­li­ja Gri­ciū­tė sa­ko, kad in­for­ma­ci­ja apie vie­ti­nės rin­klia­vos dy­džius skir­ta gy­ven­to­jams, įmo­nių va­do­vams. Su pa­siū­ly­mais, pa­sta­bo­mis jie ga­li kreip­tis į sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tus. Sa­vo nuo­mo­nę jau iš­sa­kė ke­lio­li­ka uk­mer­giš­kių.

Dau­giau­sia te­le­fo­nu bei elek­tro­ni­niu paš­tu dis­ku­tuo­ja pri­va­čių na­mų bei bu­tų gy­ven­to­jai. Ne vie­nas jų su­pra­to ga­lin­tis pa­si­rink­ti me­ti­nio rin­klia­vos dy­džio nu­sta­ty­mo bū­dą – ar­ba pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių, ar­ba pa­gal plo­tą. Iš tie­sų taip nė­ra: fi­zi­niams as­me­nims pro­jek­te tai­ko­mas miš­rus bū­das – rin­klia­vos dy­dis pri­klau­so nuo as­me­nų skai­čiaus ir gy­ve­na­mo­jo būs­to plo­to.

„Ne vi­si su­pra­to, ko­kiu tiks­lu skel­bia­ma ši in­for­ma­ci­ja. Gal­vo­ja, kad me­ti­nius vie­ti­nės rin­klia­vos dy­džius jau pa­tvir­ti­no ra­jo­no ta­ry­ba“, - aiš­ki­no J. Gri­ciū­tė. Ji pa­ti­ki­no, kad taip nė­ra – spren­di­mas bus pri­im­tas iš­klau­sius gy­ven­to­jų nuo­mo­nę, kon­struk­ty­vius pa­siū­ly­mus.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų