Siūlo drausti viešai rūkyti nepilnamečiams

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras skel­bia ka­rą rū­ky­mui. Jo darbuotojai siūlo draus­ti vie­šo­se vie­to­se rū­ky­ti ne­pil­na­me­čiams. To­kio spren­di­mo dar nė­ra pri­ėmu­si nė vie­na ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Siū­lo­ma draus­ti vie­šai rū­ky­ti ne­pil­na­me­čiams bei ne­rū­ky­mo zo­na skelb­ti Kęs­tu­čio aikš­tę.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rė Vai­da Puo­džiū­nie­nė sa­ko, kad to­kį pa­siū­ly­mą pa­teik­ti įta­kos tu­rė­jo gy­ven­to­jų skam­bu­čiai. „Uk­mer­giš­kiai ste­bi­si ir pik­ti­na­si pa­aug­lių įžū­lu­mu. Pa­rū­ky­ti per­trau­kų me­tu šie su­si­ren­ka prie laip­ti­nių, po bal­ko­nais ar ne­to­li mo­kyk­los esan­čio­je pa­miš­kė­je. Dū­mą trau­kia vie­šai, o į su­au­gu­sių­jų pa­sta­bas net ne­re­a­guo­ja“, – sa­ko di­rek­to­rė.

Nei po­li­ci­nin­kų, nei se­niū­no pa­stan­gos už­kirs­ti ke­lią ne­pil­na­me­čių rū­ky­mui vai­sių ne­duo­da. „Nė­ra su­kur­ta ati­tin­ka­ma tei­si­nė ba­zė, ku­ria re­mian­tis ga­li­ma bū­tų at­sa­ko­my­bės rei­ka­lau­ti iš ne­pil­na­me­čių tė­vų ar pa­čių jau­nuo­lių“, – aiš­ki­na di­rek­to­rė.

Mies­te at­lie­ka­mi rei­dai, ku­rių me­tu ne­re­tai ten­ka pa­ste­bė­ti vie­šo­se vie­to­se rū­kan­čius ne­pil­na­me­čius. Per­nai svei­ka­tos biu­ro dar­buo­to­jai kar­tu su Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to kli­ni­kų me­di­kais vyk­dė Uk­mer­gės ra­jo­no moks­lei­vių gy­ven­se­nos ty­ri­mus. Jų re­zul­ta­tai, anot di­rek­to­rės, tik­rai ne op­ti­mis­tiš­ki. „Ty­ri­mai pa­ro­dė, kad mū­sų ra­jo­ne dau­gė­ja rū­kan­čių pa­aug­lių. Jų am­žius taip pat ke­lia su­si­rū­pi­ni­mą. Net vie­nuo­lik­me­čiai pri­si­pa­žįs­ta drau­gau­jan­tys su ci­ga­re­te, o ką kal­bė­ti apie try­li­ka­me­čius ar vy­res­nius“, – ne­ri­mau­ja pa­šne­ko­vė.

Ma­tyt, pa­siū­ly­mas draus­ti rū­ky­ti ne­pil­na­me­čiams – tik drau­di­mų pra­džia. Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro dar­buo­to­jai ke­ti­na siū­ly­ti ne­rū­ky­mo zo­na pa­skelb­ti Kęs­tu­čio aikš­tę.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras siū­lo už­draus­ti ne­pil­na­me­čiams rū­ky­ti aikš­tė­se, gat­vė­se, ke­liuo­se, par­kuo­se, skve­ruo­se, sta­dio­ne, įmo­nių ir įstai­gų pa­tal­po­se ir  jų te­ri­to­ri­jo­se, miš­kuo­se, miš­ke­liuo­se, prie van­dens tel­ki­nių, po­il­sio te­ri­to­ri­jo­se, so­dų ben­dri­jo­se, dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų kie­muo­se ir ki­tuo­se vi­suo­me­nės reik­mėms nau­do­ja­muo­se pa­sta­tuo­se ir jų te­ri­to­ri­jo­se.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ju­ri­di­nio sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis sa­ko, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­ri tei­sę nu­sta­ty­ti vie­tas, ku­rio­se bū­tų drau­džia­ma rū­ky­ti. To­kia prak­ti­ka yra tai­ko­ma ir ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se.

Nu­ta­ri­mo, drau­džian­čio vie­šo­se vie­to­se rū­ky­ti ne­pil­na­me­čiams, kol kas nė­ra pri­ėmu­si nė vie­na sa­vi­val­dy­bė. Uk­mer­giš­kių ini­cia­ty­va tap­tų pir­mą­ja kregž­de ša­ly­je. „Ta­ba­ko kon­tro­lės įsta­ty­mas drau­džia ta­ba­ko ga­mi­nius par­da­vi­nė­ti ne­pil­na­me­čiams. Ta­čiau, kad ir keis­ta, drau­di­mo rū­ky­ti ja­me nė­ra pa­mi­nė­ta“, – R. Jur­gi­lai­tis trak­tuo­ja tai kaip įsta­ty­mo spra­gą.

Anot tei­si­nin­ko, jei ta­ry­bos na­riai pri­tar­tų pa­siū­ly­mui, už drau­di­mo ne­si­lai­ky­mą bū­tų bau­džia­ma įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka. Ne­pil­na­me­čių tė­vai tu­rė­tų at­sa­ky­ti pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so straips­nius. Ta­čiau jis ne­sle­pia, kad tė­vų re­ak­ci­ja ga­li bū­ti įvai­ri – įsta­ty­muo­se nu­sta­ty­ta tvar­ka toks spren­di­mas ga­li bū­ti skun­džia­mas Ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui.

R. Jur­gi­lai­tis pri­si­pa­ži­no ne­sąs drau­di­mų ša­li­nin­kas. „Di­de­lės pro­ble­mos Kęs­tu­čio aikš­tė­je ne­ma­tau – tik­rai nė­ra taip, kad per dū­mus pra­eit ne­bū­tų ga­li­ma“, – sa­ko jis.

Šį klau­si­mą mū­sų ra­jo­no ta­ry­bos na­riai svars­tys ki­tą sa­vai­tę.

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų